główna zawartość
artykuł nr 1

postępowanie przetargowe pn.: WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU 2023

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA ŚWINICE WARCKIE

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)?– dalej p.z.p. na  usługę  pn.

„WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU 2023”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://sidaspzp.pl

Nr postępowania: ZPR.271.6.2022

Szczegóły w załącznikach

Świnice Warckie 9 listopada 2022

Załączniki:
Załączniki do SWZMB
Ogłoszenie o zamówieniu157 KB
SWZ479 KB