Zmiany od 1 stycznia 2017 roku

Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnice Warckie

Od 29 lipca 2016 roku obowiązuje nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnice Warckie.

Z tym samym dniem weszły w życie jeszcze dwie uchwały Rady Gminy Świnice Warckie:

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

oraz zmianiająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości.

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminów wnoszenia tej opłaty

Od dnia 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami i terminy jej wnoszenia.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny wynosi miesięcznie od osoby:

1) 8,00 zł od osoby gdy nieruchomość jest zamieszkiwana przez 1 lub 2 osoby;

2) 7,00 zł od osoby gdy nieruchomość jest zamieszkiwana przez 3 osoby;

3) 6,50 zł - gdy nieruchomość jest zamieszkiwana przez 4 osoby;

4) 6,00 zł - gdy nieruchomość jest zamieszkiwana przez 5 i więcej osób.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 11,00 złotych miesięcznie od osoby.

Obowiązują również nowe stawki opłaty za pojemnik w przypadku nieruchomości niezamieszkałych:

Za odpady zbierane w sposób selektywny:

1) 120 l - 20,00 zł;

2) 240 l - 29,00 zł;

3) 1100 l - 86,00 zł;

4) 5000 l - 800,00 zł.

Jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, stawka opłaty za pojemnik o określonej wielkości wynosi odpowiednio:

1) 120 l - 28,00 zł;

2) 240 l - 40,00 zł;

3) 1100 l - 120,00 zł;

4) 5000 l - 1000,00 zł.

Uchwalono również nową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Opłata wynosi:

60,00 zł - za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny;

84,00 zł - jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Nowe terminy wnoszenia opłat:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu w następujących terminach:

1) za miesiące styczeń, luty i marzec - do dnia 30 marca danego roku;

2) za miesiące kwiecień, maj i czerwiec - do dnia 30 czerwca danego roku;

3) za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień - do dnia 30 września danego roku;

4) za miesiące październik, listopad i grudzień - do dnia 30 grudnia danego roku.

Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się z dołu w terminie do dnia 30 września danego roku.

Informacja na temat wypowiadania umów na wywóz odpadów komunalnych

Świnice Warckie, 2013.03.29
W związku z wątpliwościami dotyczącymi wypowiadania dotychczasowych umów na wywóz odpadów komunalnych uprzejmie informujemy (zgodnie z oświadczeniem firm), że na terenie Gminy Świnice Warckie firmy zajmujące się wywozem śmieci zaprzestaną swojej działalności z dniem 30 czerwca 2013 r. a mieszkańcy naszej gminy z tytułu niewypowiedzenia umów na świadczenie usług nie poniosą żadnych konsekwencji.
Wywozem odpadów komunalnych zajmie się firma, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu.
Załączniki
Informacja firmy EKO SERWIS   29.701 KB

Informacje

Ważne informacje

Od dnia 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina będzie odpowiedzialna za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez jej mieszkańców. W związku z tym, mieszkańcy będą ponosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy z tej opłaty mają pokryć koszty: odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu. W naszej gminie pokryją również koszty wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki i worki na odpady komunalne. O terminach odbioru odpadów komunalnych, sposobie prowadzenia selektywnej zbiórki i innych zagadnieniach związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy, będziemy informować na bieżąco na stronach www.swinicewarckie.com.pl i www.bip.swinice.akcessnet.net oraz za pomocą kurend.
Wysokość opłat i deklaracje:
W związku z powyższym przyjęto następującą wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
11,00 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny;
7,00 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki podanej wyżej.
W celu prawidłowego naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych, każdy właściciel nieruchomości, zarówno zamieszkałej jak i niezamieszkałej jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. W przypadku gdy dane ulegną zmianie, korektę deklaracji należy złożyć w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany.
W razie niezłożenia deklaracji w terminie lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracje prosimy składać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie, w pokoju nr 11 u p. Rybaka Jarosława.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, zakłady produkcyjne itp.) ustalono stawkę opłaty za pojemnik o określonej wielkości:
120 l – 26,00 zł;
240 l – 38,00 zł;
1100 l – 114,00 zł;
5000 l – 999,40 zł.
Jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za pojemnik o określonej wielkości wynosi odpowiednio:
120 l – 19,50 zł;
240 l – 28,50 zł;
1100 l – 85,50 zł;
5000 l – 799,50 zł.
Terminy i sposoby płatności:
Ustalono również terminy i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Za miesiące styczeń, luty i marzec – do dnia 31 marca danego roku;
za miesiące kwiecień, maj i czerwiec – do dnia 30 czerwca danego roku;
za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień – do dnia 30 września danego roku;
za miesiące październik, listopad i grudzień – do dnia 31 grudnia danego roku.
Pierwszą opłatę będziemy wnosić za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2013 r. czyli do dnia 30 września 2013 r.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Świnice Warckie o numerze 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006.
Pamiętaj! Do recyklingu nadają się tylko czyste, suche i niezatłuszczone odpady opakowaniowe.
Wszystkie odpady, których nie możesz posegregować, czyli odpady niesegregowane, składaj w osobnym kontenerze.
Pamiętaj, że im więcej odpadów uda się wyselekcjonować i przekazać do powtórnego przetworzenia, tym mniej miejsca będą zajmowały tak uciążliwe wysypiska śmieci i tym lepsze stanie się środowisko naturalne.
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych umożliwia również zmniejszenie opłat za wywóz śmieci każdego z nas.
Segreguj odpady opakowaniowe i zachęcaj do tego członków Twojej rodziny, znajomych, sąsiadów i kolegów z pracy.
Załączniki
Ulotka informacyjna   148.086 KB

