główna zawartość
artykuł nr 1

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich z siedzibą w Świnicach Warckich ul. Szkolna 5 dla którego organem prowadzącym jest Gmina Świnice Warckie

ZARZĄDZENIE Nr 238/2022

WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE

z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich

  Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2021 r.  poz. 1082  z 2022r. poz. 655)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Świnicach Warckich z siedzibą w Świnicach Warckich ul. Szkolna 5, zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. organizacyjnych oświaty.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Wójta Gminy Świnice Warckie, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świnice Warckie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Łodzi przez okres 14 dni.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

(-) Sylwia Bartczak

 

artykuł nr 2

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej

 

INFORMACJA

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani  Kinga Schmidt

zamieszkała Łęczyca

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Świnice Warckie, dnia 21.10.2021 r.

z up. Wójta Gminy

Anna Matusiak

Z-ca Wójta Gminy

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora do spraw księgowości budżetowej

 1. Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 3. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 6. Wykształcenie średnie i minimum 3 lata stażu pracy;
 7. Znajomość przepisów: z zakresu podatków, rachunkowości finansowej w zakresie finansów j.s.t., zasad sporządzania sprawozdań finansowych, prawa samorządowego, kpa, prawa administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej;
 8. Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz umarzania i amortyzacji składników majątkowych Gminy. 

2) Organizowanie i udział w inwentaryzacji składników majątkowych Gminy.

3) Prowadzenie spraw ubezpieczeniowych składników majątkowych Gminy.

4) Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących środków trwałych i nakładów inwestycyjnych.

5) Rozliczanie inwentaryzacji okresowych i pełnych oraz uzgadnianie z księgowością syntetyczną i analityczną.

6) Wystawianie faktur VAT z zakresu czynszów za lokale, grunty.

7) Prowadzenie rejestru wpłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.

8) Pisanie poleceń przelewów na podstawie zatwierdzonych dowodów do wypłaty (H-banking).

9) Księgowanie operacji księgowych w dzienniku organu finansowego.

10) Księgowanie operacji finansowych w dzienniku jednostki.

11) Prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu i gminy zgodnie z obowiązującą w urzędzie polityką rachunkowości.

12) Sporządzanie zestawień i rejestrów zgodnie z obowiązującą w urzędzie polityką rachunkowości.

13) Sprawozdawczość budżetowa i finansowa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

14) Prowadzenie rejestru zbiorowego wpłat podatkowych, uzgadnianie z odprowadzeniami na rachunek bankowy.

15) Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych.

16) Prowadzenie dokumentacji związanej z podatkiem od towarów i usług (VAT), terminowe rozliczanie z urzędem skarbowym.

17) Prowadzenie spraw kasy zapomogowo-pożyczkowej.

18) Prowadzenie spraw związanych z funduszem świadczeń socjalnych łącznie z obsługą księgową funduszu.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy;
 2. godziny czasu pracy: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30;

wtorek od 7.30 do 17.00; piątek od 7.30 do 14.00;

 1. miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;
 2. praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2021 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

3) oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko urzędnicze,

4) kwestionariusz osobowy.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej” w terminie do dnia 15 października 2021 r . do godz. 14.00.

 

Z up. Wójta Gminy

Anna Matusiak

Z-ca Wójta Gminy

 

Świnice Warckie, 24.09.2021 r.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor do spraw księgowości budżetowej

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Podinspektora do spraw księgowości budżetowej

 

(nazwa stanowiska)

 1. Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 3. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 6. Wykształcenie średnie i minimum 3 lata stażu pracy;
 7. Znajomość przepisów: z zakresu podatków, rachunkowości finansowej w zakresie finansów j.s.t., zasad sporządzania sprawozdań finansowych, prawa samorządowego, kpa, prawa administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej;
 8. Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz umarzania i amortyzacji składników majątkowych Gminy. 

2) Organizowanie i udział w inwentaryzacji składników majątkowych Gminy.

3) Prowadzenie spraw ubezpieczeniowych składników majątkowych Gminy.

4) Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących środków trwałych i nakładów inwestycyjnych.

5) Rozliczanie inwentaryzacji okresowych i pełnych oraz uzgadnianie z księgowością syntetyczną i analityczną.

6) Wystawianie faktur VAT z zakresu czynszów za lokale, grunty.

7) Prowadzenie rejestru wpłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.

8) Pisanie poleceń przelewów na podstawie zatwierdzonych dowodów do wypłaty (H-banking).

9) Księgowanie operacji księgowych w dzienniku organu finansowego.

10) Księgowanie operacji finansowych w dzienniku jednostki.

11) Prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu i gminy zgodnie z obowiązującą w urzędzie polityką rachunkowości.

12) Sporządzanie zestawień i rejestrów zgodnie z obowiązującą w urzędzie polityką rachunkowości.

13) Sprawozdawczość budżetowa i finansowa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

14) Prowadzenie rejestru zbiorowego wpłat podatkowych, uzgadnianie z odprowadzeniami na rachunek bankowy.

15) Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych.

16) Prowadzenie dokumentacji związanej z podatkiem od towarów i usług (VAT), terminowe rozliczanie z urzędem skarbowym.

17) Prowadzenie spraw kasy zapomogowo-pożyczkowej.

18) Prowadzenie spraw związanych z funduszem świadczeń socjalnych łącznie z obsługą księgową funduszu.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy;
 2. godziny czasu pracy: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30;

wtorek od 7.30 do 17.00; piątek od 7.30 do 14.00;

 1. miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;
 2. praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2021 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

3) oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko urzędnicze,

4) kwestionariusz osobowy.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej” w terminie do dnia 22 września 2021 r . do godz. 15.00.

 

Z up. Wójta Gminy

Anna Matusiak

Z-ca Wójta Gminy

 

Świnice Warckie, 06.09.2021 r.

artykuł nr 5

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora do spraw inwestycji i gospodarki przestrzennej

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektora do spraw inwestycji i gospodarki przestrzennej

(stanowisko pracy)

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrany Pan Karol Krawczyk

zamieszkały  Świnice Warckie-Kolonia

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne, oraz wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Świnice Warckie, dnia 02.09.2021 r. 

z up. Wójta Gminy

Anna Matusiak 

Z-ca Wójta Gminy