główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 156/2021 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE Nr 156/2021

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

  Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność Gminy Świnice Warckie.

  § 2. 1 Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę poprzez:

1) wywiesić na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie na okres 21 dni;

2) zamieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy www.swinicewarckie.com.pl;

3) zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna;

4) informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-ca Wójta Gminy

/-/ Anna Matusiak

 

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 150/2021 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat