główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku

obrazek
Załączniki:
UCHWAŁA NR XVII/135/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie 502 KB
UCHWAŁA NR XVII/138/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej 196 KB
UCHWAŁA NR XVII/137/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości 212 KB
UCHWAŁA NR XVII/136/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok MB
UCHWAŁA NR XVII/134/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 248 KB
UCHWAŁA NR XVII/133/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 439 KB
UCHWAŁA NR XVII/132/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 200 KB
UCHWAŁA NR XVI/131/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie 621 KB
UCHWAŁA NR XV/130/2020 RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE z dnia 23 września 2020 roku w sprawie opłaty targowej 432 KB
Uchwała NR XV/129/2020 RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029 MB
Uchwała Nr XV/128/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie MB
Uchwała Nr XIV/127/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029 MB
Uchwała Nr XIV/126/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok MB
Uchwała Nr XIV/125/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 284 KB
Uchwała Nr XIV/124/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zamiany nieruchomości 291 KB
Uchwała Nr XIV/123/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Świnice Warckie gruntów położonych w miejscowości Świnice Warckie 285 KB
Uchwała Nr XIV/122/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Świnice Warckie gruntów położonych w miejscowości Władysławów 279 KB
Uchwała Nr XIV/121/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 265 KB
Uchwała Nr XIV/120/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 259 KB
Uchwała Nr XIV/119/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świnice Warckie za 2019 rok 303 KB
Uchwała Nr XIV/118/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za rok 2019 241 KB
Uchwała Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świnice Warckie wotum zaufania 219 KB
Uchwała NR XIII/116/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej dla Gminy Świnice warckie za 2019 rok 14 MB
Uchwała NR XIII/115/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia MB
Uchwała NR XIII/114/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji MB
Uchwała NR XIII/113/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok 292 KB
Uchwała NR XIII/112/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice warckie na 2020 rok MB
Uchwała Nr XII/111/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochody budżetu Gminy Świnice Warckie instrumentem płatniczym 299 KB
Uchwała Nr XII/110/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 657 KB
Uchwała Nr XII/109/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/39/2019 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso 322 KB
Uchwała Nr XII/108/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 878 KB
Uchwała Nr XII/107/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029 626 KB
Uchwała Nr XII/106/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok MB
Uchwała Nr XII/105/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łęczycy na zakup karetki 310 KB
Uchwała Nr XII/104/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie za 2020 rok MB
Uchwała Nr XII/103/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok 753 KB
Uchwała Nr XII/102/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 MB
Uchwała Nr XII/101/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świnicach Warckich za 2019 rok MB
Uchwała Nr XII/100/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich za 2019 rok MB
Uchwała Nr XII/99/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich MB
Uchwała Nr XII/98/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich MB
Uchwała NR XI/97/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Świnice Warckie 275 KB
Uchwała NR XI/96/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Świnice Warckie 278 KB
Uchwała Nr X/95/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Świnice Warckie na 2020 rok 16 MB
Uchwała Nr X/94/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Świnice Warckie do złożenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Łęczycy oraz przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi MB
Uchwała Nr X/93/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Świnice Warckie, oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 986 KB
Uchwała Nr X/92/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Łęczyca a Gminą Świnice Warckie w sprawie korzystania mieszkańców Gminy Świnice Warckie z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy 719 KB
Uchwała Nr X/91/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Świnic Warckich z dnia 27.12.2019 r 576 KB
Uchwała Nr X/90/ 2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 717 KB
Uchwała Nr X/89 / 2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wystąpienia Gminy Świnice Warckie ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej 272 KB
Uchwała Nr X/88/ 2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie środków stanowiących fundusz sołecki 286 KB
Uchwała Nr X/87/ 2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie 330 KB