główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/127/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029 MB
Uchwała Nr XIV/126/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok MB
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2020 roku 159 KB
Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2020 roku 979 KB
Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2020 roku 601 KB
Uchwała Nr V/84/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu za 2019 rok MB
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020 roku 159 KB
Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2020 rok 944 KB
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2020 roku 552 KB
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2019 rok obejmująca dane wynikające z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 400 KB
Uchwała NR XIII/112/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok MB
Uchwała NR XII/106/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok MB
Uchwała NR XII/104/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok MB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2019 rok 1,022 KB
Uchwała Nr V/35/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie 960 KB
Uchwała Nr X/95/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Świnice Warckie na 2020 rok 16 MB
Uchwała Nr 1/2/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2020 r. MB
Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029 MB
Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2020 rok 20 MB
Uchwała Nr V/268/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świnice Warckie na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2020 roku 68 KB
Uchwała Nr V/267/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie 63 KB
artykuł nr 2

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2019

Załączniki:
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy do początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 12 MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy do początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 MB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec IV kwartału 2019 roku MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 MB
Uchwała NR VII/53/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2019 rok MB
Korekta Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2018 rok 210 KB
Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Świnice Warckie na 2019 rok ? MB
Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok 282 KB
Uchwała Nr V/116/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świnice Warckie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Świnice Warckie za 2018 rok. 785 KB
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu za 2018 rok wyrażona w Uchwale Nr V/81/2019 Składu Orzekającego z dnia 8 maja 2019 roku MB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2018 rok MB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2019 MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2019 MB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku ? MB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku MB
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2018 rok obejmująca dane wynikacjące z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019 550 KB
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2019 rok MB
Uchwała Nr V/26/2019 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie opinii dotyczacej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie MB
Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2019 rok MB
Uchwała NR III/10/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2019 rok MB
Uchwała Nr V/295/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świnice Warckie na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2019 roku MB
artykuł nr 3

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2018

Załączniki:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 147 KB
Uchwała nr V/122/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Świnice Warckie kredytu długoterminowego zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań MB
Uchwała Nr XXV/210/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 606 KB
Uchwała nr V/122/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Świnice Warckie kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 728 KB
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku 395 KB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku 431 KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2018 MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2018 MB
Uchwała Nr XXIV/201/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok MB
Uchwała Nr XXIII/194/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2018 rok MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 185 KB
Uchwała Nr V/33/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie 436 KB
Uchwała Nr XXII/168/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2018 rok MB
Uchwała nr V/266/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2018 roku 342 KB
Uchwała nr V/265/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Świnice Warckie na 2018 rok 655 KB
artykuł nr 4

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2017

Załączniki:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku 143 KB
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku 572 KB
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 10 MB
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 MB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowowści prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. 677 KB
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2017 rok obejmująca dane wynikające z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 342 KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 129 KB
Uchwała Nr XXII/166/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok MB
Uchwała Nr XXI/163/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok ? MB
Uchwała Nr XX/151/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 września 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok ? MB
Uchwała Nr XIX/149/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok ? MB
Uchwała Nr XVIII/143/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 1,005 KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 87 KB
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2016 rok obejmująca dane wynikające z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 902 KB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 81 KB
Uchwała Nr V/41/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie 185 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVI/121/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2017 rok 286 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVII/134/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2017 rok MB
Uchwała nr V/163/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2017 roku 988 KB
Uchwała nr V/162/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Świnice Warckie na 2017 rok MB
artykuł nr 5

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2016

Załączniki:
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVI/119/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 128 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XV/116/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIV/108/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016 62 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIII/99/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIII/90/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok 305 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XII/89/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2016 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XI/85/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2016 rok 10 MB
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 93 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 r. 126 KB
Uchwała Nr V/8/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 lutego 2O16 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie 29 KB
Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2016 rok MB
Uchwała nr V/126/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2016 roku 53 KB
Uchwała nr V/125/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Świnice Warckie na 2016 rok 104 KB