główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn.: wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo - gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2021 r.

Świnice Warckie, dn. 20.04.2021 r.

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego  na 
wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 12 kwietnia 2021 r. podlegające upublicznieniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.swinice.akcessnet.net,

Zamawiający – Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie,  przekazuje poniżej informacje:
1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania: 120 000,00 zł brutto
2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 20 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00  złożono następujące oferty, zawierające dane:

OFERTA NR 1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Kupczyk Grażyna
ul. Mickiewicza 9
 99-210 Uniejów

(I)

Lp.

Rodzaj usługi

Jm.

Ilość

Cena jednostk. netto

Wartość netto

(k.4 x k.5)

% VAT

WartośćVAT

(k.6 x k.7 /100)

Wartość brutto

(k.6 + k.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Dostawa mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem

m3

925

31,90

29 507,50

23

6 786,73

36 294,23

2.

Razem

-

-

-

29 507,50

-

6 786,73

36 294,23

 

(II)

Lp.

Rodzaj usługi

Jm.

Ilość

Cena jednostk. netto

Wartość netto

(k.4 x k.5)

% VAT

Wartość VAT

(k.6 x k.7 /100)

Wartość brutto

(k.6 + k.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Dostawa pospółki żwirowej o frakcji 0- 16 mm wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem

m3

925

35,90

33 207,50

23

7 637,73

40 845,23

2.

Razem

-

-

-

33 207,50

-

7 637,73

40 845,23

 

(III)

Lp.

Rodzaj usługi

Jm.

Ilość

Cena jednostk. netto

Wartość netto

(k.4 x k.5)

% VAT

WartośćVAT

(k.6 x k.7 /100)

Wartość brutto

(k.6 + k.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Równanie i profilowanie dróg gminnych o średniej szerokości 4 m

km

120

290,00

34 800,00

23

8 004,00

42 804,00

2.

Razem

-

-

-

34 800,00

-

8 004,00

42 804,00

 

RAZEM za cały przedmiot zamówienia brutto ( I+II+III): 119 943,46 zł

 

OFERTA NR 2

P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak
ul. Sienkiewicza 21
99-210 Uniejów

(I)

Lp.

Rodzaj usługi

Jm.

Ilość

Cena jednostk. netto

Wartość netto

(k.4 x k.5)

% VAT

WartośćVAT

(k.6 x k.7 /100)

Wartość brutto

(k.6 + k.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Dostawa mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem

m3

925

38,00

35 150,00

23

8 084,50

43 234,50

2.

Razem

-

-

-

35 150,00

-

8 084,50

43 234,50,00

 

(II)

Lp.

Rodzaj usługi

Jm.

Ilość

Cena jednostk. netto

Wartość netto

(k.4 x k.5)

% VAT

Wartość VAT

(k.6 x k.7 /100)

Wartość brutto

(k.6 + k.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Dostawa pospółki żwirowej o frakcji 0- 16 mm wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem

m3

925

33,00

30 525,00

23

7 020,75

37 545,75

2.

Razem

-

-

-

30 525,00

-

7 020,75

37 545,75

 

(III)

Lp.

Rodzaj usługi

Jm.

Ilość

Cena jednostk. netto

Wartość netto

(k.4 x k.5)

% VAT

WartośćVAT

(k.6 x k.7 /100)

Wartość brutto

(k.6 + k.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Równanie i profilowanie dróg gminnych o średniej szerokości 4 m

km

120

250,00

30 000,00

23

6 900,00

36 900,00

2.

Razem

-

-

-

30 000,00

-

6 900,00

36 900,00

 

RAZEM za cały przedmiot zamówienia brutto ( I+II+III): 117 680,25 zł

 

 

Z poważaniem
Zastępca Wójta Gminy
/-/ Anna Matusiak

artykuł nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA PN.: WYKONANIE USŁUGI BIEŻĄCEJ NAPRAWY, PROFILOWANIA ORAZ WYRÓWNYWANIA ŻWIROWYCH I ŻWIROWO - GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2021R.

 
Świnice Warckie, dn. 12 kwietnia 2021 r.
 
