Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2019

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2018

Załączniki
Uchwała nr V/265/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Świnice Warckie na 2018 rok   655.223 KB
Uchwała nr V/266/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2018 roku   342.327 KB
Uchwała Nr XXII/168/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2018 rok   6.762 MB
Uchwała Nr V/33/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie   436.493 KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018   184.968 KB
Uchwała Nr XXIII/194/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok   6.791 MB
Uchwała Nr XXIV/201/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok   2.937 MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2018   2.550 MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2018   7.143 MB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku   431.226 KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku   394.965 KB
Uchwała nr V/122/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Świnice Warckie kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań   727.730 KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018   606.456 KB
Uchwała Nr XXV/210/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok   2.981 MB
Uchwała nr V/122/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Świnice Warckie kredytu długoterminowego zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań   1.488 MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018   146.909 KB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2017

Załączniki
Uchwała nr V/162/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Świnice Warckie na 2017 rok   1.657 MB
Uchwała nr V/163/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2017 roku   987.793 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVII/134/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok   8.115 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVI/121/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2017 rok   285.573 KB
Uchwała Nr V/41/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie   185.176 KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017   81.021 KB
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2016 rok obejmująca dane wynikające z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   901.725 KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017   87.434 KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017   1,005.063 KB
Uchwała Nr XVIII/143/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok   2.172 MB
Uchwała Nr XIX/149/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok ?   6.592 MB
Uchwała Nr XX/151/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 września 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok ?   4.019 MB
Uchwała Nr XXI/163/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok ?   2.768 MB
Uchwała Nr XXII/166/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok   1.509 MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017   129.465 KB
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2017 rok obejmująca dane wynikające z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   341.596 KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowowści prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.   676.688 KB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2017   2.639 MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2017   9.878 MB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku   572.163 KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku   143.094 KB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2016

Załączniki
Uchwała nr V/125/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Świnice Warckie na 2016 rok   103.986 KB
Uchwała nr V/126/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2016 roku   52.593 KB
Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2016 rok   4.450 MB
Uchwała Nr V/8/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 lutego 2O16 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie   29.226 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 r.   125.651 KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016   93.271 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XI/85/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok   9.673 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XII/89/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2016   3.665 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIII/90/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok   305.062 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIII/99/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok   4.188 MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016   62.008 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIV/108/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok   8.200 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XV/116/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok   4.145 MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016   128.058 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVI/119/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok   2.820 MB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2015

Załączniki
Uchwała nr V/325/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Świnice Warckie na 2015 rok   75.587 KB
Uchwała nr V/326/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2015 roku   55.394 KB
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2015 rok   2.101 MB
Uchwała Nr V/41/2015 z dnia 12 marca 2015 r. Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie   108.563 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2015 r.   91.083 KB
Korekta sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2015 r.   89.884 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r.   93.996 KB
Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok   4.993 MB
Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok   2.523 MB
Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok   6.016 MB
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2014 rok obejmująca dane wynikające z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   399.325 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 r.   128.519 KB
Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok   2.371 MB
Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2015 rok   2.162 MB
Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2015   3.718 MB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.   127.128 KB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2014

Załączniki
Uchwała nr V/343/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Świnice Warckie na 2014 rok   118.716 KB
Uchwała nr V/344/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obracunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2013 rpku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2014 roku   153.791 KB
Uchwała Nr XXII/186/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2014 rok   2.984 MB
Uchwała Nr V/57/2014 z dnia 5 lutego 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie   245.129 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2014 r.   96.336 KB
chwała Nr XXIII/200/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2014   2.052 MB
Uchwała Nr XXIV/205/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2014 rok   1.678 MB
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2013 rok obejmująca dane wynikające z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych   212.958 KB
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013r.   504.929 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 r.   63.108 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 r.   91.849 KB
Uchwała Nr XXV/210/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2014 rok   3.071 MB
Uchwała Nr XXVI/214/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2014 rok   2.076 MB
Uchwała Nr XXVII/219/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2014 rok   2.046 MB
Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2014 rok   2.138 MB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.   132.092 KB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2013

