INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Świnice Warckie, dn. 24 kwietnia 2019 r.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Świnice Warckie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z zastosowaniem zasady wyboru wykonawców z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru na zadanie pn.: Wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2019 r. o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm. ).Po przeprowadzeniu w dniu 23.04.2019 r. zgodnie z pkt. XII zapytania ofertowego negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty, wybrana została dla części I, II i III oferta nr 1 złożona przez: ŻWIR- MAX FIRMA Przemysław Skupiński Dąbrówka Strumiany ul. Pogodna 37 95-100 Zgierz z ceną brutto:
Część I: 48 923,25 zł
Część II: 48 923,25 zł
Cześć III: 47 970,00 zł
Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu.
II. Informacja o wykluczonych Wykonawcach:
Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
III. Informacja o ofertach odrzuconych:
Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.
Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Prażnowska

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2019 r.

Świnice Warckie, dn. 19.04.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na
wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2019 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09 kwietnia 2019 r. podlegające upublicznieniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego www.swinicewarckie.com.pl, www.bip.swinice.akcessnet.net

Zamawiający – Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 , 99-140 Świnice Warckie, przekazuje poniżej informacje:
1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania: 120 000,00 zł brutto
2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 złożono następujące oferty, zawierające dane:

Część I

1) ŻWIR- MAX FIRMA Przemysław Skupiński
Dąbrówka Struminy ul. Pogodna 37
95-100 Zgierz

Lp.

Rodzaj usługi

Jm.

Ilość

Cena jednostk. netto

Wartość netto

(k.4 x k.5)

% VAT

WartośćVAT

(k.6 x k.7 /100)

Wartość brutto

(k.6 + k.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Dostawa mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem

m3

925

50,00

46250,00

23

10637,50

56887,50

2.

Razem

-

-

-

46250,00

-

10637,50

56887,50

2) P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak
ul. Sienkiewicza 21
99-210 Uniejów

Lp.

Rodzaj usługi

Jm.

Ilość

Cena jednostk. netto

Wartość netto

(k.4 x k.5)

% VAT

WartośćVAT

(k.6 x k.7 /100)

Wartość brutto

(k.6 + k.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Dostawa mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem

m3

925

46,00

42550,00

23

9786,50

52336,50

2.

Razem

-

-

-

42550,00

-

9786,50

53336,50

Część II

1) ŻWIR- MAX FIRMA Przemysław Skupiński
Dąbrówka Struminy ul. Pogodna 37
95-100 Zgierz

Lp.

Rodzaj usługi

Jm.

Ilość

Cena jednostk. netto

Wartość netto

(k.4 x k.5)

% VAT

WartośćVAT

(k.6 x k.7 /100)

Wartość brutto

(k.6 + k.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Dostawa pospółki żwirowej o frakcji 0- 16 mm wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem

m3

925

50,00

46250,00

23

10637,50

56887,50

2.

Razem

-

-

-

46250,00

-

10637,50

56887,50

Część III

1) ŻWIR- MAX FIRMA Przemysław Skupiński
Dąbrówka Struminy ul. Pogodna 37
95-100 Zgierz

Lp.

Rodzaj usługi

Jm.

Ilość

Cena jednostk. netto

Wartość netto

(k.4 x k.5)

% VAT

WartośćVAT

(k.6 x k.7 /100)

Wartość brutto

(k.6 + k.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Równanie i profilowanie dróg gminnych o średniej szerokości 4 m

km

120

550,00

66000,00

23

15180,00

81180,00

2.

Razem

-

-

-

66000,00

-

15180,00

81180,00

2) P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak
ul. Sienkiewicza 21
99-210 Uniejów

Lp.

Rodzaj usługi

Jm.

Ilość

Cena jednostk. netto

Wartość netto

(k.4 x k.5)

% VAT

WartośćVAT

(k.6 x k.7 /100)

Wartość brutto

(k.6 + k.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Równanie i profilowanie dróg gminnych o średniej szerokości 4 m

km

120

349,00

41880,00

23

9632,40

51512,40

2.

Razem

-

-

-

41880,00

-

9632,40

51512,40

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Prażnowska

Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo ? gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2019 r.

