Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

KO.120.1.2017

Zarządzenie

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świnice Warckie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr KO.120.14.2014 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Treść regulaminu   232.408 KB

Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

KO.120.14.2014

Zarządzenie

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świnice Warckie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr KO.120.10.2014 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Treść regulaminu   220.452 KB

Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

KO.120.5.2014
Zarządzenie
Wójta Gminy Świnice Warckie
z dnia 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świnice Warckie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu gminy Świnice Warckie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki
Treść regulaminu organizacyjnego   229.225 KB

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Świnice Warckie - Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 3/2007

Kierownika Urzędu – Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 2 kwietnia 2007r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984; Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świnice Warckie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 22/2003 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu gminy Świnice Warckie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 2/2005 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie zakresu uprawnień pracowników Urzędu Gminy do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy oraz wydawania decyzji administracyjnych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

(-) Krzysztof Próchniewicz

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świnice Warckie

Regulamin organizacyjny określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Świnice Warckie. ZARZĄDZENIE Nr 22/2003 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 20 sierpnia 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) zarządzam, co następuje: § 1. Ustalam regulamin organizacyjny urzędu gminy Świnice Warckie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia. § 2. Traci moc Regulamin organizacyjny urzędu gminy Świnice Warckie uchwalony Uchwałą Rady Gminy Świnice Warckie Nr XXI/135/2000 z dnia 30 listopada 2000r. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki
Regulamin Organizacyjny   243.566 KB