Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora do spraw oświaty

1. Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

2. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie;

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

3) Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) Nieposzlakowana opinia;

5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6) Wykształcenie wyższe lub średnie;

7) Znajomość przepisów: z zakresu działania samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej, prawa oświatowego, karty nauczyciela;

8) Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: ekonomiczny, rachunkowość, zarządzanie, administracja, informatyka.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Nadzór nad spełnianiem obowiązku szkolnego i nauki.

2. Sprawy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

3. Prowadzenie spraw związanych z organizacją pomocy materialnej dla uczniów.

4. Organizowania wypłat wynagrodzeń i innych należności dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

5. Organizacja i obsługa funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

6. Prowadzenie obsługi płacowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, przygotowywanie i rozliczanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników jednostki obsługiwanej oraz prowadzenie dokumentacji płacowej.

7. Organizacja zaopatrzenia w olej opałowy w placówkach oświatowych.

8. Organizacja dowożenia uczniów do placówek oświatowych.

9. Organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków.

10. Prowadzenie pełnej archiwizacji zgromadzonej dokumentacji.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) pełny wymiar czasu pracy;

2) godziny czasu pracy: od 7.30 do 15.30;

3) miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;

4) praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w listopadzie 2018 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

7) kwestionariusz osobowy,

8) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. oświaty” w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r . do godz. 15.00.

List motywacyjny i życiorys (CV) powinny być podpisane przez kandydata i opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesów rekrutacji i selekcji, na stanowisko podinspektora ds. oświaty przez Wójta Gminy Świnice Warckie, z siedzibą w Urzędzie Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie”.

Wójt Gminy

(-) Sylwia Prażnowska

Świnice Warckie, 06.12.2018 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych

1. Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

2. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie;

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

3) Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) Nieposzlakowana opinia;

5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6) Wykształcenie wyższe lub średnie;

7) Znajomość przepisów: z zakresu działania samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o ochronie danych osobowych;

8) Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: zarządzanie, administracja, informatyka.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe i pieczęcie.

Prowadzenie magazynu materiałów biurowych.

Rejestr pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem.

Prowadzenie serwisu internetowego gminy.

Prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy i sportu.

Prowadzenie książki kontroli urzędu, rejestrowanie protokołów pokontrolnych i zaleceń pokontrolnych oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.

Prenumerata czasopism oraz zaopatrywanie urzędu w wydawnictwa specjalistyczne i fachowe.

Prowadzenie i obsługa kancelarii urzędu a w szczególności;

- prowadzenie rejestru kancelaryjnego, rejestru przesyłek specjalnych i prowadzenie dziennika korespondencji,

- przyjmowanie, wysyłanie i rozdawanie korespondencji,

- obsługa e-puap.

Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia.

Prowadzenie sekretariatu wójta gminy.

Prowadzenie spraw związanych z działalnością organizacji pożytku publicznego, w tym m.in.:

- opracowywanie programów współpracy z organizacjami pożytku publicznego,

- przeprowadzanie konkursów w zakresie działalności pożytku publicznego.

Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) pełny wymiar czasu pracy;

2) godziny czasu pracy: od 7.30 do 15.30;

3) miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;

4) praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w listopadzie 2018 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

7) kwestionariusz osobowy,

8) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjno-administracyjnych” w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r . do godz. 15.00.

List motywacyjny i życiorys (CV) powinny być podpisane przez kandydata i opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesów rekrutacji i selekcji, na stanowisko podinspektora ds. organizacyjno-administracyjnych przez Wójta Gminy Świnice Warckie, z siedzibą w Urzędzie Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie”.

Wójt Gminy

(-) Sylwia Prażnowska

Świnice Warckie, 03.12.2018 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 lipca 2018 roku

Zawiadomienie Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 24 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Świnice Warckie informuje o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw obsługi organów gminy ogłoszonego w dniu 18 czerwca 2018 r.

