główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej

Załącznik Nr 7

do Regulaminu naboru na wolne stanowiska

urzędnicze w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

 

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

(stanowisko pracy)

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Ewelina Lubczyńska

zamieszkała                         Chwalborzyce

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Świnice Warckie, dnia 18 czerwca 2019 r.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. księgowości budżetowej

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora do spraw księgowości budżetowej

........................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska)

1.   Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

2.   Wymagania niezbędne:

1)   Obywatelstwo polskie;

2)   Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

3)   Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)   Nieposzlakowana opinia;

5)   Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6)   Wykształcenie średnie – ekonomiczne, rachunkowość;

7)   Znajomość przepisów: z zakresu podatków, rachunkowości finansowej w zakresie finansów j.s.t., zasad sporządzania sprawozdań finansowych, prawa samorządowego, kpa, prawa administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej;

8)   Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

 3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość

 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.   Sporządzanie list płac pracowników, zasiłków chorobowych i opiekuńczych.

2.   Prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników, w tym kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych.

3.   Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniami społecznymi pracowników, zgłaszanie do ubezpieczeń, naliczanie i terminowe odprowadzanie składek, wyrejestrowywanie z ubezpieczeń po ustaniu zatrudnienia.

4.   Rozliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników oraz innych wypłat objętych podatkiem dochodowym, rozliczanie ich z urzędami skarbowymi i prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie.

5.   Prowadzenie spraw wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, publicznych i wykonujących prace społecznie użyteczne oraz rozliczeń z PUP.

6.   Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ryczałtów samochodowych i ewidencji przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych.

7.   Prowadzenie dokumentacji związanej z PFRON.

8.   Prowadzenie ewidencji wypłaconych diet radnych i sołtysów, oraz wynagrodzenia inkasentów.

9.   Rozliczanie rozmów telefonicznych urzędu.

10.  Wydawanie zaświadczeń w sprawach zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników.

11.  Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniach do celów emerytalno-rentowych.

12.  Prowadzenie spraw związanych z dodatkowym ubezpieczeniem grupowym na życie zatrudnionych pracowników.

13.  Prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu i gminy zgodnie z obowiązującą w urzędzie polityką rachunkowości.

14.  Sporządzanie zestawień i rejestrów zgodnie z obowiązującą w urzędzie polityką rachunkowości.

15.  Sprawozdawczość budżetowa i finansowa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)   pełny wymiar czasu pracy;

2)   godziny czasu pracy: poniedziałek, środa, czwartek: od 7.30 do 15.30;

wtorek od 7.30 do 17.00; piątek od 7.30 do 14.00.

3)   miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;

4)   praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2019 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

3) oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko urzędnicze,

4) kwestionariusz osobowy.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej” w terminie do dnia 12 czerwca 2019 r . do godz. 15.00.

 

Wójt Gminy

(-) Sylwia Prażnowska

 

Świnice Warckie, 21.05.2019 r.

artykuł nr 3

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

(stanowisko pracy)

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Beata Siwińska

zamieszkała                         Dąbie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Świnice Warckie, dnia 28 grudnia 2018 r.

Wójt Gminy

(-) Sylwia Prażnowska

artykuł nr 4

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

Podinspektor ds. oświaty

(stanowisko pracy

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Małgorzata Piszczałkowska

zamieszkała                     Wyganów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Świnice Warckie, dnia 28 grudnia 2018 r.

Wójt Gminy

(-) Sylwia Prażnowska

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora do spraw oświaty

1.   Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

2.   Wymagania niezbędne:

1)   Obywatelstwo polskie;

2)   Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

3)   Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)   Nieposzlakowana opinia;

5)   Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6)   Wykształcenie wyższe lub średnie;

7)   Znajomość przepisów: z zakresu działania samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej, prawa oświatowego, karty nauczyciela;

8)   Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: ekonomiczny, rachunkowość, zarządzanie, administracja, informatyka.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.   Nadzór nad spełnianiem obowiązku szkolnego i nauki.

2.   Sprawy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

3.   Prowadzenie spraw związanych z organizacją pomocy materialnej dla uczniów.

4.   Organizowania wypłat wynagrodzeń i innych należności dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

5.   Organizacja i obsługa funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

6.   Prowadzenie obsługi płacowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, przygotowywanie i rozliczanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników jednostki obsługiwanej oraz prowadzenie dokumentacji płacowej.

7.   Organizacja zaopatrzenia w olej opałowy w placówkach oświatowych.

8.   Organizacja dowożenia uczniów do placówek oświatowych.

9.   Organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków.

10.  Prowadzenie pełnej archiwizacji zgromadzonej dokumentacji.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)   pełny wymiar czasu pracy;

2)   godziny czasu pracy: od 7.30 do 15.30;

3)   miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;

4)   praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w listopadzie 2018 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

7) kwestionariusz osobowy,

8) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. oświaty” w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r . do godz. 15.00.

List motywacyjny i życiorys (CV) powinny być podpisane przez kandydata i opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesów rekrutacji i selekcji, na stanowisko podinspektora ds. oświaty przez Wójta Gminy Świnice Warckie, z siedzibą w Urzędzie Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie”.

 

Wójt Gminy

(-) Sylwia Prażnowska

 

Świnice Warckie, 06.12.2018 r.