główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Świnice Warckie, dn. 23 grudnia  2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Świnice Warckie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego do 30 000 euro na zadanie:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Świnice Warckie

w okresie od 01-01-2020 r. do 31-12-2022 r.”

wybrana została oferta złożona przez:

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie

Ul. Kolejowa 2a

62-420 Strzałkowo

 Wykonawca zaproponował wykonanie w/w usługi za wynagrodzenie o wartości łącznej brutto: 25 200,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100% (100 pkt.) najwyższą ocenę z następującą ilością punktów: 100 pkt.

Była to jedyna oferta jaka wpłynęła.

 

 

Z poważaniem
Z-ca Wójta Gminy
/-/ Anna Matusiak

 

artykuł nr 2

PONOWNE Zapytanie ofertowe na usługę bankowej obsługi budżetu Gminy Świnice Warckie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Załączniki:
Zapytanie na obsługę bankową 174 KB
artykuł nr 3

Unieważnienie zapytania ofertowego na usługę bankowej obsługi budżetu Gminy Świnice Warckie

Świnice Warckie, dn. 8 grudnia 2020 r.


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Zamawiający informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 1 grudnia 2020 r., którego przedmiotem zamówienia było Usługa bankowej obsługi budżetu Gminy Świnice Warckie.
Postępowanie unieważnia się z uwagi na brak wpłynięcia do terminu składania ofert, tj. 8 grudnia 2020 r. do godz. 1000 ofert na w/w zapytanie.
Jednocześnie informuje się, że w najbliższym czasie będzie prowadzone kolejne postępowanie w trybie zapytania ofertowego na ten sam przedmiot zamówienia.

Z poważaniem
Zastępca Wójta
/-/ Anna Matusiak

artykuł nr 4

Informacja o wynikach postępowania pn.: Docieplenie dachu budynku Urzędu Gminy w Świnicach Warckich

Świnice Warckie, dn. 04 grudnia  2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Świnice Warckie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego do 30 000 euro na zadanie:

„Docieplenie dachu budynku Urzędu Gminy w Świnicach Warckich

wybrana została oferta złożona przez:

R-B SYSTEM Łukasz Jesionowski
ul. Legionów Polskich 39
99 -220 Wartkowice

 Wykonawca zaproponował wykonanie w/w usługi za wynagrodzenie o wartości łącznej brutto: 84 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysięcy złotych  00/100).

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100% (100 pkt.) najwyższą ocenę z następującą ilością punktów: 100 pkt.

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SIWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

Ponadto Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, oraz nie podlegającą wykluczeniu, jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Oferty złożone przez Wykonawców wraz z przyznaną  punktacją:

Lp.

NAZWA WYKONAWCY
 I ADRES

CENA OFERTY
brutto (zł)

PUNKTACJA

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
MARBUD I s.c.
M&M Pacholec
ul. Strycharska 4 25-659 Kielce

113 991,28

73,69

2

FHU Wacław Grudzień
oś. Kolejowe 68 32-200 Miechów

99 000,08

84,85

3

Firma Handlowo – Usługowa PMP plus
Marek Szymański
ul. Gen. Władysława Andresa 4A/1
96-200 Sieradz

127 194,09

66,04

4

WKJ Usługi Specjalistyczne Karolina Jankowska
ul. Kochanowskiego 6 62-800 Kalisz

158 670,00

52,94

5

R-B SYSTEM Łukasz Jesionowski
ul. Legionów Polskich 39
99-220 Wartkowice

84 000,00

100

 

Z poważaniem
Z-ca Wójta Gminy
/-/ Anna Matusiak

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na usługę bankowej obsługi budżetu Gminy Świnice Warckie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.