Zapytanie ofertowe 
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto
na zadanie:
WYKONANIE USŁUGI BIEŻĄCEJ NAPRAWY, PROFILOWANIA ORAZ WYRÓWNYWANIA  ŻWIROWYCH I ŻWIROWO – GRUNTOWYCH DRÓG  GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2021R.
I. Nazwa oraz adres zamawiającego.
GMINA ŚWINICE WARCKIE,
w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie
z siedzibą:
ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie
NIP: 775-24-07-015, REGON: 311019533
tel.: 63/28-81-021, faks: 63/28-81-174
e-mail:  urzad@swinicewarckie.com.pl
Strona internetowa: www.bip.swinice.akcessnet.net
  www.swinicewarckie.com.pl
godziny urzędowania:   Pn, Śr, Cz 7 30 – 15 30
Wt 7 30 – 17 00
Pt 7 30 – 14 00
 
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł,
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2021 r.
kod CPV 45233141-9 – Roboty w zakresie konserwacji dróg
kod CPV 14210000-6   - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
 • Naprawianie dróg gminnych obejmujące zakup mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego wraz z wymieszaniem i załadunkiem a następnie transport na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca gminnych dróg żwirowych i żwirowo – gruntowych z wyładunkiem a następnie plantowaniem oraz zebraniem i wywozem kamieni, celem poprawienia jakości dróg na terenie gminy.
Wyładunek mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego polegał będzie na miejscowym ułożeniu warstwy mieszanki, zasypaniu dziur, wyrw i nierówności występujących w drogach z równoczesnym plantowaniem – wyrównaniem oraz zbieraniem kamieni z naprawianych odcinków dróg.
Grubość rozścielanej mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego winna być w miarę równomierna i wynosić około 10 cm.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłącznego regulowania terminu i ilości dostawy – usługi z uwzględnieniem każdorazowo warunków dostawy. Przystąpienie do wykonania usługi  powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od wydania zlecenia przez Zamawiającego.
 • Przewidywana dostawa mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego do końca 2021 r. wynosi około 925 m3.
Dostarczony żużel musi być dopuszczony do utwardzania powierzchni terenów zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796). Nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metale, drut, gwoździe itp.).
Utwardzona powierzchnia drogi, do której remontu wykorzystana została mieszanka żwiru i żużla wielkopiecowego, powinna zostać wykonana w sposób uniemożliwiający pylenie po zakończeniu prowadzonych prac.
Sprzęt do wykonania nawierzchni z mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego:
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 • samochodów do transportu mieszanki,
 • spycharek lub równiarek do rozkładania i profilowania,
Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego:
Podłoże przed rozłożeniem mieszanki powinno być odwodnione. Mieszanka żwiru i żużla wielkopiecowego powinna być rozkładana przy użyciu równiarki lub spycharki gąsienicowej. Mieszanka po rozłożeniu powinna być częściowo zagęszczona przejazdami obciążonego mieszanką samochodu ciężarowego. Zagęszczanie nawierzchni powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inwestora, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody.
Kontrola jakości robót:
 1) Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości istniejącej drogi.
2) Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej.
3) Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową żwirowania dróg mieszanką żwiru i żużla wielkopiecowego jest m3 (metr sześcienny) dostarczonej mieszanki.
Podstawa płatności:
1) cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nawierzchni z mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego obejmuje:
 • dostarczenie i wbudowanie mieszanki,
 • zagęszczenie nawiezionej mieszanki,
 • wyrównanie do wymaganego profilu,
2) Protokół odbioru robót podpisany przez strony zawierający ilość jednostek obmiarowych. Wykonawca będzie wystawiał fakturę częściową VAT w oparciu o protokoły odbioru robót.

