Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY GMINY ŚWINICE WARCKIE I ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚWINICACH WARCKICH W ROKU 2019

Świnice Warckie, dn. 18 grudnia 2018r.

ZPR.271.7.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2019” odbyło się w dniu 18/12/2018 o godz. 10:10.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

190 000,00 zł brutto

Oferty złożyli:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Szacunkowa wartość wynagrodzenia oferowanego za wykonanie całości przedmiotu zamówienia brutto

Termin realizacji zamówienia [dni]

1

MKAJ SKORUPA SP. ZO.O.
ul. Traktorowa 109
91-203 Łódź

191 100,00 zł

1

2

TRANSOIL Krzysztof Woliński
Woźniaków 40
99-300 Kutno

191 750,00 zł

1

3

TRANS-KOL PALIWA SP. ZO.O.
ul. Toruńska 186
62-600 Koło

190 450,00 zł

1

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-OLL
Jarosław Kwiatkowski

Felicjanów 11A, 62-710 Władysławów

189 800,00 zł

1

Termin wykonania zamówienia został określony w SIWZ i jest jednakowy dla wszystkich Wykonawców, tj. termin wykonania zamówienia: do 31.12.2019 r.

Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.

Z poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Sylwia Prażnowska