Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2018

Załączniki
Uchwała nr V/265/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Świnice Warckie na 2018 rok   655.223 KB
Uchwała nr V/266/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2018 roku   342.327 KB
Uchwała Nr XXII/168/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2018 rok   6.762 MB
Uchwała Nr V/33/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie   436.493 KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018   184.968 KB
Uchwała Nr XXIII/194/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok   6.791 MB
Uchwała Nr XXIV/201/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok   2.937 MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2018   2.550 MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2018   7.143 MB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku   431.226 KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku   394.965 KB
Uchwała nr V/122/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Świnice Warckie kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań   727.730 KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018   606.456 KB
Uchwała Nr XXV/210/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok   2.981 MB
Uchwała nr V/122/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Świnice Warckie kredytu długoterminowego zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań   1.488 MB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2017

Załączniki
Uchwała nr V/162/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Świnice Warckie na 2017 rok   1.657 MB
Uchwała nr V/163/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2017 roku   987.793 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVII/134/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok   8.115 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVI/121/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2017 rok   285.573 KB
Uchwała Nr V/41/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie   185.176 KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017   81.021 KB
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2016 rok obejmująca dane wynikające z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   901.725 KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017   87.434 KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017   1,005.063 KB
Uchwała Nr XVIII/143/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok   2.172 MB
Uchwała Nr XIX/149/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok ?   6.592 MB
Uchwała Nr XX/151/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 września 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok ?   4.019 MB
Uchwała Nr XXI/163/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok ?   2.768 MB
Uchwała Nr XXII/166/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok   1.509 MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017   129.465 KB
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2017 rok obejmująca dane wynikające z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   341.596 KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowowści prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.   676.688 KB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2017   2.639 MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2017   9.878 MB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku   572.163 KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku   143.094 KB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2016

Załączniki
Uchwała nr V/125/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Świnice Warckie na 2016 rok   103.986 KB
Uchwała nr V/126/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2016 roku   52.593 KB
Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2016 rok   4.450 MB
Uchwała Nr V/8/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 lutego 2O16 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie   29.226 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 r.   125.651 KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016   93.271 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XI/85/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok   9.673 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XII/89/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2016   3.665 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIII/90/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok   305.062 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIII/99/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok   4.188 MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016   62.008 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIV/108/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok   8.200 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XV/116/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok   4.145 MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016   128.058 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVI/119/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok   2.820 MB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2015

Załączniki
Uchwała nr V/325/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Świnice Warckie na 2015 rok   75.587 KB
Uchwała nr V/326/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2015 roku   55.394 KB
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2015 rok   2.101 MB
Uchwała Nr V/41/2015 z dnia 12 marca 2015 r. Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie   108.563 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2015 r.   91.083 KB
Korekta sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2015 r.   89.884 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r.   93.996 KB
Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok   4.993 MB
Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok   2.523 MB
Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok   6.016 MB
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2014 rok obejmująca dane wynikające z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   399.325 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 r.   128.519 KB
Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok   2.371 MB
Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok   2.162 MB
Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2015   3.718 MB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.   127.128 KB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2014

Załączniki
Uchwała nr V/343/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Świnice Warckie na 2014 rok   118.716 KB
Uchwała nr V/344/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obracunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2013 rpku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2014 roku   153.791 KB
Uchwała Nr XXII/186/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2014 rok   2.984 MB
Uchwała Nr V/57/2014 z dnia 5 lutego 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie   245.129 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2014 r.   96.336 KB
chwała Nr XXIII/200/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2014   2.052 MB
Uchwała Nr XXIV/205/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2014 rok   1.678 MB
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2013 rok obejmująca dane wynikające z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych   212.958 KB
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013r.   504.929 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 r.   63.108 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 r.   91.849 KB
Uchwała Nr XXV/210/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2014 rok   3.071 MB
Uchwała Nr XXVI/214/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2014 rok   2.076 MB
Uchwała Nr XXVII/219/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2014 rok   2.046 MB
Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2014 rok   2.138 MB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.   132.092 KB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2013

