główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Świnice Warckie, dn. 23 grudnia  2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Świnice Warckie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego do 30 000 euro na zadanie:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Świnice Warckie

w okresie od 01-01-2020 r. do 31-12-2022 r.”

wybrana została oferta złożona przez:

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie

Ul. Kolejowa 2a

62-420 Strzałkowo

 Wykonawca zaproponował wykonanie w/w usługi za wynagrodzenie o wartości łącznej brutto: 25 200,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100% (100 pkt.) najwyższą ocenę z następującą ilością punktów: 100 pkt.

Była to jedyna oferta jaka wpłynęła.

 

 

Z poważaniem
Z-ca Wójta Gminy
/-/ Anna Matusiak