główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Skarbnika Gminy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Skarbnika Gminy Świnice Warckie

 

1. Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

2. Wymagania niezbędne:

1) nieposzlakowana opinia;

2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

3) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

5) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

6) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

7) spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

8) znajomość przepisów prawa z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego a w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, ustawy o dochodach jst, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy o samorządzie gminnych, ustawy o pracownikach samorządowych, Prawa zamówień publicznych;

9) umiejętność obsługi komputera.

3. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa;

2) dyspozycyjność (udział w sesjach i komisjach rady gminy);

3) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, a w szczególności praktyka na stanowiskach finansowo-księgowych.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań Skarbnika Gminy należeć będzie prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

4) opracowywanie projektu budżetu gminy i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy we współpracy z merytorycznymi stanowiskami pracy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi;

5) opracowywanie oraz sporządzanie okresowych analiz sytuacji finansowej gminy, sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu, sprawozdań do GUS, ścisły nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;

6) czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz bieżące informowanie Wójta o sytuacji finansowej gminy;

7) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, ZUS, Urzędami Skarbowymi oraz instytucjami finansowymi i bankami w zakresie wykonywania budżetu gminy oraz w zakresie ustalonym w przepisach odrębnych;

8) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z budżetem gminy (budżet i jego zmiany, plany finansowe, wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany, inwentaryzacja itp.);

9) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy i jej komisjach;

10) prowadzenie kontroli wewnętrznych gospodarki finansowej gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;

11) nadzór i kontrola realizacji budżetu gminy;

12) kontrasygnowanie umów i innych czynności prawnych powodujących zobowiązanie pieniężne budżetu gminy;

13) analiza dokumentów finansowych oraz pism dotyczących spraw finansowych, zatwierdzanie dokumentów księgowych do wypłaty;

14) czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej;

15) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu;

16) księgowanie dochodów i wydatków budżetu gminy i sporządzanie sprawozdawczości jednostkowej w tym zakresie;

17) współpraca przy przygotowywaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych;

18) nadzorowanie właściwego przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

19) zabezpieczenie finansowe wykonania zadań określonych w aktach prawnych, uchwałach Rady Gminy oraz zarządzeniach Wójta Gminy, w szczególności pozyskiwanie środków finansowych w formie pożyczek i kredytów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

20) nadzorowanie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych, obsługi kasowej;

21) sprawowanie nadzoru nad pracownikami na podległych stanowiskach;

22) wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej przewidzianych przepisami prawa.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Zatrudnienie na podstawie powołania w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) godziny czasu pracy: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30;

wtorek od 7.30 do 17.00; piątek od 7.30 do 14.00;

3) miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;

4) praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w grudniu 2019 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

3) oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko,

4) kwestionariusz osobowy.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Skarbnika Gminy” w terminie do dnia 12 lutego 2020 r . do godz. 15.30.

7. Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomienie telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakończenie procesu naboru będzie stanowić wniosek do Rady Gminy Świnice Warckie o powołanie wskazanego kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Świnice Warckie.

                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                              (-) Sylwia Bartczak

 

Świnice Warckie, 27.01.2020 r.

artykuł nr 2

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Angelika Łuczak

zamieszkała      Leźnica Mała

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z testu i z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Świnice Warckie, dnia 29 listopada 2019 r.                                                       Wójt Gminy

                                                                                                                (-) Sylwia Bartczak

artykuł nr 3

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. lokalowych i gospodarki gruntami

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

Podinspektor ds. lokalowych i gospodarki gruntami

(stanowisko pracy)

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Dominika Kowalczyk

zamieszkała  Kaznów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Świnice Warckie, dnia 20 listopada 2019 r.                                           Wójt Gminy

                                                                                                        (-) Sylwia Bartczak

artykuł nr 4

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Marlena Bugaj

zamieszkała  Człopy

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                (-) Sylwia Bartczak

Świnice Warckie, dnia 30.10.2019 r.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -Podinspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych

Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie;

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia;

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

Wykształcenie wyższe lub średnie;

Znajomość przepisów: z zakresu działania samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o ochronie danych osobowych;

Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: zarządzanie, administracja, informatyka.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe i pieczęcie.

Prowadzenie magazynu materiałów biurowych.

Rejestr pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem.

Prowadzenie serwisu internetowego gminy.

Prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy i sportu.

Prowadzenie książki kontroli urzędu, rejestrowanie protokołów pokontrolnych i zaleceń pokontrolnych oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.

Prenumerata czasopism oraz zaopatrywanie urzędu w wydawnictwa specjalistyczne i fachowe.

Prowadzenie i obsługa kancelarii urzędu a w szczególności;

- prowadzenie rejestru kancelaryjnego, rejestru przesyłek specjalnych i prowadzenie dziennika korespondencji,

- przyjmowanie, wysyłanie i rozdawanie korespondencji,

- obsługa e-puap.

Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia.

Prowadzenie sekretariatu wójta gminy.

Prowadzenie spraw związanych z działalnością organizacji pożytku publicznego, w tym m.in.:

- opracowywanie programów współpracy z organizacjami pożytku publicznego,

- przeprowadzanie konkursów w zakresie działalności pożytku publicznego.

Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

pełny wymiar czasu pracy;

godziny czasu pracy: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30;

wtorek od 7.30 do 17.00; piątek od 7.30 do 14.00;

miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;

praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych we wrześniu 2019 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

3) oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko urzędnicze,

4) kwestionariusz osobowy.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjno-administracyjnych” w terminie do dnia 20 listopada 2019 r . do godz. 15.00.

 

Świnice Warckie, 30.10.2019 r.

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                (-) Sylwia Bartczak