Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest:

 • Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP;
 • Posiadanie profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.
 • Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

  Więcej o sposobie zakładania konta i uzyskaniu profilu zaufanego


  Korzystając z odpowiednich linków, możesz złożyć pismo lub wniosek do urzędu drogą elektroniczną:


  Pismo ogólne do urzędu

  Dopisanie do spisu wyborców

  Skargi, wnioski, zapytanie do urzędu

  Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

  Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

  Zaświadczenie o stanie majątkowym

  Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

  Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  Działalność gospodarcza

  Działalność gospodarcza