główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku

obrazek
Załączniki:
Uchwała NR XIII/116/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej dla Gminy Świnice warckie za 2019 rok 14 MB
Uchwała NR XIII/115/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia MB
Uchwała NR XIII/114/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji MB
Uchwała NR XIII/113/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok 292 KB
Uchwała NR XIII/112/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice warckie na 2020 rok MB
Uchwała Nr XII/111/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochody budżetu Gminy Świnice Warckie instrumentem płatniczym 299 KB
Uchwała Nr XII/110/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 657 KB
Uchwała Nr XII/109/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/39/2019 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso 322 KB
Uchwała Nr XII/108/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 878 KB
Uchwała Nr XII/107/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029 626 KB
Uchwała Nr XII/106/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok MB
Uchwała Nr XII/105/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łęczycy na zakup karetki 310 KB
Uchwała Nr XII/104/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie za 2020 rok MB
Uchwała Nr XII/103/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok 753 KB
Uchwała Nr XII/102/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 MB
Uchwała Nr XII/101/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świnicach Warckich za 2019 rok MB
Uchwała Nr XII/100/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich za 2019 rok MB
Uchwała Nr XII/99/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich MB
Uchwała Nr XII/98/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich MB
Uchwała NR XI/97/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Świnice Warckie 275 KB
Uchwała NR XI/96/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Świnice Warckie 278 KB
Uchwała Nr X/95/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Świnice Warckie na 2020 rok 16 MB
Uchwała Nr X/94/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Świnice Warckie do złożenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Łęczycy oraz przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi MB
Uchwała Nr X/93/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Świnice Warckie, oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 986 KB
Uchwała Nr X/92/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Łęczyca a Gminą Świnice Warckie w sprawie korzystania mieszkańców Gminy Świnice Warckie z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy 719 KB
Uchwała Nr X/91/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Świnic Warckich z dnia 27.12.2019 r 576 KB
Uchwała Nr X/90/ 2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 717 KB
Uchwała Nr X/89 / 2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wystąpienia Gminy Świnice Warckie ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej 272 KB
Uchwała Nr X/88/ 2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie środków stanowiących fundusz sołecki 286 KB
Uchwała Nr X/87/ 2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie 330 KB