Świnice Warckie, dn. 09 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

na zadanie:

WYKONANIE USŁUGI BIEŻĄCEJ NAPRAWY, PROFILOWANIA ORAZ WYRÓWNYWANIA ŻWIROWYCH I ŻWIROWO – GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2019 R.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

GMINA ŚWINICE WARCKIE,
w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie
z siedzibą:
ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie
NIP: 775-24-07-015, REGON: 311019533
tel.: 63/28-81-021, faks: 63/28-81-174
e-mail: urzadswinice.w@wp.pl
Strona internetowa: www.bip.swinice.akcessnet.net
www.swinicewarckie.com.pl
godziny urzędowania: 7 30 – 15 30

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz.1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks cywilny.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 „ustawy” jw.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2019 r.

kod CPV 45233141-9 – Roboty w zakresie konserwacji dróg

kod CPV 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

Część I zamówienia:

Naprawianie dróg gminnych obejmujące zakup mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego wraz z wymieszaniem i załadunkiem a następnie transport na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca gminnych dróg żwirowych i żwirowo – gruntowych z wyładunkiem a następnie plantowaniem oraz zebraniem i wywozem kamieni, celem poprawienia jakości dróg na terenie gminy.

Wyładunek mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego polegał będzie na miejscowym ułożeniu warstwy mieszanki, zasypaniu dziur, wyrw i nierówności występujących w drogach z równoczesnym plantowaniem – wyrównaniem oraz zbieraniem kamieni z naprawianych odcinków dróg.

Grubość rozścielanej mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego winna być w miarę równomierna i wynosić około 10 cm.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłącznego regulowania terminu i ilości dostawy – usługi z uwzględnieniem każdorazowo warunków dostawy. Przystąpienie do wykonania usługi powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od wydania zlecenia przez Zamawiającego.

 • Przewidywana dostawa mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego do końca 2019 r. wynosi około 925 m3.
 • Dostarczony żużel musi być dopuszczony do utwardzania powierzchni terenów zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796). Nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metale, drut, gwoździe itp.).

  Utwardzona powierzchnia drogi, do której remontu wykorzystana została mieszanka żwiru i żużla wielkopiecowego, powinna zostać wykonana w sposób uniemożliwiający pylenie po zakończeniu prowadzonych prac.

  Sprzęt do wykonania nawierzchni z mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego:

  Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 • samochodów do transportu mieszanki,
 • spycharek lub równiarek do rozkładania i profilowania,
 • Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego:

  Podłoże przed rozłożeniem mieszanki powinno być odwodnione. Mieszanka żwiru i żużla wielkopiecowego powinna być rozkładana przy użyciu równiarki lub spycharki gąsienicowej. Mieszanka po rozłożeniu powinna być częściowo zagęszczona przejazdami obciążonego mieszanką samochodu ciężarowego. Zagęszczanie nawierzchni powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inwestora, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody.

  Kontrola jakości robót:

  1) Szerokość nawierzchni

  Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości istniejącej drogi.

  2) Sprawdzenie odwodnienia

  Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej.

  3) Jednostka obmiarowa

  Jednostką obmiarową żwirowania dróg mieszanką żwiru i żużla wielkopiecowego jest m3 (metr sześcienny) dostarczonej mieszanki.

  Podstawa płatności:

  1) Cena jednostki obmiarowej

  Cena wykonania 1 m3 nawierzchni z mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego obejmuje:

 • dostarczenie i wbudowanie mieszanki,
 • zagęszczenie nawiezionej mieszanki,
 • wyrównanie do wymaganego profilu,
 • 2) Protokół odbioru robót podpisany przez strony zawierający ilość jednostek obmiarowych. Wykonawca będzie wystawiał fakturę częściową VAT w oparciu o protokoły odbioru robót.

  . Część II zamówienia:

  Naprawianie dróg gminnych obejmujące zakup pospółki żwirowej o frakcji 0- 16 mm wraz z wymieszaniem i załadunkiem a następnie transport na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca gminnych dróg żwirowych i żwirowo – gruntowych z wyładunkiem a następnie plantowaniem oraz zebraniem i wywozem kamieni, celem poprawienia jakości dróg na terenie gminy.

  Wyładunek pospółki żwirowej o frakcji 0 - 16 mm polegał będzie na miejscowym ułożeniu warstwy żwiru zasypaniu dziur, wyrw i nierówności występujących w drogach z równoczesnym plantowaniem – wyrównaniem oraz zbieraniem kamieni z naprawianych odcinków dróg.

  Grubość rozścielanej pospółki żwirowej winna być w miarę równomierna i wynosić około 10 cm.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłącznego regulowania terminu i ilości dostawy – usługi z uwzględnieniem każdorazowo warunków dostawy. Przystąpienie do wykonania usługi powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od wydania zlecenia przez Zamawiającego.

 • Przewidywana dostawa pospółki żwirowej o frakcji uziarnienia 0 - 16 mm do końca 2019 r. wynosi około 925 m3.
 • Dostarczona pospółka żwirowa musi odpowiadać wymaganiom normy

  1.