Załączniki
Uchwała nr V/371/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Świnice Warckie na 2013 rok   70.927 KB
Uchwała nr V/372/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Śwnice Warckie w 2013 roku   95.941 KB
Uchwała Nr V/56/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku Składu Orzekająceo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budzetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie   143.012 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2013 r.   84.623 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r.   81.737 KB
Uchwała Nr XV/116/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2013 rok   346.222 KB
Uchwała Nr XVI/145/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Swinice Warckie na 2013 rok   1.191 MB
Uchwała Nr XVII/150/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2013 rok   809.061 KB
Uchwała Nr XVIII/157/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2013 rok   564.286 KB
Uchwała Nr XIX/161/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2013 rok   991.663 KB
Uchwała Nr XX/173/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2013 rok   302.047 KB
Uchwała Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2013 rok   272.093 KB
Uchwała Nr XXII/183/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2013 rok   749.219 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013   388.513 KB
Uchwała Nr XXV/206/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2013 rok   194.388 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok   343.657 KB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2012

Załączniki
Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok   39.353 KB
Projekt budżetu Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   1.887 MB
Uchwała nr V/374/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   82.698 KB
Uchwała nr V/375/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Śwnice Warckie w 2012 roku   103.638 KB
Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   337.353 KB
Uchwała nr V/46/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Śwnice Warckie   161.772 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2012 r.   48.078 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.   63.710 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.   49.646 KB
Uchwała Nr X/77/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   679.966 KB
Uchwała Nr XI/82/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Świnice Warckie na 2012 rok   667.491 KB
Uchwała Nr XII/84/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011 rok   45.830 KB
Sprawozdanie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu gminy Świnice Warckie za rok 2011   393.453 KB
Uchwała Nr XII/91/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   604.104 KB
Uchwała Nr XIII/97/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   599.206 KB
Uchwała Nr XIV/110/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIII/97/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   114.714 KB
Uchwała Nr XIV/112/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   430.623 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.   63.175 KB
Informacja o wykonaniu budżetu gminy za rok 2012 obejmująca dane wynikające z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   159.063 KB
Uchwała Nr XV/114/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2012 rok   388.068 KB
Sprawozdanie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27.06.2013 r. z wykonania budżetu gminy Świnice Warckie za 2012 rok   667.947 KB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2011

Załączniki
Uchwała nr V/256/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świnice Warckie   118.504 KB
Uchwała nr V/257/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2011 roku   75.154 KB
Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie za 2011 rok   288.084 KB
Uchwała Nr V/72/2011 z dnia 9 marca 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie   129.203 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2011 r.   64.229 KB
Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Śwince Warckie na 2011 rok   1.073 MB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r.   66.718 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 r.   65.990 KB
Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2010 rok   41.854 KB
Sprawozdanie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. z wykonania budżetu gminy Świnice Warckie za 2010 rok   1.090 MB
Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok   694.658 KB
Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok   333.474 KB
Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok   39.353 KB
Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok   445.010 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.   69.192 KB
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warcke za 2011 rok obejmująca dane wynikające z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   568.693 KB
Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok   41.474 KB
Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2011 rok   370.983 KB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2010

Załączniki
Uchwała nr V/218/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Świnice Warckie   121.862 KB
Uchwała Nr XXVII/181/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2010   1.679 MB
Prognoza kwoty długu Gminy Świnice Warckie na lata 2010 ? 2020   287.000 KB
Uchwała Nr XXVIII/184/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2009   695.785 KB
Uchwała Nr XXIX/191/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2010   438.990 KB
Uchwała Nr XXX/199/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Śwince Warckie na rok 2010   491.393 KB
Uchwała Nr XXXI/203/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2010   694.630 KB
Uchwała Nr XXXIII/209/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2010   292.677 KB
Uchwała Nr II/8/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie   106.583 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za 2010 rok   45.525 KB
Uchwała Nr III/17/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2010   332.679 KB
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2010 rok obejmująca dane wynikające z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   345.149 KB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2009

