główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 7/2014 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad naboru pracowników samorządowych

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru pracowników samorządowych

artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie w sprawie określenia zasad naboru pracowników samorządowych

 

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZEW związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) od dnia 7 sierpnia 2005 r. nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie.

Zgodnie z treścią art. 3a ww. ustawy nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku oraz o naborze kandydatów na to stanowisko, określając nazwę stanowiska urzędniczego, szczegółowe wymagania, zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku, wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania zamieszcza się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Zgodnie z treścią art. 3b ww. ustawy po upływie terminu do złożenia określonych w ogłoszeniu dokumentów upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Informacja o wyniku naboru będzie podawana jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. (Dz. U. Nr 146 poz. 1223 z późn. zm.).