główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej

 

INFORMACJA

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani  Kinga Schmidt

zamieszkała Łęczyca

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Świnice Warckie, dnia 21.10.2021 r.

z up. Wójta Gminy

Anna Matusiak

Z-ca Wójta Gminy

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora do spraw księgowości budżetowej

 1. Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 3. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 6. Wykształcenie średnie i minimum 3 lata stażu pracy;
 7. Znajomość przepisów: z zakresu podatków, rachunkowości finansowej w zakresie finansów j.s.t., zasad sporządzania sprawozdań finansowych, prawa samorządowego, kpa, prawa administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej;
 8. Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz umarzania i amortyzacji składników majątkowych Gminy. 

2) Organizowanie i udział w inwentaryzacji składników majątkowych Gminy.

3) Prowadzenie spraw ubezpieczeniowych składników majątkowych Gminy.

4) Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących środków trwałych i nakładów inwestycyjnych.

5) Rozliczanie inwentaryzacji okresowych i pełnych oraz uzgadnianie z księgowością syntetyczną i analityczną.

6) Wystawianie faktur VAT z zakresu czynszów za lokale, grunty.

7) Prowadzenie rejestru wpłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.

8) Pisanie poleceń przelewów na podstawie zatwierdzonych dowodów do wypłaty (H-banking).

9) Księgowanie operacji księgowych w dzienniku organu finansowego.

10) Księgowanie operacji finansowych w dzienniku jednostki.

11) Prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu i gminy zgodnie z obowiązującą w urzędzie polityką rachunkowości.

12) Sporządzanie zestawień i rejestrów zgodnie z obowiązującą w urzędzie polityką rachunkowości.

13) Sprawozdawczość budżetowa i finansowa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

14) Prowadzenie rejestru zbiorowego wpłat podatkowych, uzgadnianie z odprowadzeniami na rachunek bankowy.

15) Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych.

16) Prowadzenie dokumentacji związanej z podatkiem od towarów i usług (VAT), terminowe rozliczanie z urzędem skarbowym.

17) Prowadzenie spraw kasy zapomogowo-pożyczkowej.

18) Prowadzenie spraw związanych z funduszem świadczeń socjalnych łącznie z obsługą księgową funduszu.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy;
 2. godziny czasu pracy: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30;

wtorek od 7.30 do 17.00; piątek od 7.30 do 14.00;

 1. miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;
 2. praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2021 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

3) oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko urzędnicze,

4) kwestionariusz osobowy.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej” w terminie do dnia 15 października 2021 r . do godz. 14.00.

 

Z up. Wójta Gminy

Anna Matusiak

Z-ca Wójta Gminy

 

Świnice Warckie, 24.09.2021 r.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor do spraw księgowości budżetowej

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Podinspektora do spraw księgowości budżetowej

 

(nazwa stanowiska)

 1. Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 3. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 6. Wykształcenie średnie i minimum 3 lata stażu pracy;
 7. Znajomość przepisów: z zakresu podatków, rachunkowości finansowej w zakresie finansów j.s.t., zasad sporządzania sprawozdań finansowych, prawa samorządowego, kpa, prawa administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej;
 8. Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz umarzania i amortyzacji składników majątkowych Gminy. 

2) Organizowanie i udział w inwentaryzacji składników majątkowych Gminy.

3) Prowadzenie spraw ubezpieczeniowych składników majątkowych Gminy.

4) Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących środków trwałych i nakładów inwestycyjnych.

5) Rozliczanie inwentaryzacji okresowych i pełnych oraz uzgadnianie z księgowością syntetyczną i analityczną.

6) Wystawianie faktur VAT z zakresu czynszów za lokale, grunty.

7) Prowadzenie rejestru wpłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.

8) Pisanie poleceń przelewów na podstawie zatwierdzonych dowodów do wypłaty (H-banking).

9) Księgowanie operacji księgowych w dzienniku organu finansowego.

10) Księgowanie operacji finansowych w dzienniku jednostki.

11) Prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu i gminy zgodnie z obowiązującą w urzędzie polityką rachunkowości.

12) Sporządzanie zestawień i rejestrów zgodnie z obowiązującą w urzędzie polityką rachunkowości.

13) Sprawozdawczość budżetowa i finansowa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

14) Prowadzenie rejestru zbiorowego wpłat podatkowych, uzgadnianie z odprowadzeniami na rachunek bankowy.

15) Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych.

16) Prowadzenie dokumentacji związanej z podatkiem od towarów i usług (VAT), terminowe rozliczanie z urzędem skarbowym.

17) Prowadzenie spraw kasy zapomogowo-pożyczkowej.

18) Prowadzenie spraw związanych z funduszem świadczeń socjalnych łącznie z obsługą księgową funduszu.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy;
 2. godziny czasu pracy: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30;

wtorek od 7.30 do 17.00; piątek od 7.30 do 14.00;

 1. miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;
 2. praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2021 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

3) oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko urzędnicze,

4) kwestionariusz osobowy.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej” w terminie do dnia 22 września 2021 r . do godz. 15.00.

 

Z up. Wójta Gminy

Anna Matusiak

Z-ca Wójta Gminy

 

Świnice Warckie, 06.09.2021 r.

artykuł nr 4

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora do spraw inwestycji i gospodarki przestrzennej

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektora do spraw inwestycji i gospodarki przestrzennej

(stanowisko pracy)

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrany Pan Karol Krawczyk

zamieszkały  Świnice Warckie-Kolonia

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne, oraz wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Świnice Warckie, dnia 02.09.2021 r. 

z up. Wójta Gminy

Anna Matusiak 

Z-ca Wójta Gminy 

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw inwestycji i gospodarki przestrzennej

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora do spraw inwestycji i gospodarki przestrzennej

Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie;

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia;

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

Wykształcenie średnie i minimum 3 lata stażu pracy;

Znajomość przepisów: z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej

Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

Wymagania dodatkowe:

1) preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: budownictwo, architektura, planowanie przestrzenne, inżynieria środowiska – o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku;

2) 2 lata stażu pracy w administracji publicznej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, m.in.:

- udzielanie informacji o stanie i ochronie środowiska; 

- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2) Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, m.in.:

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

- przygotowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanymi oraz przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących;

- przeprowadzanie oceny aktualności studium i planów miejscowych;

- wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką niskoemisyjną.

4) Obsługa i prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

5) Przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminy kwalifikujących się do wsparcia ze środków UE i funduszy krajowych.

6) Współpraca z zewnętrznymi podmiotami działającymi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i funduszy krajowych.

7) Przygotowywanie oraz prowadzenie gminnych inwestycji, w tym dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.

8) Przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

9) Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków pozabudżetowych.

10) Przygotowywanie kompleksowej dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do rozpoczęcia, realizacji, odbioru oraz rozliczenia inwestycji.

11) Monitorowanie i ocena realizowanych projektów finansowanych z pozyskiwanych przez gminę środków pomocowych.

12) Rozliczanie transz finansowania w ramach realizowanych projektów pod względem zakresu rzeczowego, z wyłączeniem wniosków o płatność.

13) Przygotowywania projektów uchwał, umów i innych dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

pełny wymiar czasu pracy;

godziny czasu pracy: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30;

wtorek od 7.30 do 17.00; piątek od 7.30 do 14.00;

miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;

praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w czerwcu 2021 r. nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:

1) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

3) oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko urzędnicze,

4) kwestionariusz osobowy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej” w terminie do dnia 25 sierpnia 2021 r . do godz. 15.00.

Z up. Wójta Gminy

Z-ca Wójta Gminy

(-) Anna Matusiak

Świnice Warckie, 22.07.2021 r.