artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu budynku ośrodka zdrowia w Świnicach Warckich”

Świnice Warckie, dn. 21 czerwca 2022 r.

Gmina Świnice Warckie
ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Świnice Warckie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego którego wartość jest mniejsza niż 130 000 zł na zadanie:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu budynku ośrodka zdrowia w Świnicach Warckich”

wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. zo.o.

ul. Piękna 13

85-303 Bydgoszcz

Wykonawca zaproponował wykonanie w/w usługi za wynagrodzenie: 36 900,00 zł brutto

 

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100% (100 pkt.) najwyższą ocenę z następującą ilością punktów: 100 pkt.

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w zapytaniu ofertowym kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

Ponadto Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, oraz nie podlegającą wykluczeniu, jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty złożone przez pozostałych Wykonawców wraz z przyznaną  punktacją:

Lp.

NAZWA WYKONAWCY
 I ADRES

CENA OFERTY
brutto (zł)

PUNKTACJA

1

Instal -Tech Marcin Marzec ul. Nowohucka 92A/15 30-728 Kraków

76 260,00

48,39

2

„JUMAT” Biuro Projektowe Marek Trębarczyk, ul. Lipowa 12  26-300 Opoczno

61 500,00

60,00

3

Rydzyński, Wasiak, Stańczyk, Lebelt Pracownia Architektoniczna  Sp. zo.o., ul. Uniwersytecka 8/10/20 90-137 Łódź

40 897,50

90,23

4

GW_ATELIER Architekt Grzegorz Wróbel, ul. J. Sobieskiego 9/lokal 30  42-700 Lubliniec

65 805,00

56,07

 

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Bartczak

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ŚWINICACH WARCKICH”

Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ŚWINICACH WARCKICH”

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH.

artykuł nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu pn. wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo - gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2022 r.

Świnice Warckie, dn. 18 lutego 2022 r.

Gmina Świnice Warckie
ul. Szkolna 1
99-140 Świnice Warckie

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Świnice Warckie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego którego wartość jest mniejsza  niż 130 000 zł na zadanie:

„Wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2022 r.”

wybrana została oferta złożona przez:

P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak

ul. Sienkiewicza 21

99-210 Uniejów


 Wykonawca zaproponował wykonanie w/w usługi za wynagrodzenie o wartości łącznej brutto: 109 691,41 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, groszy  41/100).

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100% (100 pkt.) najwyższą ocenę z następującą ilością punktów: 100 pkt.

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w zapytaniu ofertowym kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

Ponadto Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, oraz nie podlegającą wykluczeniu, jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, z zapytaniem ofertowym.

Oferty złożone przez Wykonawców wraz z przyznaną  punktacją:

Lp.

NAZWA WYKONAWCY
 I ADRES

CENA OFERTY
brutto (zł)

PUNKTACJA

2

P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak

ul. Sienkiewicza 21

99-210 Uniejów

109 691,41

100,00

 

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Bartczak

artykuł nr 4

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo - gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2022 r.

Świnice Warckie, dn. 16.02.2022 r.

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego  na 
wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 07 lutego 2022 r. podlegające upublicznieniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.swinice.akcessnet.net,

Zamawiający – Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie,  przekazuje poniżej informacje:
1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania: 120 000,00 zł brutto
2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 15 lutego 2022 r. do godz. 12:00  złożono następujące oferty, zawierające dane:

OFERTA NR 1

P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak
ul. Sienkiewicza 21
99-210 Uniejów

(I)

Lp.

Rodzaj usługi

Jm.

Ilość

Cena jednostk. netto

Wartość netto

(k.4 x k.5)

% VAT

Wartość VAT

(k.6 x k.7 /100)

Wartość brutto

(k.6 + k.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Dostawa mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem

m3

925

36,50

33762,50

23

7765,38

41527,88

 

(II)

Lp.

Rodzaj usługi

Jm.

Ilość

Cena jednostk. netto

Wartość netto

(k.4 x k.5)

% VAT

Wartość VAT

(k.6 x k.7 /100)

Wartość brutto

(k.6 + k.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Dostawa pospółki żwirowej o frakcji 0- 16 mm wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem

m3

925

31,50

29137,50

23

6701,63

35839,13

 

 

(III)

Lp.

Rodzaj usługi

Jm.

Ilość

Cena jednostk. netto

Wartość netto

(k.4 x k.5)

% VAT

Wartość VAT

(k.6 x k.7 /100)

Wartość brutto

(k.6 + k.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Równanie i profilowanie dróg gminnych o średniej szerokości 4 m

km

120

219,00

26280,00

23

6044,40

32324,40

 

RAZEM za cały przedmiot zamówienia brutto ( I+II+III): 109 691,41 zł

 

 

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Bartczak

artykuł nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI BIEŻĄCEJ NAPRAWY, PROFILOWANIA ORAZ WYRÓWNYWANIA ŻWIROWYCH I ŻWIROWO - GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2022R.

Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

Wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2022 r.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH.