główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania,dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku 2021

Świnice Warckie, dn. 10 grudnia 2020 r.

ZPR.271.7.2020

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku 2021”. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.7.2020  

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.) zawiadamiam:

1)  za najkorzystniejszą uznana została oferta (oferta nr 1) firmy Zakład Produkcyjno- Usługowy „Henter” Teresa Pęcherska, adres, ul. Dąbska 55 99-210 Uniejów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Zakład Produkcyjno- Usługowy „Henter” Teresa Pęcherska zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  213 049,12 zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy czterdzieści dziewięć złotych, groszy  12/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i termin płatności  (20 dni – 0 punktów, 21 dni – 4 punkt, 22 dni – 8 punkty, 23 dni – 12 punkty, 24 dni – 16 punkty, 25 dni – 20 punktów, 26 dni – 24 punktów, 27 dni – 28 punktów, 28 dni – 32 punktów, 29 dni – 36 punktów, 30 dni – 40 punktów) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 60 pkt. i  termin płatności 40 pkt.).

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SIWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

 

  • Przedsiębiorstwo Usług Transportowych 100 – MIL Bierzanowski Spółka Jawna (oferta nr 2),adres: ul. Ogrodowa 13  97-400 Bełchatów. Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  229 390,08 zł (słownie dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy  trzysta dziewięćdziesiąt złotych, groszy 08/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i termin płatności  (20 dni – 0 punktów, 21 dni – 4 punkt, 22 dni – 8 punkty, 23 dni – 12 punkty, 24 dni – 16 punkty, 25 dni – 20 punktów, 26 dni – 24 punktów, 27 dni – 28 punktów, 28 dni – 32 punktów, 29 dni – 36 punktów, 30 dni – 40 punktów) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 95,73 pkt. (cena 55,73 pkt. i  termin płatności 40 pkt.).
    2. Oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

  1. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wykluczył i nie odrzucił z postępowania żadnego Wykonawcy.  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 24 aa ustawy pzp, z czego wynika, że zamawiający mógł, w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (uplasowała się na najwyższym miejscu w rankingu ofert), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie miał obowiązku badania ofert, które nie zostały najwyżej ocenione.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób .

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.

 

Z poważaniem
Zastępca Wójta Gminy
/-/ Anna Matusiak