główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania,dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU”

Świnice Warckie, dn. 17 grudnia 2020 r.

ZPR.271.8.2020

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w I półroczu 2021roku”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.8.2020

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamiam:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta (oferta nr 1) firmy Zakład Usług Komunalnych   „EKO- GAB”s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka adres, Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn. Powodem dokonania wyboru tej firmy było:  Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  420 346,26 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych, groszy 26/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i termin płatności faktur (7 dni = 0 pkt., 30 dni = 40 pkt., każdy dodatkowy dzień powyżej 7 dni = 1/23 x 40 pkt) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 60 pkt. i termin płatności faktur 40 pkt.).

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SIWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

  1. wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

Do udziału w przetargu wpłynęła tylko jedna oferta.

  2. oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

  3. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty. Zamawiający nie wykluczył i nie odrzucił z postępowania żadnego Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 24 aa ustawy pzp, z czego wynika, że zamawiający mógł,  w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (uplasowała się na najwyższym miejscu w rankingu ofert), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie miał obowiązku badania ofert, które nie zostały najwyżej ocenione.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób .

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 (art. 94), jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy na piśmie.

 

Z poważaniem

Z-ca Wójta Gminy
/-/ Anna Matusiak