Załączniki
Uchwała nr V/371/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Świnice Warckie na 2013 rok   70.927 KB
Uchwała nr V/372/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Śwnice Warckie w 2013 roku   95.941 KB
Uchwała Nr V/56/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku Składu Orzekająceo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budzetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie   143.012 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2013 r.   84.623 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r.   81.737 KB
Uchwała Nr XV/116/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2013 rok   346.222 KB
Uchwała Nr XVI/145/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Swinice Warckie na 2013 rok   1.191 MB
Uchwała Nr XVII/150/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2013 rok   809.061 KB
Uchwała Nr XVIII/157/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2013 rok   564.286 KB
Uchwała Nr XIX/161/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2013 rok   991.663 KB
Uchwała Nr XX/173/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2013 rok   302.047 KB
Uchwała Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2013 rok   272.093 KB
Uchwała Nr XXII/183/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2013 rok   749.219 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013   388.513 KB
Uchwała Nr XXV/206/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2013 rok   194.388 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok   343.657 KB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2012

Załączniki
Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok   39.353 KB
Projekt budżetu Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   1.887 MB
Uchwała nr V/374/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   82.698 KB
Uchwała nr V/375/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Śwnice Warckie w 2012 roku   103.638 KB
Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   337.353 KB
Uchwała nr V/46/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Śwnice Warckie   161.772 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2012 r.   48.078 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.   63.710 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.   49.646 KB
Uchwała Nr X/77/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   679.966 KB
Uchwała Nr XI/82/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Świnice Warckie na 2012 rok   667.491 KB
Uchwała Nr XII/84/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011 rok   45.830 KB
Sprawozdanie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu gminy Świnice Warckie za rok 2011   393.453 KB
Uchwała Nr XII/91/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   604.104 KB
Uchwała Nr XIII/97/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   599.206 KB
Uchwała Nr XIV/110/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIII/97/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   114.714 KB
Uchwała Nr XIV/112/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   430.623 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.   63.175 KB
Informacja o wykonaniu budżetu gminy za rok 2012 obejmująca dane wynikające z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   159.063 KB
Uchwała Nr XV/114/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   388.068 KB
Sprawozdanie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27.06.2013 r. z wykonania budżetu gminy Świnice Warckie za 2012 rok   667.947 KB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2011

Załączniki
Uchwała nr V/256/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świnice Warckie   118.504 KB
Uchwała nr V/257/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2011 roku   75.154 KB
Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie za 2011 rok   288.084 KB
Uchwała Nr V/72/2011 z dnia 9 marca 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie   129.203 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2011 r.   64.229 KB
Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Śwince Warckie na 2011 rok   1.073 MB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r.   66.718 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 r.   65.990 KB
Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2010 rok   41.854 KB
Sprawozdanie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. z wykonania budżetu gminy Świnice Warckie za 2010 rok   1.090 MB
Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok   694.658 KB
Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok   333.474 KB
Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok   39.353 KB
Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok   445.010 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.   69.192 KB
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warcke za 2011 rok obejmująca dane wynikające z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   568.693 KB
Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok   41.474 KB
Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok   370.983 KB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2010

Załączniki
Uchwała nr V/218/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Świnice Warckie   121.862 KB
Uchwała Nr XXVII/181/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2010   1.679 MB
Prognoza kwoty długu Gminy Świnice Warckie na lata 2010 ? 2020   287.000 KB
Uchwała Nr XXVIII/184/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2009   695.785 KB
Uchwała Nr XXIX/191/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2010   438.990 KB
Uchwała Nr XXX/199/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Śwince Warckie na rok 2010   491.393 KB
Uchwała Nr XXXI/203/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2010   694.630 KB
Uchwała Nr XXXIII/209/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2010   292.677 KB
Uchwała Nr II/8/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie   106.583 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za 2010 rok   45.525 KB
Uchwała Nr III/17/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2010   332.679 KB
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2010 rok obejmująca dane wynikające z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   345.149 KB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2009