Powodem unieważnienia naboru, jest brak wolnego stanowiska urzędniczego w związku z przeniesieniem na to stanowisko pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi organów gminy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora do spraw obsługi organów gminy

1. Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie;

2. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie;

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

3) Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) Nieposzlakowana opinia;

5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6) Wykształcenie średnie;

7) Znajomość przepisów: z zakresu działania samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o ochronie danych osobowych;

8) Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: zarządzanie, administracja, informatyka.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Organizowanie pracy rady gminy, komisji i radnych, planowanie i sprawozdawczość w tym zakresie.

2. Realizowanie zadań administracyjno - organizacyjnych na rzecz jednostek pomocniczych gminy: sołectw i zebrań wiejskich.

3. Rejestrowanie aktów prawnych gminy i przekazywanie ich do realizacji przez uprawnione osoby i jednostki organizacyjne gminy.

4. Organizowanie wyborów i referendów na terenie gminy.

5. Współdziałanie z ramienia organów gminy z organami władzy państwowej, samorządowej, związkami i organizacjami w zakresie opiniowania uzgodnień aktów prawnych lub spraw publicznych.

6. Realizowanie zadań administracyjno - organizacyjnych w zakresie stowarzyszeń i związków gmin.

7. Realizowanie zadań w zakresie zmian w podziale terytorialnym kraju i organizacji administracji.

8. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do UG.

9. Redagowanie i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) pełny wymiar czasu pracy;

2) godziny czasu pracy: od 7.30 do 15.30;

3) miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;

4) praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w maju 2018 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

7) kwestionariusz osobowy,

8) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi organów gminy” w terminie do dnia 20 lipca 2018 r . do godz. 15.00.

List motywacyjny i życiorys (CV) powinny być podpisane przez kandydata i opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesów rekrutacji i selekcji, na stanowisko podinspektora ds. obsługi organów gminy przez Wójta Gminy Świnice Warckie, z siedzibą w Urzędzie Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie”.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Świnice Warckie, 18.06.2018 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. księgowości budżetowej oświaty

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

Podinspektor ds. księgowości budżetowej oświaty

(stanowisko pracy)

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Anna Zuchniewicz

zamieszkała Świnice Warckie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Świnice Warckie, dnia 24 października 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora do spraw księgowości budżetowej oświaty

........................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska)

 1. Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie;

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 3. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 6. Wykształcenie wyższe;
 7. Znajomość przepisów: z zakresu działania samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów podatkowych, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
 8. Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE, programy komputerowe w zakresie płac, ubezpieczeń społecznych, podatków;

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość, administracja;

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Współpraca z dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy opracowywaniu planów finansowych i jego zmian przy ścisłym współdziałaniu ze Skarbnikiem Gminy.
 2. Bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego.
 3. Prowadzenie obsługi rachunków bankowych.
 4. Pełnienie pełnej obsługi płacowej pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych w tym: naliczanie wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, prowadzenie dokumentacji w zakresie świadczeń płacowych, naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, współpraca w tym zakresie z instytucjami typu ZUS, urząd skarbowy.
 5. Sporządzanie sprawozdań okresowych z wykonania planów finansowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w terminach określonych przepisami prawa.
 6. Ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.
 7. Opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
 8. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ksiąg rachunkowych, ujmowanie zdarzeń w porządku chronologicznym w sposób systematyczny.
 9. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
 10. Koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych oraz rozliczanie inwentaryzacji, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.
 11. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych.
 12. Przygotowywanie danych do sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy;
 2. godziny czasu pracy: od 7.30 do 15.30;
 3. miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;
 4. praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2017 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopia dowodu osobistego,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

8) kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej oświaty” w terminie do dnia 20 października 2017 r . do godz. 15.00.

List motywacyjny i życiorys (CV) powinny być podpisane przez kandydata i opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Świnice Warckie, 20.09.2017 r.

WÓJT GMINY ŚWINICE WARCKIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich z siedzibą przy ul. Szkolnej 5

WÓJT GMINY ŚWINICE WARCKIE

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Świnicach Warckich

z siedzibą przy ul. Szkolnej 5

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

1. Stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zespole;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy – nie dotyczy

nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881) - lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, z późn. zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z późn. zm.).

2. Stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu oraz spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-9,

3. Stanowisko dyrektora szkolno-przedszkolnego może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 7 i 9.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zwierać następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju zespołu szkolno-przedszkolnego,

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z późn. zm.),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, z późn. zm.),

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świnicach Warckich” w terminie do 14 czerwca 2017 r. do godziny 15.30 na adres:

Urząd Gminy Świnice Warckie,

ul. Szkolna 1,

99-140 Świnice Warckie

w sekretariacie, pok. nr 10.

IV. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Świnice Warckie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

Wójt Gminy

Krzysztof Próchniewicz

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organizacyjno-kadrowych

Załącznik Nr 7

do Regulaminu naboru na wolne stanowiska

urzędnicze w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

Podinspektor ds. organizacyjno-kadrowych

.......................................................................................................................................................

(stanowisko pracy)

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Sylwia Plicha

zamieszkała Kraski

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Świnice Warckie, dnia 18 października 2016 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organizacyjno-kadrowych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. organizacyjno-kadrowych

........................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska)

 1. Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie;

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 3. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 6. Wykształcenie wyższe;
 7. Znajomość przepisów: z zakresu działania samorządu terytorialnego, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, kodeksu pracy z aktami wykonawczymi, przepisów o ochronie danych osobowych;
 8. Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: administracja samorządowa;

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników UG, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników interwencyjnych i publicznych, w tym nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy;

2. Prowadzenie ewidencji dotyczącej spraw kadrowych, w tym, nagradzania i karania, odznaczeń, dyscypliny i czasu pracy, szkoleń pracowniczych, legitymacji służbowych;

3. Realizacja zadań w zakresie ochrony danych osobowych, w tym rejestr użytkowników systemów informatycznych;

4. Prowadzenie kancelarii UG i sekretariatu Wójta;

5. Współdziałanie Urzędu Gminy z innymi organami samorządu terytorialnego;

6. Prenumerowanie czasopism i wydawnictw specjalistycznych, ewidencja zasobów biblioteki gminnej;

7. Realizowanie zadań w zakresie bhp, ochrony mienia, spraw socjalnych dla pracowników UG;

8. Realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia ludności w Gminie;

9. Redagowanie strony internetowej Gminy.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy;
 2. godziny czasu pracy: od 7.30 do 15.30;
 3. miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;
 4. praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2016 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopia dowodu osobistego,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

8) kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjno-kadrowych” w terminie do dnia 10 października 2016 r . do godz. 15.00.

List motywacyjny i życiorys (CV) powinny być podpisane przez kandydata i opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Świnice Warckie, 27.09.2016 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - referent ds. świadczeń wychowawczych

Załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru

Świnice Warckie, dnia 01.03.2016r.

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa stanowiska: referent ds. świadczeń wychowawczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich mieszczącym się przy ul. Szkolna 1, 99 – 140 Świnice Warckie

I. Stanowisko pracy:

Stanowisko administracyjne – referent ds. świadczeń wychowawczych

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) osoba nie karana za przestępstwo umyślne,

4) wykształcenie: minimum średnie,

5) biegła znajomość przepisów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy,

6) dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

III. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

1) mile widziany staż pracy w jednostkach sektora samorządowego lub państwowego,

2) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,

3) umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,

4) zaangażowanie, terminowość wykonywania zadania,

5) odpowiedzialność, sumienność, kreatywność, komunikatywność, dokładność.

IV. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) przyjmowanie, ewidencjonowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego,

2) sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych,

3) sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,

4) przyjmowanie kompletów wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego i prowadzenie wymaganej dokumentacji do przyznawania świadczenia,

5) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznawania prawa do powyższego świadczenia,

6) przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia,

7) sporządzanie sprawozdań,

8) odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie świadczeń.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich, ul. Szkolna 1, 99 – 140 Świnice Warckie,

2)stanowisko pracy: referent ds. świadczeń wychowawczych,

3)czas pracy: ½ etatu, na podstawie umowy o pracę z tym, że pierwsza umowa będzie zawarta na czas określony, na czas nie dłuższy niż 6 m-cy.

