główna zawartość
artykuł nr 26

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnicach Warckich.

 

Świnice Warckie, dn. 23 czerwca 2015r.

Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Świnicach Warckich.

 

Kody CPV:

 

CPV 45.11.27.23- 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

 

 

Plac zabaw jest realizowany w ramach projektu nr POKL/I/9.1.1/ST/15  pt. „Przedszkole na medal”, w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYK OBIEKTU

Projekt przewiduje zakup i montaż urządzeń placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnicach Warckich. Urządzenia należy zamontować na uprzednio przygotowanej bezpiecznej nawierzchni z piasku. Całość należy ogrodzić ogrodzeniem panelowym wysokości 1,23 m z furtką szerokości 3,0 m.

W ramach wymiany istniejącej nawierzchni trawiastej przewiduje się usunięcie humusu na gr. 30 cm i powierzchni 195 m2. Po usunięciu humusu należy wyprofilować i zagęścić koryto pod warstwy piasku. Plac należy ogrodzić. Ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej i grubości drutu 4 mm. Rozmiar oczka 50x200mm wraz z poziomym przetłoczeniem wzmacniającym sztywność panelu. Słupki z kształtownika zamkniętego o wymiarach przekroju 60x40 mm. Ogrodzenie w kolorze zielonym. Słupki wysokości 1,8 m montowane w gotowych elementach podmurówki 30x30x90 cm.

Posadowienie nowych urządzeń zabawowych w fundamencie betonowym za pomocą stalowych ocynkowanych kotew – zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi producenta wg zestawienia jak poniżej:

 

zestaw z pajęczyną – 1 szt.,

stożek – 1 szt.,

huśtawka wagowa – 1 szt.,

huśtawka podwójna – 1 szt.,

karuzela tarczowa – 1 szt.

 

Urządzenia składające się na zamówienie muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN 1176-1 „Wyposażenie placów zabaw. Ogólne zasady bezpieczeństwa i metody badań” oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa. Dopuszcza się montaż urządzeń zabawowych wyłącznie o jednorodnym charakterze. Urządzenia wraz ze strefami bezpieczeństwa muszą mieścić się na bezpiecznej nawierzchni.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania mapy geodezyjnej powykonawczej wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

 

Wybudowany plac zabaw ma mieć intensywną, atrakcyjną dla dzieci kolorystykę. Wyposażenie placu ma tworzyć estetyczną, harmonijną całość.

 

Szczegóły w załączeniu.

 

Z poważaniem
Wójt Gmiy
/-/ Krzysztof Próchnniewicz
 

artykuł nr 27

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE

 

Świnice Warckie, dn. 27 sierpnia 2014r.

 

 

 

 

 

 

 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości zawiadomienie Wójta Gminy Świnice Warckie o wynikach postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego do 30 000 euro na zadanie: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie”.