Załączniki
Uchwała Nr XX/143/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok   154.771 KB
Załącznik nr 1 - dochody budżetu Gminy Świnice Warckie na 2009 rok   207.737 KB
Załącznik nr 2 - wydatki budżetu Gminy Świnice Warckie na 2009 rok   197.178 KB
Załącznik nr 3 - przychody budżetu Gminy Świnice Warckie na 2009 rok   15.840 KB
Załącznik nr 4 - rozchody budżetu Gminy Świnice Warckie na 2009 rok   14.156 KB
Załącznik nr 5 - plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok   55.929 KB
Załącznik nr 6 - plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok   41.578 KB
Załącznik nr 7 - plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2009 roku   19.123 KB
Załącznik nr 8 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 roku   16.682 KB
Załącznik nr 9 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programi profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku   34.563 KB
Załącznik nr 10 - wydatki majątkowe budżetu Gminy Świnice Warckie na 2009 rok   40.945 KB
Załącznik nr 11 - Wieloletni program inwestycyjny Gminy Świnice Warckie   126.837 KB
Załącznik nr 12 - dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku   17.815 KB
Załącznik nr 13 - dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane w roku 2009 na podstawie porozumień   23.413 KB
Załącznik nr 14 - dotacje udzielone dla instytucji kultury w 2009 roku   19.751 KB
Załącznik nr 15 - dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczalnym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w 2009 roku - wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi   26.253 KB
Załącznik nr 16 - plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009   20.253 KB
Załącznik nr 17 - prognoza kwoty długu na roniec roku 2009 i lata następne   46.589 KB
Objaśnienia do budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2009   515.843 KB
Uchwała Nr XXI/152/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok   546.499 KB
Uchwała Nr XXII/158/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009   402.320 KB
Uchwała Nr XXIII/165/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009   137.524 KB
Uchwała Nr XXIV/169/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009   483.514 KB
Uchwała Nr XXV/174/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009   325.240 KB
Uchwała Nr XXVI/180/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009   510.562 KB
Sprawozdanie Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2009 rok   157.652 KB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2008

Załączniki
Uchwała Nr XIII/91/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok   51.000 KB
Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2008   206.000 KB
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2008   182.500 KB
Załącznik Nr 3 - Przychody budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2008   30.000 KB
Załącznik Nr 4 - Rozchody budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2008   30.000 KB
Załącznik Nr 5 - Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok   53.500 KB
Załącznik Nr 6 - Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok   49.500 KB
Załącznik Nr 7 - Plan dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie w 2008 roku   32.500 KB
Załącznik Nr 8 - Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 roku   32.000 KB
Załącznik Nr 9 - Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku   37.000 KB
Załącznik Nr 10 - Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świnice Warckie na 2008 rok   42.500 KB
Załącznik Nr 11 - Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Świnice Warckie   104.500 KB
Załącznik Nr 12 - Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku   32.000 KB
Załącznik Nr 13 - Dotacje udzielone dla instytucji kultury w 2008 roku   34.000 KB
Załącznik Nr 14 - Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w 2008 roku - wynikające z rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   33.000 KB
Załącznik Nr 15 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008   32.500 KB
Załącznik Nr 16 - Prognoza kwoty długu na koniec roku 2008 i lata następne   68.000 KB
Objaśnienia do budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2008   162.000 KB
Uchwała Nr XIV/102/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008   107.500 KB
Uchwała Nr XV/109/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008   559.741 KB
Uchwała Nr XVI/116/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008   3.307 MB
Uchwała Nr XVII/118/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 18 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008   2.210 MB
Uchwała Nr XVIII/132/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008   499.274 KB
Uchwała Nr XX/141/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008   69.222 KB
Uchwała Nr XX/142/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008   62.129 KB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2007

Załączniki
Uchwała Nr V/24/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007   49.000 KB
Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2007   187.500 KB
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2007   294.000 KB
Załączniki Nr 3,4,5,6,7 do budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2007   98.500 KB
Załącznik Nr 8 - prognoza długu na koniec roku 2007 i lata następne   68.000 KB
Objaśnienia do budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2007   172.500 KB
Uchwała Nr VI/34/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   653.000 KB
Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   525.000 KB
Uchwała Nr VIII/52/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   639.000 KB
Uchwała Nr X/66/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   918.500 KB
Uchwała Nr XI/75/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   944.000 KB
Uchwała Nr XII/86/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   625.000 KB
Uchwała Nr XIII/90/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   280.000 KB