4)kontakt z interesantami: bezpośredni i telefoniczny,

5)przewidywany termin rozpoczęcia pracy: marzec 2016r.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w lutym 2016 r. nie przekroczył 6%.

VII. Wymagane dokumenty

1) CV,

2) list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni (zgodny z załączonym wzorem),

4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i dodatkowe umiejętności,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) oświadczenie kandydata, że: nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).

VIII. Termin składania dokumentów:

1) kompletne dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich przy ul. Szkolnej 1 w pokoju
nr 5 lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich w terminie do dnia 11.03.2016r. do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko referent ds. świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich”.

2) oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.

3) z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna,

4) konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich,

5) do konkursu mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne,

6) wyniki konkursu na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych zostaną upowszechnione na stronie internetowej (BIP) Gminy Świnice Warckie.

Kierownik GOPS w Świnicach Warckich

Anna Krupa

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organizacyjno-kadrowych

Załącznik Nr 7
do Regulaminu naboru na wolne stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy Świnice Warckie
INFORMACJA
O WYNIKU NABORU
Podinspektor ds. organizacyjno-kadrowych
.......................................................................................................................................................
(stanowisko pracy)
w Urzędzie Gminy Świnice Warckie
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
została wybrana Pani Agata Łazarek
zamieszkała Wola Świniecka
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.
Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz
Świnice Warckie, dnia 26 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organizacyjno-kadrowych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wójt Gminy Świnice Warckie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor ds. organizacyjno-kadrowych
........................................................................................................................................................
(nazwa stanowiska)
1. Adres jednostki:
Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie;
2. Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie;
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
3) Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) Nieposzlakowana opinia;
5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
6) Wykształcenie wyższe;
7) Znajomość przepisów: z zakresu działania samorządu terytorialnego, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, kodeksu pracy z aktami wykonawczymi, przepisów o ochronie danych osobowych;
8) Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.
3. Wymagania dodatkowe:
preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: administracja samorządowa;
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników UG, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników interwencyjnych ii publicznych, w tym nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy;
2. Prowadzenie ewidencji dotyczącej spraw kadrowych, w tym, nagradzania i karania, odznaczeń, dyscypliny i czasu pracy, szkoleń pracowniczych, legitymacji służbowych;
3. Realizacja zadań w zakresie ochrony danych osobowych, w tym rejestr użytkowników systemów informatycznych;
4. Prowadzenie kancelarii UG i sekretariatu Wójta;
5. Współdziałanie Urzędu Gminy z innymi organami samorządu terytorialnego;
6. Prenumerowanie czasopism i wydawnictw specjalistycznych, ewidencja zasobów biblioteki gminnej;
7. Realizowanie zadań w zakresie bhp, ochrony mienia, spraw socjalnych dla pracowników UG;
8. Realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia ludności w Gminie;
9. Redagowanie strony internetowej Gminy.
4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) pełny wymiar czasu pracy;
2) godziny czasu pracy: od 7.30 do 15.30;
3) miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;
4) praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.
4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w lipcu 2014 r. nie przekroczył 6%.
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopia dowodu osobistego,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
8) kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem.
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjno-kadrowych”w terminie do dnia 22 sierpnia 2014 r .
List motywacyjny i życiorys (CV) powinny być podpisane przez kandydata i opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)”.
Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz
Świnice Warckie, 06.08.2014 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości podatkowej

Załącznik Nr 7
do Regulaminu naboru na wolne stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy Świnice Warckie
INFORMACJA
O WYNIKU NABORU
Podinspektor ds. księgowości podatkowej
(stanowisko pracy)
w Urzędzie Gminy Świnice Warckie
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
została wybrana Pani Ewelina Sylwia Rezler
zamieszkała w Bielawach
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Została wybrana kandydatura pani Eweliny Sylwii Rezler, która spełniła wszystkie wymogi formalne, uzyskała najwięcej punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz spełniła dodatkowe wymagania w zakresie wykształcenia.
Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz
Świnice Warckie, dnia 2 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości podatkowej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wójt Gminy Świnice Warckie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor ds. księgowości podatkowej
........................................................................................................................................................
(nazwa stanowiska)
1. Adres jednostki:
Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie;
2. Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie;
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
3) Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) Nieposzlakowana opinia;
5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
6) Wykształcenie wyższe;
7) Znajomość przepisów: Ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości, o ochronie danych osobowych;
8) Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.
3. Wymagania dodatkowe:
preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość, administracja;
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych i innych należności z zakresu podatków i opłat.
2. Wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji.
3. Dokonywanie rozliczeń i kontroli rachunkowej inkasentów z inkasa zobowiązań pieniężnych i innych należności podatkowych.
4. Bieżące i rzetelne księgowanie obrotów na kontach podatników.
5. Wypisywanie pokwitowań w kwitariuszach przychodów K103.
6. Prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych.
7. Prowadzenie zapisu służącego za podstawę obliczania należnego inkasentom wynagrodzenia za inkasa.
8. Systematyczne rozliczanie zaległości.
9. Przygotowywanie decyzji o zarachowaniu wpłat, przerachowaniu lub zwrocie nadpłaty.
10. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem hipotecznym z tytułu posiadania zaległości podatkowych.
11. Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem i egzekwowaniem płatności zobowiązań pieniężnych, rejestracja i wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości zobowiązań pieniężnych.
12. Planowanie dochodów budżetowych uzgadnianie miesięcznych wpływów z księgowością budżetową.
4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) pełny wymiar czasu pracy;
2) godziny czasu pracy: od 7.30 do 15.30;
3) miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;
4) praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.
4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2014 r. nie przekroczył 6%.
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopia dowodu osobistego,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
8) kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem.
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej” w terminie do dnia 28 maja 2014 r .
List motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)”.

WÓJT GMINY ŚWINICE WARCKIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich z siedzibą przy ul. Szkolnej 5

WÓJT GMINY ŚWINICE WARCKIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Świnicach Warckich
z siedzibą przy ul. Szkolnej 5
I. Do konkursu może przystąpić osoba, który spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. ( Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):
1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który łącznie spełnia następujące wymagania:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym zespole;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy
w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)
2. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu oraz spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-9,
3. Stanowisko dyrektora w zespole publicznych szkół lub placówek może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu,
z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
4. Stanowisko dyrektora zespołu może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2,5,7 i 9.
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania
i rozwoju zespołu;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego
w szczególności informację o:
–stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym –
w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie wyżej.
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku o którym mowa w art. 7 ust. 1
i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63 poz. 425, z późn. zm.)
11)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
12)oryginał lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w przypadku nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) –
w przypadku nauczyciela akademickiego,
14)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
III. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 ze zm.)
IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świnicach Warckich”

w terminiedo 13 sierpnia 2012r. do godziny 15:30 na adres:
URZĄD GMINY W ŚWINICACH WARCKICH
UL. SZKOLNA 1
99 – 140 ŚWINICE WARCKIE
W SEKRETARIACIE
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Świnice Warckie.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Kandydaci zgłaszają się na konkurs z dokumentem tożsamości.

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Załącznik Nr 7
do Regulaminu naboru na wolne stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy Świnice Warckie
INFORMACJA
O WYNIKU NABORU
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
.......................................................................................................................................................
(stanowisko pracy)
w Urzędzie Gminy Świnice Warckie
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
została wybrana Pani Anna Pawlak
zamieszkała Władysławów, gm. Świnice Warckie
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne. Pozytywnie zaliczyła test sprawdzający wiedzę teoretyczną i rozmowę kwalifikacyjną, uzyskując najlepsze wyniki. Posiada preferowane wykształcenie i staż pracy na podobnym stanowisku.