 

 • Naprawianie dróg gminnych obejmujące zakup pospółki żwirowej o frakcji 0- 16 mm wraz z wymieszaniem i załadunkiem a następnie transport na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca gminnych dróg żwirowych i żwirowo – gruntowych z wyładunkiem a następnie plantowaniem oraz zebraniem i wywozem kamieni, celem poprawienia jakości dróg na terenie gminy.
Wyładunek pospółki żwirowej o frakcji 0 - 16 mm polegał będzie na miejscowym ułożeniu warstwy żwiru zasypaniu dziur, wyrw i nierówności występujących w drogach z równoczesnym plantowaniem – wyrównaniem oraz zbieraniem kamieni z naprawianych odcinków dróg.
Grubość rozścielanej pospółki żwirowej winna być w miarę równomierna i wynosić około 10 cm.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłącznego regulowania terminu i ilości dostawy – usługi z uwzględnieniem każdorazowo warunków dostawy. Przystąpienie do wykonania usługi  powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od wydania zlecenia przez Zamawiającego.
 • Przewidywana dostawa pospółki żwirowej o frakcji uziarnienia 0 - 16 mm do końca 2021 r. wynosi około 925 m3.
Dostarczona pospółka żwirowa musi odpowiadać wymaganiom normy
1.
PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
Żwir musi pochodzić ze żwirowni posiadającej koncesję na wydobywanie kruszywa
 • Sprzęt do wykonania nawierzchni z pospółki żwirowej o frakcji uziarnienia 0 – 16 mm:
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 • samochodów do transportu mieszanki,
 • spycharek lub równiarek do rozkładania i profilowania,
Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej:
Podłoże przed rozłożeniem mieszanki powinno być odwodnione. Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana przy użyciu równiarki lub spycharki gąsienicowej. Mieszanka po rozłożeniu powinna być częściowo zagęszczona przejazdami obciążonego mieszanką samochodu ciężarowego. Zagęszczanie nawierzchni powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inwestora, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody.
Kontrola jakości robót:
 1) Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości istniejącej drogi.
2) Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej.
3) Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową żwirowania dróg mieszanką żwiru i żużla wielkopiecowego jest m3 (metr sześcienny) dostarczonej mieszanki.
Podstawa płatności:
1) Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nawierzchni z pospółki żwirowej o frakcji uziarnienia 0- 16 mm obejmuje:
 • dostarczenie i wbudowanie mieszanki,
 • zagęszczenie nawiezionej mieszanki,
 • wyrównanie do wymaganego profilu,
2) Protokół odbioru robót podpisany przez strony zawierający ilość jednostek obmiarowych. Wykonawca będzie wystawiał fakturę częściową VAT w oparciu o protokoły odbioru robót.

 

