Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2008 roku

Załączniki
Uchwała Nr XIV/96/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenia wysokości opłat za posiłek   232.000 KB
Uchwała Nr XIV/97/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/63/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Świnice Warckie w obrębie Świnice Osiedle z przeznaczeniem pod rozbudowę bazy oświatowej w Świnicach Warckich   132.500 KB
Uchwała Nr XIV/98/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wystąpienia o zmianę nazwy i charakteru miejscowości   327.000 KB
Uchwała Nr XIV/99/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Świnicach Warckich przy ul. Szkolnej 10   135.500 KB
Uchwała Nr XIV/100/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych   98.000 KB
Uchwała Nr XIV/101/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych na okres kadencji rady gminy 2006-2010   170.500 KB
Uchwała Nr XIV/102/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008   107.500 KB
Uchwała Nr XIV/103/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego sytuacji na rynku żywca wieprzowego   119.500 KB
Uchwała Nr XV/104/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich   39.685 KB
Uchwała Nr XV/105/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich   40.259 KB
Uchwała Nr XV/106/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r.   46.845 KB
Uchwała Nr XV/107/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Świnice Warckie   1.115 MB
Uchwała Nr XV/108/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Świnicach Warckich   48.997 KB
Uchwała Nr XV/109/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008   559.741 KB
Uchwała Nr XVI/110/2008 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie zatwierdzenia projektu "Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie" w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013   342.735 KB
Uchwała Nr XVI/111/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udziału Gminy Świnice Warckie w realizacji projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"   383.322 KB
Uchwała Nr XVI/112/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadania polegającego na przebudowie nawierzchni drogi powiatowej Nr 2523E w miejscowości Świnice Warckie - Kolonia   420.545 KB
Uchwała Nr XVI/113/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie opłaty za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę   402.667 KB
Uchwała Nr XVI/114/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świnice Warckie   412.311 KB
Uchwała Nr XVI/115/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu   368.007 KB
Uchwała Nr XVI/116/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008   3.307 MB
Uchwała Nr XVII/117/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 18 września 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świnice Warckie do realizacji projektu "Moje przedszkole" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   351.081 KB
Uchwała Nr XVII/118/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 18 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008   2.210 MB
Uchwała Nr XVII/119/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 18 września 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu zakupu wypoasażenia technicznego do samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   415.463 KB
Uchwała Nr XVII/120/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 18 września 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   408.055 KB
Uchwała Nr XVII/121/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 18 września 2008 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów przez Wójta Gminy na podwyższony kapitał zakładowy Spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu   437.733 KB
Uchwała Nr XVII/122/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 18 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej   351.657 KB
Uchwała Nr XVIII/123/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego   39.080 KB
Uchwała Nr XVIII/124/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   53.708 KB
Uchwała Nr XVIII/125/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości   86.040 KB
Uchwała Nr XVIII/126/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych   37.831 KB
Uchwała Nr XVIII/127/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich   97.639 KB
Uchwała Nr XVIII/128/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę   42.121 KB
Uchwała Nr XVIII/129/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Strzałkowie na dofinansowanie przebudowy nawierzchni drogi Nr 104486E w Świnicach Warckich   33.816 KB
Uchwała Nr XVIII/130/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Świnice Warckie w Przedszkolu Niepublicznym w Łęczycy   47.755 KB
Uchwała Nr XVIII/131/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu   39.744 KB
Uchwała Nr XVIII/132/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008   499.274 KB
Uchwała Nr XVIII/133/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Świnicach Warckich przy ul. Szkolnej 10   34.399 KB
Uchwała Nr XIX/134/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Świnicach Warckich   32.087 KB
Uchwała Nr XIX/135/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich   181.089 KB
Uchwała Nr XIX/136/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie (Aktualizacja) na lata 2009-2015   212.367 KB
Uchwała Nr XX/137/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy poprzez likwidację Oddziału Neurologicznego   36.906 KB
Uchwała Nr XX/138/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy poprzez likwidację Oddziału Opieki Długoterminowej   37.125 KB
Uchwała Nr XX/139/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świnice Warckie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - "Między Wartą a Nerem"   37.384 KB
Uchwała Nr XX/140/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Świnice Warckie do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łęczycy   31.971 KB
Uchwała Nr XX/141/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego   69.222 KB
Uchwała Nr XX/142/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie w prowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008   62.129 KB
Uchwała Nr XX/143/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok   154.771 KB
Uchwała Nr XX/144/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok   178.342 KB
Uchwała Nr XX/145/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji na 2009 rok   125.742 KB