Zadania natury ogólnej

W celu wykonania powierzonych zadań stanowiska pracy wykonują czynności i zadania natury ogólnej, a w szczególności: 1) przygotowują materiały i projekty uchwał wnoszonych pod obrady organów gminy, 2) opracowują propozycje zadań rzeczowych do planów gospodarczych w powiązaniu z planowanym budżetem, 3) opracowują programy, prognozy, analizy, oceny oraz sprawozdania w ramach prowadzonych spraw, 4) prowadzą działania na rzecz sprawnej obsługi interesantów i właściwej organizacji pracy na swoim stanowisku, 5) współpracują w zakresie wykonywanych zadań z innymi stanowiskami pracy, jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi organami, 6) załatwiają interpelacje i wnioski radnych, 7) prowadzą zbiór przepisów prawnych dotyczących zakresu działania stanowiska, 8) przygotowują projekty decyzji, postanowień z zakresu administracji publicznej, 9) realizują zadania związane z obronnością, ochroną przeciwpowodziową, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną ludności przed innymi zagrożeniami, 10) redagują i dostarczają aktualne dane do Biuletynu Informacji Publicznej. Szczegółowe zakresy działania i odpowiedzialność określają indywidualne zakresy czynnosci.