 • Równanie dróg
Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego konserwację żwirowych żwirowo – gruntowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Świnice Warckie o łącznej długości ok. 120 km i średniej szerokości 4 m polegającą na równaniu i profilowaniu dróg przy użyciu równiarki samojezdnej. Równanie dróg polegać ma na przywróceniu nawierzchni gruntowej prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego, usunięciu nierówności i zapewnieniu właściwego odwodnienia.
Wykonanie w/w robót polegać ma na przejechaniu jednego kilometra drogi trzykrotnie tj. wyprofilowanie z lewej strony drogi z prawej strony oraz wyrównanie na środku drogi.
Kontrola jakości robót:
 1) Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości istniejącej drogi.
2) Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej.
3) Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową równania dróg jest kilometr.
Podstawa płatności:
1) Cena jednostki obmiarowej
Cena wyrównania 1 kilometra drogi obejmuje:
- wyrównanie z lewej strony drogi, wyrównanie z prawej strony drogi, wyrównanie na środku drogi.
2) Protokół odbioru robót podpisany przez strony zawierający ilość jednostek obmiarowych. Wykonawca będzie wystawiał fakturę częściową VAT w oparciu o protokoły odbioru robót.
WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ OFERTĘ NA WSZYSTKIE TRZY CZĘŚCI. OFERTA ZŁOŻONA MUSI  OBEJMOWAĆ CAŁY ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH W ZAPYTANIU DLA WSZYSTKICH TRZECH CZĘŚCI.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia (dla wszystkich części): od podpisania umowy do  czasu wykonania ostatniego zlecenia w 2021 r.
V. Opis sposobu obliczania ceny:
 1. Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym m.in. podatek VAT (jeśli dotyczy).
 3. Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
 4. Cena może być tylko jedna.
 5. Cena oferty nie podlega waloryzacji.
VI. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy szczegółowe nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
 1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2).
 3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).
VIII. Informacje o sposobie przekazania dokumentów i oświadczeń:
Oferty  należy składać:
 • Pisemnie w siedzibie zamawiającego ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie (pok. Nr 12), z dopiskiem „Wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2021 r.”
IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Grzegorz Milczarek, tel. 63/28-81-074
X. Opis sposobu przygotowania ofert:
 1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) ,
 1. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (załącznik nr 2).
 3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).
XI. Oferty należy składać w siedzibie Gminy Świnice Warckie,  ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie pok. Nr 12 , w terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. do godziny 1000. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
XII. Kryteria oceny ofert - cena 100% łącznie za cały przedmiot zamówienia:
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie negocjacji cenowych i na tej podstawie dokonania wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty.
UWAGA:
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT BEZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, W RAZIE ZAISTNIENIA OKREŚLONYCH PRZESŁANEK NP.: BRAK OFERT, CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZEKRACZA ŚRODKI FINANSOWE, JAKIE ZAMAWIAJĄCY MOŻE PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, WYBÓR OFERENTA Z INNYCH PRZYCZYN O CHARAKTERZE OBIEKTYWNYM OKAŻE SIĘ NIEMOŻLIWY.
XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru ofert
XIV. Inne postanowienia
 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych do kwoty nie przekraczającej 130 000,00 zł.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.
 7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania. W opisanym w niniejszym punkcie przypadku Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
 8. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
XV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich jest Wójt Gminy Świnice Warckie z siedzibą w Świnicach Warckich, ul. Szkolna 199 – 140 Świnice Warckie,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2021 r.,
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
-  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa  w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XVI. Podstawa prawna i inne postanowienia:
Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota  z art.2 ust.1 pkt 1 ustawy.
Załączniki:
 1. Formularz ofertowy
 2. Formularz oświadczenia zał. nr 2
 3. Formularz oświadczenia zał. nr 3
 4. Wzór umowy
Z poważaniem
Z-ca Wójta Gminy
/-/ Anna Matusiak

 

 

 

 

 1. skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
artykuł nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Świnice Warckie, dn. 23 grudnia  2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Świnice Warckie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego do 30 000 euro na zadanie:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Świnice Warckie

w okresie od 01-01-2020 r. do 31-12-2022 r.”

wybrana została oferta złożona przez:

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie

Ul. Kolejowa 2a

62-420 Strzałkowo

 Wykonawca zaproponował wykonanie w/w usługi za wynagrodzenie o wartości łącznej brutto: 25 200,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100% (100 pkt.) najwyższą ocenę z następującą ilością punktów: 100 pkt.

Była to jedyna oferta jaka wpłynęła.

 

 

Z poważaniem
Z-ca Wójta Gminy
/-/ Anna Matusiak

 

artykuł nr 4

PONOWNE Zapytanie ofertowe na usługę bankowej obsługi budżetu Gminy Świnice Warckie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Załączniki:
Zapytanie na obsługę bankową 174 KB
artykuł nr 5

Unieważnienie zapytania ofertowego na usługę bankowej obsługi budżetu Gminy Świnice Warckie

Świnice Warckie, dn. 8 grudnia 2020 r.


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Zamawiający informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 1 grudnia 2020 r., którego przedmiotem zamówienia było Usługa bankowej obsługi budżetu Gminy Świnice Warckie.
Postępowanie unieważnia się z uwagi na brak wpłynięcia do terminu składania ofert, tj. 8 grudnia 2020 r. do godz. 1000 ofert na w/w zapytanie.
Jednocześnie informuje się, że w najbliższym czasie będzie prowadzone kolejne postępowanie w trybie zapytania ofertowego na ten sam przedmiot zamówienia.

Z poważaniem
Zastępca Wójta
/-/ Anna Matusiak