główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2007 roku

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/95/2007 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie 766 KB
Uchwała Nr XIII/94/2007 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 194 KB
Uchwała Nr XIII/93/2007 w sprawie planów rady gminy i jej komisji na 2008 rok 273 KB
Uchwała Nr XIII/92/2007 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostach organizacyjnych Gminy Świnice Warckie 170 KB
Uchwała Nr XIII/91/2007 w sprawie budżetu gminy na 2008 rok 680 KB
Uchwała Nr XIII/90/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007 280 KB
Uchwała Nr XII/89/2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok 405 KB
Uchwała Nr XII/88/2007 w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad współpracy przy realizacji projektu "Centra kształcenia na odległość na wsiach" 86 KB
Uchwała Nr XII/87/2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie zadania pn. "Dróżki Świętej Siostry Faustyny Przebudowa ciągów pieszo-turystycznych w centrum miejscowości Świnice Warckie" 109 KB
Uchwała Nr XII/86/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007 625 KB
Uchwała Nr XII/85/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości i obrębie Podłęże z przeznaczeniem pod drogę lokalną 82 KB
Uchwała Nr XII/84/2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie 98 KB
Uchwała Nr XII/83/2007 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świnice Warckie na lata 2008-2012 121 KB
Uchwała Nr XII/82/2007 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Świnice Warckie rodzaj kolonia dotyczącej zmiany nazwy wsi 233 KB
Uchwała Nr XII/81/2007 w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Łęczyca dotyczącym wyłapywania i przyjmowania do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Gminy Świnice Warckie 205 KB
Uchwała Nr XII/80/2007 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Świnice Warckie 182 KB
Uchwała Nr XII/79/2007 w sprawie programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok 133 KB
Uchwała Nr XII/78/2007 w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej 93 KB
Uchwała Nr XII/77/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie oświadczenia lustracyjnego oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku 130 KB
Uchwała Nr XI/76/2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 98 KB
Uchwała Nr XI/75/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007 944 KB
Uchwała Nr XI/74/2007 w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów 119 KB
Uchwała Nr XI/73/2007 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 508 KB
Uchwała Nr XI/72/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości 207 KB
Uchwała Nr XI/71/2007 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych 359 KB
Uchwała Nr XI/70/2007 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 121 KB
Uchwała Nr XI/69/2007 w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 100 KB
Uchwała Nr XI/68/2007 w sprawie wyboru ławników 103 KB
Uchwała Nr X/67/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VIII/54/2007 Rady Gminy Świnice Warckie w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 115 KB
Uchwała Nr X/66/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007 919 KB
Uchwała Nr X/65/2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej 387 KB
Uchwała Nr X/64/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/141/2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Wartkowice, Dalików, Poddębice, Uniejów dotyczącego realizacji zadania polegającego na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych z terenu tych gmin 83 KB
Uchwała Nr X/63/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Świnice Warckie w obrębie Świnice Osiedle z przeznaczeniem pod rozbudowę bazy oświatowej w Świnicach Warckich 91 KB
Uchwała Nr X/62/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Świnice Warckie w obrębie Świnice Osiedle z przeznaczeniem pod rozbudowę bazy sportowej 87 KB
Uchwała Nr X/61/2007 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników 104 KB
Uchwała Nr X/60/2007 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy 68 KB
Uchwała Nr X/59/2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Szczęsnego Sławomira 79 KB
Uchwała Nr IX/58/2007 stanowisko w sprawie ogłoszenia Świętej Faustyny Kowalskiej Patronką Ziemi Świnickiej 104 KB
Uchwała Nr VIII/57/2007 w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Gminnego w Świnicach Warckich 648 KB
Uchwała Nr VIII/56/2007 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie i objęcie udziałów w banku 82 KB
Uchwała Nr VIII/55/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego 81 KB
Uchwała Nr VIII/54/2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 101 KB
Uchwała Nr VIII/53/2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 93 KB
Uchwała Nr VIII/52/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007 639 KB
Uchwała Nr VIII/51/2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej 410 KB
Uchwała Nr VIII/50/2007 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 626 KB
Uchwała Nr VIII/49/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/2006 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2006 roku 113 KB
Uchwała Nr VIII/48/2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie 94 KB
Uchwała Nr VIII/47/2007 w sprawie zmiany Statutu Gminy Świnice Warckie 93 KB
Uchwała VIII/46/2007 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Świnice Warckie 169 KB
Uchwała Nr VII/45/2007 w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych 71 KB
Uchwała Nr VII/44/2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świnice Warckie 109 KB
Uchwała Nr VII/43/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007 525 KB
Uchwała Nr VII/42/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadania polegającego na przebudowie nawierzchni drogi powiatowej Nr 2523E 100 KB
Uchwała Nr VII/41/2007 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łęczyckiego na przebudowę chodników w Świnicach Warckich Kolonia 101 KB
Uchwała Nr VII/40/2007 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy 66 KB
Uchwała Nr VII/39/2007 w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy 66 KB
Uchwała Nr VII/38/2007 w sprawie odwołania przewodniczącego rady gminy 66 KB
Uchwała Nr VI/37/2007 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 513 KB
Uchwała Nr VI/36/2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Świnice Warckie do udziału w pracach Stałej Konferencji Współpracy 86 KB
Uchwała Nr VI/35/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku 127 KB
Uchwała Nr VI/34/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007 653 KB
Uchwała Nr VI/33/2007 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 172 KB
Uchwała Nr VI/32/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok 81 KB
Uchwała Nr VI/31/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich 76 KB
Uchwała Nr VI/30/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich 77 KB
Uchwała Nr V/29/2007 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łęczyckiego na przebudowę chodników w Świnicach Warckich 109 KB
Uchwała Nr V/28/2007 w sprawie wystąpienia Gminy Świnice Warckie ze Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 82 KB
Uchwała Nr V/27/2007 w sprawie wyboru delegatów Gminy Świnice Warckie do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej 91 KB
Uchwała Nr V/26/2007 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy 77 KB
Uchwała Nr V/25/2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok 336 KB
Uchwała Nr V/24/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007 800 KB