główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania:Przebudowa drogi gminnej nr 104478 E Władysławów - Drozdów

Świnice Warckie, dn. 31 lipca 2020 r.

ZPR.271.4.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Przebudowa drogi gminnej nr 104478 E Władysławów - Drozdów”

odbyło się w dniu 31/07/2020 o godz. 10:10.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1  700 000,00 PLN brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Gwarancja jakości  [miesiące]

1

P.U.H.”DOMAX” Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

1 674 462,32 zł

60

2

PRD MARKBUD Sp. zo.o.
ul. Targowa 7

99-200 Poddębice

1 070 439,31 zł

60

3

LuKpol Krzysztof Łuczak
ul. Dąbska 26 99-210 Uniejów

1 353 060,37 zł

60

4

Konsorcjum firm:
„EVECO” Ewa Peraj-Lider
ul. Struga Andrzeja 35 lok.14
90-631 Łódź

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj - Partner
ul. Targowa 54
99-210 Uniejów

1 990 685,05 zł

60

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA
ul. Łódzka 108
99- 200 Poddębice

1 122 833,52 zł

60

6

„PLICH-KOP” Sławomir Plicha
Głogowiec 70
99-140 Świnice Warckie

1 542 851,19 zł

60

Termin wykonania zamówienia został określony w SIWZ i jest jednakowy dla wszystkich Wykonawców, tj. termin wykonania zamówienia: do 30.10.2020 r.

Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.

Z poważaniem
z up. Wójta
Z-ca Wójta
/-/ Anna Matusiak