Załączniki
Uchwała Nr XX/143/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok   154.771 KB
Załącznik nr 1 - dochody budżetu Gminy Świnice Warckie na 2009 rok   207.737 KB
Załącznik nr 2 - wydatki budżetu Gminy Świnice Warckie na 2009 rok   197.178 KB
Załącznik nr 3 - przychody budżetu Gminy Świnice Warckie na 2009 rok   15.840 KB
Załącznik nr 4 - rozchody budżetu Gminy Świnice Warckie na 2009 rok   14.156 KB
Załącznik nr 5 - plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok   55.929 KB
Załącznik nr 6 - plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok   41.578 KB
Załącznik nr 7 - plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2009 roku   19.123 KB
Załącznik nr 8 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 roku   16.682 KB
Załącznik nr 9 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programi profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku   34.563 KB
Załącznik nr 10 - wydatki majątkowe budżetu Gminy Świnice Warckie na 2009 rok   40.945 KB
Załącznik nr 11 - Wieloletni program inwestycyjny Gminy Świnice Warckie   126.837 KB
Załącznik nr 12 - dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku   17.815 KB
Załącznik nr 13 - dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane w roku 2009 na podstawie porozumień   23.413 KB
Załącznik nr 14 - dotacje udzielone dla instytucji kultury w 2009 roku   19.751 KB
Załącznik nr 15 - dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczalnym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w 2009 roku - wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi   26.253 KB
Załącznik nr 16 - plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009   20.253 KB
Załącznik nr 17 - prognoza kwoty długu na roniec roku 2009 i lata następne   46.589 KB
Objaśnienia do budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2009   515.843 KB
Uchwała Nr XXI/152/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok   546.499 KB
Uchwała Nr XXII/158/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009   402.320 KB
Uchwała Nr XXIII/165/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009   137.524 KB
Uchwała Nr XXIV/169/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009   483.514 KB
Uchwała Nr XXV/174/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009   325.240 KB
Uchwała Nr XXVI/180/2009 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009   510.562 KB
Sprawozdanie Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2009 rok   157.652 KB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2008

Załączniki
Uchwała Nr XIII/91/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok   51.000 KB
Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2008   206.000 KB
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2008   182.500 KB
Załącznik Nr 3 - Przychody budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2008   30.000 KB
Załącznik Nr 4 - Rozchody budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2008   30.000 KB
Załącznik Nr 5 - Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok   53.500 KB
Załącznik Nr 6 - Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok   49.500 KB
Załącznik Nr 7 - Plan dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie w 2008 roku   32.500 KB
Załącznik Nr 8 - Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 roku   32.000 KB
Załącznik Nr 9 - Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku   37.000 KB
Załącznik Nr 10 - Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świnice Warckie na 2008 rok   42.500 KB
Załącznik Nr 11 - Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Świnice Warckie   104.500 KB
Załącznik Nr 12 - Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku   32.000 KB
Załącznik Nr 13 - Dotacje udzielone dla instytucji kultury w 2008 roku   34.000 KB
Załącznik Nr 14 - Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w 2008 roku - wynikające z rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   33.000 KB
Załącznik Nr 15 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008   32.500 KB
Załącznik Nr 16 - Prognoza kwoty długu na koniec roku 2008 i lata następne   68.000 KB
Objaśnienia do budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2008   162.000 KB
Uchwała Nr XIV/102/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008   107.500 KB
Uchwała Nr XV/109/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008   559.741 KB
Uchwała Nr XVI/116/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008   3.307 MB
Uchwała Nr XVII/118/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 18 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008   2.210 MB
Uchwała Nr XVIII/132/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008   499.274 KB
Uchwała Nr XX/141/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008   69.222 KB
Uchwała Nr XX/142/2008 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008   62.129 KB

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2007

Załączniki
Uchwała Nr V/24/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007   49.000 KB
Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2007   187.500 KB
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2007   294.000 KB
Załączniki Nr 3,4,5,6,7 do budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2007   98.500 KB
Załącznik Nr 8 - prognoza długu na koniec roku 2007 i lata następne   68.000 KB
Objaśnienia do budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2007   172.500 KB
Uchwała Nr VI/34/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   653.000 KB
Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   525.000 KB
Uchwała Nr VIII/52/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   639.000 KB
Uchwała Nr X/66/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   918.500 KB
Uchwała Nr XI/75/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   944.000 KB
Uchwała Nr XII/86/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   625.000 KB
Uchwała Nr XIII/90/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   280.000 KB