główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Marlena Bugaj

zamieszkała  Człopy

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                (-) Sylwia Bartczak

Świnice Warckie, dnia 30.10.2019 r.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -Podinspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych

Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie;

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia;

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

Wykształcenie wyższe lub średnie;

Znajomość przepisów: z zakresu działania samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o ochronie danych osobowych;

Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: zarządzanie, administracja, informatyka.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe i pieczęcie.

Prowadzenie magazynu materiałów biurowych.

Rejestr pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem.

Prowadzenie serwisu internetowego gminy.

Prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy i sportu.

Prowadzenie książki kontroli urzędu, rejestrowanie protokołów pokontrolnych i zaleceń pokontrolnych oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.

Prenumerata czasopism oraz zaopatrywanie urzędu w wydawnictwa specjalistyczne i fachowe.

Prowadzenie i obsługa kancelarii urzędu a w szczególności;

- prowadzenie rejestru kancelaryjnego, rejestru przesyłek specjalnych i prowadzenie dziennika korespondencji,

- przyjmowanie, wysyłanie i rozdawanie korespondencji,

- obsługa e-puap.

Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia.

Prowadzenie sekretariatu wójta gminy.

Prowadzenie spraw związanych z działalnością organizacji pożytku publicznego, w tym m.in.:

- opracowywanie programów współpracy z organizacjami pożytku publicznego,

- przeprowadzanie konkursów w zakresie działalności pożytku publicznego.

Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

pełny wymiar czasu pracy;

godziny czasu pracy: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30;

wtorek od 7.30 do 17.00; piątek od 7.30 do 14.00;

miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;

praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych we wrześniu 2019 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

3) oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko urzędnicze,

4) kwestionariusz osobowy.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjno-administracyjnych” w terminie do dnia 20 listopada 2019 r . do godz. 15.00.

 

Świnice Warckie, 30.10.2019 r.

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                (-) Sylwia Bartczak

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. lokalowych i gospodarki gruntami

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Podinspektora do spraw lokalowych i gospodarki gruntami

 

Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie;

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia;

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

Wykształcenie średnie;

Znajomość przepisów: ustawy o gospodarce nieruchomościami, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prawa samorządowego, prawa administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej;

Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: administracja, administracja samorządowa, zarządzanie;

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Z zakresu gospodarki nieruchomościami w szczególności:

prowadzenie ewidencji mienia gminnego;

przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste, przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności;

sprzedaż gruntów, stosowanie prawa pierwokupu, ustalanie cen, zlecanie wyceny gruntów;

dzierżawa, najem, użyczenie mienia gminnego;

przekazywanie gruntów w zarząd, ustalanie trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych gminy;

komunalizacja mienia Skarbu Państwa;

organizowanie przetargów;

wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości;

dokonywanie rozgraniczenia nieruchomości,

współpraca z Sądem Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych na mienie gminne i dokonywanie zmian;

ustalanie opłaty adiacenckiej.

W zakresie zarządzania lokalami:

ewidencja mieszkań komunalnych;

ustalanie czynszów na lokale mieszkalne;

umowy najmu lokali mieszkalnych;

wykonywanie przepisów szczególnych o najmie lokali;

ustalanie taryfy ciepła dla mieszkań;

kalkulacja kosztów utrzymania mieszkań dla potrzeb czynszu regulowanego;

ewidencja lokali użytkowych w zasobach komunalnych;

przetargi na lokale użytkowe;

umowy na wynajem lokali użytkowych, użyczenia;

ustalanie stawek czynszu za lokale użytkowe;

sprzedaż budynków i lokali;

nadzór na gospodarką lokalową.

W zakresie ochrony zabytków:

1) wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadamianie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków;

2) zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków;

3) składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji;

4) przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku;

5) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska;

6) niezwłoczne zawiadamianie wojewódzkiego konserwatora zabytków o otrzymaniu wiadomości o znalezieniu lub odkryciu przedmiotu archeologicznego lub wykopaliska;

7) działanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowe;

8)  prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków;

9) koordynowanie działań i bieżący nadzór nad opracowywaniem planów ochrony zabytków;

10) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

pełny wymiar czasu pracy;

godziny czasu pracy: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30;

wtorek od 7.30 do 17.00; piątek od 7.30 do 14.00;

miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;

praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych we wrześniu 2019 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

3) oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko urzędnicze,

4) kwestionariusz osobowy.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. lokalowych i gospodarki gruntami” w terminie do dnia 8 listopada 2019 r . do godz. 15.00.

 

                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                              (-) Sylwia Bartczak

Świnice Warckie, 16.10.2019 r.

artykuł nr 4

Informacja o wyniku naboru na stanowisko skarbnika gminy

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

Skarbnik Gminy

(stanowisko pracy)

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Agnieszka Szymczyk

zamieszkała  Zgierz

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne oraz wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska.

                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                Sylwia Prażnowska

Świnice Warckie, dnia 18 września 2019 r.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. księgowości budżetowej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

                                                Podinspektora do spraw księgowości budżetowej

                                                                    (nazwa stanowiska)

Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie;

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Nieposzlakowana opinia;

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

Wykształcenie średnie – ekonomiczne, rachunkowość;

Znajomość przepisów: z zakresu podatków, rachunkowości finansowej w zakresie finansów j.s.t., zasad sporządzania sprawozdań finansowych, prawa samorządowego, kpa, prawa administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej;

Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz umarzania i amortyzacji składników majątkowych Gminy. 

2) Organizowanie i udział w inwentaryzacji składników majątkowych Gminy.

3) Prowadzenie spraw ubezpieczeniowych składników majątkowych Gminy.

4) Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących środków trwałych i nakładów inwestycyjnych.

5) Rozliczanie inwentaryzacji okresowych i pełnych oraz uzgadnianie z księgowością syntetyczną i analityczną.

6) Wystawianie faktur VAT z zakresu czynszów za lokale, grunty.

7) Prowadzenie rejestru wpłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.

8) Pisanie poleceń przelewów na podstawie zatwierdzonych dowodów do wypłaty (H-banking).

9) Księgowanie operacji księgowych w dzienniku organu finansowego.

10) Księgowanie operacji finansowych w dzienniku jednostki.

11) Prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu i gminy zgodnie z obowiązującą w urzędzie polityką rachunkowości.

12) Sporządzanie zestawień i rejestrów zgodnie z obowiązującą w urzędzie polityką rachunkowości.

13) Sprawozdawczość budżetowa i finansowa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

14) Prowadzenie rejestru zbiorowego wpłat podatkowych, uzgadnianie z odprowadzeniami na rachunek bankowy.

15) Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych.

16) Prowadzenie dokumentacji związanej z podatkiem od towarów i usług (VAT), terminowe rozliczanie z urzędem skarbowym.

17) Prowadzenie spraw kasy zapomogowo-pożyczkowej.

18) Prowadzenie spraw związanych z funduszem świadczeń socjalnych łącznie z obsługą księgową funduszu.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

pełny wymiar czasu pracy;

godziny czasu pracy: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30;

wtorek od 7.30 do 17.00; piątek od 7.30 do 14.00;

miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;

praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2019 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

3) oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko urzędnicze,

4) kwestionariusz osobowy.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej” w terminie do dnia 23 października 2019 r . do godz. 15.00.

 

Wójt Gminy

(-) Sylwia Prażnowska

 

Świnice Warckie, 20.09.2019 r.