główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2013 roku

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/187/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planów pracy rady gminy i jej komisji na 2014 rok 167 KB
Uchwała Nr XXII/186/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2014 rok MB
Uchwała Nr XXII/185/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2014-2023 1,021 KB
Uchwała Nr XXII/184/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie opłaty targowej 52 KB
Uchwała Nr XXII/183/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2013 rok 749 KB
Uchwała Nr XXII/182/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013-2022 850 KB
Uchwała Nr XXII/181/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Świnice Warckie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie 60 KB
Uchwała Nr XXII/180/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rzowiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. 434 KB
Uchwała Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2013 rok 272 KB
Uchwała Nr XXI/178/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości 92 KB
Uchwała Nr XXI/177/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 107 KB
Uchwała Nr XX/176/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/164/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 37 KB
Uchwała Nr XX/175/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Świnice Warckie 71 KB
Uchwała Nr XX/174/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 177 KB
Uchwała Nr XX/173/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2013 rok 302 KB
Uchwała Nr XX/172/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013-2022 906 KB
Uchwała Nr XX/171/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 45 KB
Uchwała Nr XX/170/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zamiaru włączenia Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich 190 KB
Uchwała Nr XX/169/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 95 KB
Uchwała Nr XX/168/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 210 KB
Uchwała Nr XX/167/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 65 KB
Uchwała Nr XX/166/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości 51 KB
Uchwała Nr XX/165/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 90 KB
Uchwała Nr XIX/164/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 423 KB
Uchwała Nr XIX/163/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości 86 KB
Uchwała Nr XIX/162/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łęczyckiego na bieżące naprawy dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Świnice Warckie 49 KB
Uchwała Nr XIX/161/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2013 rok 992 KB
Uchwała Nr XIX/160/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013-2022 937 KB
Uchwała Nr XIX/159/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Świnice Warckie 93 KB
Uchwała Nr XIX/158/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłóugi opiekuńcze, w wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 159 KB
Uchwała Nr XVIII/157/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2013 rok 564 KB
Uchwała Nr XVIII/156/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013-2022 916 KB
Uchwała Nr XVIII/155/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli 47 KB
Uchwała Nr XVIII/154/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 109 KB
Uchwała Nr XVIII/153/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013-2015 MB
Uchwała Nr XVIII/152/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok 55 KB
Uchwała Nr XVIII/151/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2012 rok 45 KB
Uchwała Nr XVII/150/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2013 rok 809 KB
Uchwała Nr XVII/149/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013-2022 932 KB
Uchwała Nr XVII/148/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na wynajem powierzchni dachowej 64 KB
Uchwała Nr XVII/147/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie 120 KB
Uchwała Nr XVII/146/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie 90 KB
Uchwała Nr XVI/145/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Swinice Warckie na 2013 rok MB
Uchwała Nr XVI/144/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013-2022 724 KB
Uchwała Nr XVI/143/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/133/2007 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 97 KB
Uchwała Nr XVI/142/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki 50 KB
Uchwała Nr XVI/141/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 91 KB
Uchwała Nr XVI/140/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 98 KB
Uchwała Nr XVI/139/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 93 KB
Uchwała Nr XVI/138/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości 98 KB
Uchwała Nr XVI/137/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 302 KB
Uchwała Nr XVI/136/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnice Warckie 129 KB
Uchwała Nr XVI/135/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Świnice Warckie 99 KB
Uchwała Nr XVI/134/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie 453 KB
Uchwała Nr XVI/133/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Piaskach w Filię Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich 56 KB
Uchwała Nr XVI/132/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XV/141/2004 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Wartkowice, Dalików, Poddębice, Uniejów dotyczącego realizacji zadania polegającego na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych z terenu gmin 105 KB
Uchwała Nr XVI/131/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 118 KB
Uchwała Nr XVI/130/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Świnice Warckie do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łęczycy 60 KB
Uchwała Nr XVI/129/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 64 KB
Uchwała Nr XVI/128/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013-2015 804 KB
Uchwała Nr XVI/127/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich 364 KB
Uchwała Nr XVI/126/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich 362 KB