(-) Wójt Gminy

Krzysztof Próchniewicz

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 11.02.2010 r.
Wójt Gminy Świnice Warckie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
........................................................................................................................................................
(nazwa stanowiska)
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
6) wykształcenie wyższe,
7) znajomość przepisów Ordynacji podatkowej i przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym,
8) dobra znajomość obsługi komputera.
2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze,
2) mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie kart gospodarstw oraz bieżąca aktualizacja gospodarstw na podstawie zmian otrzymywanych z Biura Geodezji.
2. Dokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych. Prowadzenie rejestru wymiarowego w programie komputerowym.
3. Dokonywanie korekt w/w podatków na podstawie składanych informacji podatkowych.
4. Przygotowywanie dokumentacji i decyzji do udzielania ulg żołnierskich, ulg z tytułu nabycia gruntów i ulg inwestycyjnych, sprawowanie doraźnej kontroli.
5. Sprawdzanie pod względem arytmetycznym poprawności złożonych deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
6. Dokonywanie korekt ww. podatków na podstawie skorygowanych deklaracji
7. Wydawanie decyzji określających wysokość zobowiązań w przypadku nie złożenia deklaracji podatkowych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
8. Przygotowywanie decyzji zmian oraz prowadzenie rejestru przypisów i odpisów łącznego zobowiązania pieniężnego.
9. Prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz załatwianie podań i odwołań w sprawie podatków i opłat.
10. Prowadzenie rejestru podań i odwołań w sprawie umorzenia oraz rozkładania na raty podatków i opłat.
11. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o dochodowości.
12. Sporządzanie sprawozdań.
13. Sprawdzanie deklaracji na podatek od środków transportowych (od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej) na podstawie deklaracji składanych przez podatników. W przypadku braku deklaracji wydawanie decyzji określającej to zobowiązanie.
14. Dokonywanie korekt ww. podatku na podstawie skorygowanych deklaracji.
15. Sprawdzanie złożonych deklaracji w sprawie podatków i opłat ze stanem faktycznym.
16. Współpraca przy ustalaniu planowanych wpływów dochodów budżetowych z zakresu podatków i opłat lokalnych.
17. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych w zakresie prowadzonych spraw.
18. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia stawek podatkowych, zwolnień i ulg.
19.Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów oraz wydawanie decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych.
4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopia dowodu osobistego,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
8) kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem.
5. Referencje mile widziane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora do spraw wymiaru podatków i opłat”
w terminie do dnia 26 lutego 2010 r. .
List motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)”.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organizacyjno-kadrowych z dnia 30 października 2007 r.

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. organizacyjno-kadrowych

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Obielak Emilia, zam. Świnice Warckie.
Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne i wykazała się niezbędną wiedzą do zatrudnienia na ww. stanowisku pracy.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Świnice Warckie, 26.11.2007r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Podinspektor ds. organizacyjno - kadrowych

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Renata Adamiak zam. Świnice Warckie

2. Ewa Wiesława Barszczewska zam. Budki

3. Emilia Obielak zam. Świnice Warckie

4. Katalin Zaczek zam. Świnice Warckie

Świnice Warckie, 2007.11.23

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora ds. organizacyjno-kadrowych

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe,

c) niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

f) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a) bardzo dobra obsługa komputera i pakietów biurowych,

b) komunikatywność,

c) znajomość przepisów prawa z zakresu tego stanowiska pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) sprawy kadrowe pracowników urzędu i pracowników interwencyjnych,

2) sprawy kadrowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

3) sprawy socjalne i bhp pracowników urzędu,

4) ochrona zdrowia ludności,

5) prowadzenie sekretariatu wójta,

6) informatyka i technika pracy biurowej,

7) ochrona danych osobowych,

8) prowadzenie kancelarii urzędu.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopia dowodu osobistego,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

8) kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem

5. Referencje mile widziane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjno-kadrowych” w terminie do dnia 20 listopada 2007 r.

List motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn .zmianami)”.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Świnice Warckie, 2007.10.30