Dokumenty do pobrania

Oszczędzaj ! Zbieraj odpady w sposób selektywny

Do worków w kolorze zielonym:

możesz wrzucać: tylko szklane butelki po napojach, wodzie lub sokach oraz puste słoiki;
nie wrzucasz: szkła nietłukącego, kieliszków, szklanek, naczyń żaroodpornych, porcelany i fajansu, szyb, szkła zbrojonego, luster, żarówek oraz termometrów, lamp, opakowań po lekarstwach i produktach chemicznych.
Zanim wrzucisz: opróżnij, nakrętkę wyrzuć do odpowiedniego pojemnika, postaraj się aby opakowania szklane nie były potłuczone.

Do worków w kolorze niebieskim:

wrzucasz tylko papier, czyli: gazety i czasopisma, książki bez grubych okładek, mapy, zeszyty, notatniki, zapisane kartki, listy, papierowe rachunki, papier pakowy, papierowe torby oraz tekturowe pudełka i kartony;
nie wrzucasz: papieru mokrego, powlekanego i lakierowanego (śliskiego w dotyku), kalki, pergaminu, tapet, worków po cemencie i zaprawach, artykułów higienicznych, np. pieluch, chusteczek, zabrudzonego i zatłuszczonego papieru, kartonów po płynnej żywności (np. mleku, sokach), opakowań papierowych z zawartością.
Odpady „specjalne” zagospodaruj w odpowiedni sposób
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnice Warckie pozostałe opady musisz gromadzić oddzielnie. Z uwagi na to, że ich spalanie lub składowanie jest niezwykle szkodliwe dla środowiska naturalnego musisz je także odpowiednio segregować, i tak:
Przeterminowane leki umieszczaj w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie aptek i placówki służby zdrowia.
Chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony przekazuj do doraźnych punktów zbiórki (terminy będą podane wcześniej przez odbiorcę) lub placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż lub wymianę.
Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe umieszczaj w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie jednostek organizacyjnych Gminy.
Akumulatory przemysłowe i samochodowe dostarczaj do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony gromadź na terenie nieruchomości i wystawiaj przed teren nieruchomości w określonych terminach.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być gromadzony w miejscu i czasie wskazanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub dostarczany do placówek handlowych i usługowych prowadzących sprzedaż bądź wymianę.
Odpady budowlane i rozbiórkowe gromadź w odpowiednim pojemniku na odpady budowlane lub rozbiórkowe. W celu zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik powiadom odbiorcę odpadów na co najmniej 7 dni przed planowanym wykonaniem prac budowlanych lub rozbiórkowych.

Do worków w kolorze żółtym:

wrzucasz tworzywa sztuczne i metal, czyli: puszki po napojach, konserwach, metalowe kapsle i nakrętki, folie aluminiowe, plastikowe butelki PET i nakrętki, różne wyroby z tworzyw sztucznych (np. kubeczki, tacki), plastikowe opakowania po kosmetykach, reklamówki i worki foliowe oraz kartony po płynnej żywności (np. mleku, sokach).
nie powinieneś wrzucać: opakowań po farbach, lakierach, smarach, olejach technicznych czy pestycydach, opakowań z zawartością np. nie zużytych pojemników pod ciśnieniem (np. po dezodorantach, lakierach do włosów), artykułów higienicznych oraz ubrań i zabawek.
Zanim wrzucisz: opróżnij, zgnieć – aby zmniejszyć objętość.

Do worków w kolorze brązowym:

wrzucasz odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone (skoszona trawa, zgrabione liście, odpady kuchenne pochodzenia roślinnego, kora drzew, trociny, drobne gałęzie).
Mieszkasz w domu jednorodzinnym, samodzielnie kompostuj własne odpady roślinne. Będą idealnym nawozem.
Pamiętaj, aby nie kompostować roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi.

Wykaz uchwał

Załączniki
Uchwała Nr XIII/94/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne   198.176 B
UCHWAŁA NR XVI/138/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości   97.655 KB
UCHWAŁA NR XIV/108/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi   163.953 KB
UCHWAŁA NR XIV/104/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych   156.894 KB
UCHWAŁA NR XVI/139/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   93.143 KB
UCHWAŁA NR XVI/140/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   97.818 KB
UCHWAŁA NR XVI/141/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych   91.001 KB
UCHWAŁA NR XVI/137/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   302.138 KB
UCHWAŁA NR XVI/136/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnice Warckie   129.386 KB