główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dot. zadania pn. WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU 2023

Świnice Warckie, dn. 17.11.2022 r.

ZPR.271.6.2022 r.

Zamawiający:

Gmina Świnice Warckie
ul. Szkolna 1

99-140 Świnice Warckie

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 

Wójt Gminy Świnice Warckie, działając zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm. ) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym  na realizację zadania pn.: „WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU 2023”, ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

  1. Zakład Produkcyjno – Usługowy „HENTER” Teresa Pęcherska ul. Dąbska 55, 99-210 Uniejów

– cena oferty brutto 279 752,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote, groszy 00/100)

- termin płatności faktur: 30 dni

 

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Bartczak