Skarbnik Gminy Świnice Warckie

Funkcję Skarbnika Gminy Świnice Warckie

od dnia 20 grudnia 2018 r. pełni Pani Joanna Żydczak

Powołana została na to stanowisko Uchwałą Rady Gminy Świnice Warckie Nr III/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Do obowiązków Skarbnika Gminy należy m.in.:

  • Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy, w tym przygotowywanie projektów uchwał rady gminy dotyczących zmian w budżecie oraz projektów zarządzeń o zmianach w układzie wykonawczym budżetu gminy.
  • Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych, w tym kontroli wynikających z regulaminu kontroli wewnętrznej.
  • Opracowywanie projektu budżetu gminy i jego układu wykonawczego.
  • Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
  • Nadzór nad prawidłowymi i terminowymi rozliczeniami jednostek i organizacji otrzymujących środki z budżetu gminy, w tym przygotowywanie projektów umów w tym zakresie.
  • Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Organizacja i nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
  • Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, opracowywanie analiz i informacji dotyczących sytuacji finansowej gminy.
  • Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wójta gminy dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości, obiegu dokumentów księgowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
  • Kierowanie i nadzór nad stanowiskami pracy określonymi w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy.