Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej

Załącznik Nr 7

do Regulaminu naboru na wolne stanowiska

urzędnicze w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

(stanowisko pracy)

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Ewelina Lubczyńska

zamieszkała Chwalborzyce

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Świnice Warckie, dnia 18 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. księgowości budżetowej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora do spraw księgowości budżetowej

........................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska)

1. Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

2. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie;

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

3) Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) Nieposzlakowana opinia;

5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6) Wykształcenie średnie – ekonomiczne, rachunkowość;

7) Znajomość przepisów: z zakresu podatków, rachunkowości finansowej w zakresie finansów j.s.t., zasad sporządzania sprawozdań finansowych, prawa samorządowego, kpa, prawa administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej;

8) Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Sporządzanie list płac pracowników, zasiłków chorobowych i opiekuńczych.

2. Prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników, w tym kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych.

3. Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniami społecznymi pracowników, zgłaszanie do ubezpieczeń, naliczanie i terminowe odprowadzanie składek, wyrejestrowywanie z ubezpieczeń po ustaniu zatrudnienia.

4. Rozliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników oraz innych wypłat objętych podatkiem dochodowym, rozliczanie ich z urzędami skarbowymi i prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie.

5. Prowadzenie spraw wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, publicznych i wykonujących prace społecznie użyteczne oraz rozliczeń z PUP.

6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ryczałtów samochodowych i ewidencji przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych.

7. Prowadzenie dokumentacji związanej z PFRON.

8. Prowadzenie ewidencji wypłaconych diet radnych i sołtysów, oraz wynagrodzenia inkasentów.

9. Rozliczanie rozmów telefonicznych urzędu.

10. Wydawanie zaświadczeń w sprawach zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników.

11. Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniach do celów emerytalno-rentowych.

12. Prowadzenie spraw związanych z dodatkowym ubezpieczeniem grupowym na życie zatrudnionych pracowników.

13. Prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu i gminy zgodnie z obowiązującą w urzędzie polityką rachunkowości.

14. Sporządzanie zestawień i rejestrów zgodnie z obowiązującą w urzędzie polityką rachunkowości.

15. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) pełny wymiar czasu pracy;

2) godziny czasu pracy: poniedziałek, środa, czwartek: od 7.30 do 15.30;

wtorek od 7.30 do 17.00; piątek od 7.30 do 14.00.

3) miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;

4) praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2019 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

3) oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko urzędnicze,

4) kwestionariusz osobowy.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej” w terminie do dnia 12 czerwca 2019 r . do godz. 15.00.

Wójt Gminy

(-) Sylwia Prażnowska

Świnice Warckie, 21.05.2019 r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

(stanowisko pracy)

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Beata Siwińska

zamieszkała Dąbie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Świnice Warckie, dnia 28 grudnia 2018 r.

Wójt Gminy

(-) Sylwia Prażnowska

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

Podinspektor ds. oświaty

(stanowisko pracy

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Małgorzata Piszczałkowska

zamieszkała Wyganów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Świnice Warckie, dnia 28 grudnia 2018 r.

Wójt Gminy

(-) Sylwia Prażnowska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora do spraw oświaty

1. Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

2. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie;

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

3) Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) Nieposzlakowana opinia;

5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6) Wykształcenie wyższe lub średnie;

7) Znajomość przepisów: z zakresu działania samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej, prawa oświatowego, karty nauczyciela;

8) Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: ekonomiczny, rachunkowość, zarządzanie, administracja, informatyka.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Nadzór nad spełnianiem obowiązku szkolnego i nauki.

2. Sprawy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

3. Prowadzenie spraw związanych z organizacją pomocy materialnej dla uczniów.

4. Organizowania wypłat wynagrodzeń i innych należności dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

5. Organizacja i obsługa funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

6. Prowadzenie obsługi płacowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, przygotowywanie i rozliczanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników jednostki obsługiwanej oraz prowadzenie dokumentacji płacowej.

7. Organizacja zaopatrzenia w olej opałowy w placówkach oświatowych.

8. Organizacja dowożenia uczniów do placówek oświatowych.

9. Organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków.

10. Prowadzenie pełnej archiwizacji zgromadzonej dokumentacji.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) pełny wymiar czasu pracy;

2) godziny czasu pracy: od 7.30 do 15.30;

3) miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;

4) praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w listopadzie 2018 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

7) kwestionariusz osobowy,

8) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. oświaty” w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r . do godz. 15.00.

List motywacyjny i życiorys (CV) powinny być podpisane przez kandydata i opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesów rekrutacji i selekcji, na stanowisko podinspektora ds. oświaty przez Wójta Gminy Świnice Warckie, z siedzibą w Urzędzie Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie”.

Wójt Gminy

(-) Sylwia Prażnowska

Świnice Warckie, 06.12.2018 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych

1. Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

2. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie;

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

3) Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) Nieposzlakowana opinia;

5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6) Wykształcenie wyższe lub średnie;

7) Znajomość przepisów: z zakresu działania samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o ochronie danych osobowych;

8) Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: zarządzanie, administracja, informatyka.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe i pieczęcie.

Prowadzenie magazynu materiałów biurowych.

Rejestr pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem.

Prowadzenie serwisu internetowego gminy.

Prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy i sportu.

Prowadzenie książki kontroli urzędu, rejestrowanie protokołów pokontrolnych i zaleceń pokontrolnych oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.

Prenumerata czasopism oraz zaopatrywanie urzędu w wydawnictwa specjalistyczne i fachowe.

Prowadzenie i obsługa kancelarii urzędu a w szczególności;

- prowadzenie rejestru kancelaryjnego, rejestru przesyłek specjalnych i prowadzenie dziennika korespondencji,

- przyjmowanie, wysyłanie i rozdawanie korespondencji,

- obsługa e-puap.

Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia.

Prowadzenie sekretariatu wójta gminy.

Prowadzenie spraw związanych z działalnością organizacji pożytku publicznego, w tym m.in.:

- opracowywanie programów współpracy z organizacjami pożytku publicznego,

- przeprowadzanie konkursów w zakresie działalności pożytku publicznego.

Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) pełny wymiar czasu pracy;

2) godziny czasu pracy: od 7.30 do 15.30;

3) miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;

4) praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w listopadzie 2018 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

7) kwestionariusz osobowy,

8) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjno-administracyjnych” w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r . do godz. 15.00.

List motywacyjny i życiorys (CV) powinny być podpisane przez kandydata i opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesów rekrutacji i selekcji, na stanowisko podinspektora ds. organizacyjno-administracyjnych przez Wójta Gminy Świnice Warckie, z siedzibą w Urzędzie Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie”.

Wójt Gminy

(-) Sylwia Prażnowska

Świnice Warckie, 03.12.2018 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 lipca 2018 roku

Zawiadomienie Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 24 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Świnice Warckie informuje o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw obsługi organów gminy ogłoszonego w dniu 18 czerwca 2018 r.

Powodem unieważnienia naboru, jest brak wolnego stanowiska urzędniczego w związku z przeniesieniem na to stanowisko pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi organów gminy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora do spraw obsługi organów gminy

1. Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie;

2. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie;

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

3) Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) Nieposzlakowana opinia;

5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6) Wykształcenie średnie;

7) Znajomość przepisów: z zakresu działania samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o ochronie danych osobowych;

8) Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: zarządzanie, administracja, informatyka.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Organizowanie pracy rady gminy, komisji i radnych, planowanie i sprawozdawczość w tym zakresie.

2. Realizowanie zadań administracyjno - organizacyjnych na rzecz jednostek pomocniczych gminy: sołectw i zebrań wiejskich.

3. Rejestrowanie aktów prawnych gminy i przekazywanie ich do realizacji przez uprawnione osoby i jednostki organizacyjne gminy.

4. Organizowanie wyborów i referendów na terenie gminy.

5. Współdziałanie z ramienia organów gminy z organami władzy państwowej, samorządowej, związkami i organizacjami w zakresie opiniowania uzgodnień aktów prawnych lub spraw publicznych.

6. Realizowanie zadań administracyjno - organizacyjnych w zakresie stowarzyszeń i związków gmin.

7. Realizowanie zadań w zakresie zmian w podziale terytorialnym kraju i organizacji administracji.

8. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do UG.

9. Redagowanie i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) pełny wymiar czasu pracy;

2) godziny czasu pracy: od 7.30 do 15.30;

3) miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;

4) praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w maju 2018 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

7) kwestionariusz osobowy,

8) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi organów gminy” w terminie do dnia 20 lipca 2018 r . do godz. 15.00.

List motywacyjny i życiorys (CV) powinny być podpisane przez kandydata i opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesów rekrutacji i selekcji, na stanowisko podinspektora ds. obsługi organów gminy przez Wójta Gminy Świnice Warckie, z siedzibą w Urzędzie Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie”.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Świnice Warckie, 18.06.2018 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora do spraw księgowości budżetowej oświaty

........................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska)

 1. Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie;

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 3. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 6. Wykształcenie wyższe;
 7. Znajomość przepisów: z zakresu działania samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów podatkowych, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
 8. Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE, programy komputerowe w zakresie płac, ubezpieczeń społecznych, podatków;

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość, administracja;

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Współpraca z dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy opracowywaniu planów finansowych i jego zmian przy ścisłym współdziałaniu ze Skarbnikiem Gminy.
 2. Bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego.
 3. Prowadzenie obsługi rachunków bankowych.
 4. Pełnienie pełnej obsługi płacowej pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych w tym: naliczanie wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, prowadzenie dokumentacji w zakresie świadczeń płacowych, naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, współpraca w tym zakresie z instytucjami typu ZUS, urząd skarbowy.
 5. Sporządzanie sprawozdań okresowych z wykonania planów finansowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w terminach określonych przepisami prawa.
 6. Ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.
 7. Opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
 8. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ksiąg rachunkowych, ujmowanie zdarzeń w porządku chronologicznym w sposób systematyczny.
 9. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
 10. Koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych oraz rozliczanie inwentaryzacji, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.
 11. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych.
 12. Przygotowywanie danych do sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy;
 2. godziny czasu pracy: od 7.30 do 15.30;
 3. miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;
 4. praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2017 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopia dowodu osobistego,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

8) kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej oświaty” w terminie do dnia 20 października 2017 r . do godz. 15.00.

List motywacyjny i życiorys (CV) powinny być podpisane przez kandydata i opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Świnice Warckie, 20.09.2017 r.

WÓJT GMINY ŚWINICE WARCKIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich z siedzibą przy ul. Szkolnej 5

WÓJT GMINY ŚWINICE WARCKIE

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Świnicach Warckich

z siedzibą przy ul. Szkolnej 5

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

1. Stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zespole;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy – nie dotyczy

nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881) - lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, z późn. zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z późn. zm.).

2. Stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu oraz spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-9,

3. Stanowisko dyrektora szkolno-przedszkolnego może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 7 i 9.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zwierać następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju zespołu szkolno-przedszkolnego,

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z późn. zm.),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, z późn. zm.),

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świnicach Warckich” w terminie do 14 czerwca 2017 r. do godziny 15.30 na adres:

Urząd Gminy Świnice Warckie,

ul. Szkolna 1,

99-140 Świnice Warckie

w sekretariacie, pok. nr 10.

IV. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Świnice Warckie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

Wójt Gminy

Krzysztof Próchniewicz