Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2007 roku

Załączniki
Uchwała Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   800.000 KB
Uchwała Nr V/25/2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok   335.500 KB
Uchwała Nr V/26/2007 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy   77.000 KB
Uchwała Nr V/27/2007 w sprawie wyboru delegatów Gminy Świnice Warckie do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej   91.000 KB
Uchwała Nr V/28/2007 w sprawie wystąpienia Gminy Świnice Warckie ze Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych   81.500 KB
Uchwała Nr V/29/2007 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łęczyckiego na przebudowę chodników w Świnicach Warckich   109.000 KB
Uchwała Nr VI/30/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich   77.000 KB
Uchwała Nr VI/31/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich   76.000 KB
Uchwała Nr VI/32/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok   81.000 KB
Uchwała Nr VI/33/2007 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso   171.500 KB
Uchwała Nr VI/34/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   653.000 KB
Uchwała Nr VI/35/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku   127.000 KB
Uchwała Nr VI/36/2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Świnice Warckie do udziału w pracach Stałej Konferencji Współpracy   85.500 KB
Uchwała Nr VI/37/2007 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania   512.500 KB
Uchwała Nr VII/38/2007 w sprawie odwołania przewodniczącego rady gminy   65.500 KB
Uchwała Nr VII/39/2007 w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy   66.000 KB
Uchwała Nr VII/40/2007 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy   66.000 KB
Uchwała Nr VII/41/2007 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łęczyckiego na przebudowę chodników w Świnicach Warckich Kolonia   101.000 KB
Uchwała Nr VII/42/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadania polegającego na przebudowie nawierzchni drogi powiatowej Nr 2523E   100.000 KB
Uchwała Nr VII/43/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   525.000 KB
Uchwała Nr VII/44/2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świnice Warckie   109.000 KB
Uchwała Nr VII/45/2007 w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych   70.500 KB
Uchwała VIII/46/2007 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Świnice Warckie   169.000 KB
Uchwała Nr VIII/47/2007 w sprawie zmiany Statutu Gminy Świnice Warckie   93.000 KB
Uchwała Nr VIII/48/2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie   94.000 KB
Uchwała Nr VIII/49/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/2006 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2006 roku   112.500 KB
Uchwała Nr VIII/50/2007 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania   626.000 KB
Uchwała Nr VIII/51/2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej   410.000 KB
Uchwała Nr VIII/52/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   639.000 KB
Uchwała Nr VIII/53/2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu   92.500 KB
Uchwała Nr VIII/54/2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki   100.500 KB
Uchwała Nr VIII/55/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego   80.500 KB
Uchwała Nr VIII/56/2007 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie i objęcie udziałów w banku   82.000 KB
Uchwała Nr VIII/57/2007 w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Gminnego w Świnicach Warckich   648.000 KB
Uchwała Nr IX/58/2007 stanowisko w sprawie ogłoszenia Świętej Faustyny Kowalskiej Patronką Ziemi Świnickiej   103.500 KB
Uchwała Nr X/59/2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Szczęsnego Sławomira   78.500 KB
Uchwała Nr X/60/2007 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy   67.500 KB
Uchwała Nr X/61/2007 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników   104.000 KB
Uchwała Nr X/62/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Świnice Warckie w obrębie Świnice Osiedle z przeznaczeniem pod rozbudowę bazy sportowej   86.500 KB
Uchwała Nr X/63/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Świnice Warckie w obrębie Świnice Osiedle z przeznaczeniem pod rozbudowę bazy oświatowej w Świnicach Warckich   91.000 KB
Uchwała Nr X/64/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/141/2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Wartkowice, Dalików, Poddębice, Uniejów dotyczącego realizacji zadania polegającego na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych z terenu tych gmin   83.000 KB
Uchwała Nr X/65/2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej   387.000 KB
Uchwała Nr X/66/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   918.500 KB
Uchwała Nr X/67/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VIII/54/2007 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki   114.500 KB
Uchwała Nr XI/68/2007 w sprawie wyboru ławników   102.500 KB
Uchwała Nr XI/69/2007 w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego   100.000 KB
Uchwała Nr XI/70/2007 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   121.000 KB
Uchwała Nr XI/71/2007 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych   359.000 KB
Uchwała Nr XI/72/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości   206.500 KB
Uchwała Nr XI/73/2007 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego   507.500 KB
Uchwała Nr XI/74/2007 w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów   118.500 KB
Uchwała Nr XI/75/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   944.000 KB
Uchwała Nr XI/76/2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu   97.500 KB
Uchwała Nr XII/77/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie oświadczenia lustracyjnego oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku   130.000 KB
Uchwała Nr XII/78/2007 w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej   93.000 KB
Uchwała Nr XII/79/2007 w sprawie programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok   133.000 KB
Uchwała Nr XII/80/2007 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Świnice Warckie   182.000 KB
Uchwała Nr XII/81/2007 w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Łęczyca dotyczącym wyłapywania i przyjmowania do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Gminy Świnice Warckie   204.500 KB
Uchwała Nr XII/82/2007 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Świnice Warckie rodzaj kolonia dotyczącej zmiany nazwy wsi   233.000 KB
Uchwała Nr XII/83/2007 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świnice Warckie na lata 2008-2012   121.000 KB
Uchwała Nr XII/84/2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie   97.500 KB
Uchwała Nr XII/85/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości i obrębie Podłęże z przeznaczeniem pod drogę lokalną   82.000 KB
Uchwała Nr XII/86/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   625.000 KB
Uchwała Nr XII/87/2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie zadania pn. "Dróżki Świętej Siostry Faustyny Przebudowa ciągów pieszo-turystycznych w centrum miejscowości Świnice Warckie"   109.000 KB
Uchwała Nr XII/88/2007 w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad współpracy przy realizacji projektu "Centra kształcenia na odległość na wsiach"   86.000 KB
Uchwała Nr XII/89/2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok   404.500 KB
Uchwała Nr XIII/90/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007   280.000 KB
Uchwała Nr XIII/91/2007 w sprawie budżetu gminy na 2008 rok   680.000 KB
Uchwała Nr XIII/92/2007 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostach organizacyjnych Gminy Świnice Warckie   170.000 KB
Uchwała Nr XIII/93/2007 w sprawie planów rady gminy i jej komisji na 2008 rok   272.500 KB
Uchwała Nr XIII/94/2007 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007   193.500 KB
Uchwała Nr XIII/95/2007 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie   766.000 KB