  PN-B-11111

  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

  Żwir musi pochodzić ze żwirowni posiadającej koncesję na wydobywanie kruszywa

 • Sprzęt do wykonania nawierzchni z pospółki żwirowej o frakcji uziarnienia 0 – 16 mm:
 • Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 • samochodów do transportu mieszanki,
 • spycharek lub równiarek do rozkładania i profilowania,
 • Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej:

  Podłoże przed rozłożeniem mieszanki powinno być odwodnione. Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana przy użyciu równiarki lub spycharki gąsienicowej. Mieszanka po rozłożeniu powinna być częściowo zagęszczona przejazdami obciążonego mieszanką samochodu ciężarowego. Zagęszczanie nawierzchni powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inwestora, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody.

  Kontrola jakości robót:

  1) Szerokość nawierzchni

  Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości istniejącej drogi.

  2) Sprawdzenie odwodnienia

  Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej.

  3) Jednostka obmiarowa

  Jednostką obmiarową żwirowania dróg mieszanką żwiru i żużla wielkopiecowego jest m3 (metr sześcienny) dostarczonej mieszanki.

  Podstawa płatności:

  1) Cena jednostki obmiarowej

  Cena wykonania 1 m3 nawierzchni z pospółki żwirowej o frakcji uziarnienia 0- 16 mm obejmuje:

 • dostarczenie i wbudowanie mieszanki,
 • zagęszczenie nawiezionej mieszanki,
 • wyrównanie do wymaganego profilu,
 • 2) Protokół odbioru robót podpisany przez strony zawierający ilość jednostek obmiarowych. Wykonawca będzie wystawiał fakturę częściową VAT w oparciu o protokoły odbioru robót.

  Część III zamówienia:

  Równanie dróg

  Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego konserwację żwirowych żwirowo – gruntowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Świnice Warckie o łącznej długości ok. 120 km i średniej szerokości 4 m polegającą na równaniu i profilowaniu dróg przy użyciu równiarki samojezdnej. Równanie dróg polegać ma na przywróceniu nawierzchni gruntowej prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego, usunięciu nierówności i zapewnieniu właściwego odwodnienia.

  Wykonanie w/w robót polegać ma na przejechaniu jednego kilometra drogi trzykrotnie tj. wyprofilowanie z lewej strony drogi z prawej strony oraz wyrównanie na środku drogi.

  Kontrola jakości robót:

  1) Szerokość nawierzchni

  Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości istniejącej drogi.

  2) Sprawdzenie odwodnienia

  Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej.

  3) Jednostka obmiarowa

  Jednostką obmiarową równania dróg jest kilometr.

  Podstawa płatności:

  1) Cena jednostki obmiarowej

  Cena wyrównania 1 kilometra drogi obejmuje:

  - wyrównanie z lewej strony drogi, wyrównanie z prawej strony drogi, wyrównanie na środku drogi.

  2) Protokół odbioru robót podpisany przez strony zawierający ilość jednostek obmiarowych. Wykonawca będzie wystawiał fakturę częściową VAT w oparciu o protokoły odbioru robót.

  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części. Oferta złożona na daną część musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w zapytaniu dla tej części.

  IV. Termin wykonania zamówienia:

  Wymagany termin realizacji zamówienia (dla wszystkich części): od podpisania umowy do czasu wykonania ostatniego zlecenia w 2019 r.

  V. Opis sposobu obliczania ceny:

  1. Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym m.in. podatek VAT (jeśli dotyczy).
  3. Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
  4. Cena może być tylko jedna.
  5. Cena oferty nie podlega waloryzacji.

  VI. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. Posiadajuprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeżeli

  przepisy szczegółowe nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,

  2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

  1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
  2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2).
  3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).

  VIII. Informacje o sposobie przekazania dokumentów i oświadczeń:

  Oferty należy składać:

 • Pisemnie w siedzibie zamawiającego ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie (pok. Nr 12), z dopiskiem „Wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2019 r.”
 • IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

  Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Grzegorz Milczarek, tel. 63/28-81-074

  X. Opis sposobu przygotowania ofert:

  1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) ,
  1. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
  2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (załącznik nr 2).
  3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).

  XI. Oferty należy składać w siedzibie Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie pok. Nr 12 , w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godziny 1000. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

  XII. Kryteria oceny ofert - cena 100% łącznie za cały przedmiot zamówienia:

  Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie negocjacji cenowych i na tej podstawie dokonania wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty.

  UWAGA:

  ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT BEZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, W RAZIE ZAISTNIENIA OKREŚLONYCH PRZESŁANEK NP.: BRAK OFERT, CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZEKRACZA ŚRODKI FINANSOWE, JAKIE ZAMAWIAJĄCY MOŻE PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, WYBÓR OFERENTA Z INNYCH PRZYCZYN O CHARAKTERZE OBIEKTYWNYM OKAŻE SIĘ NIEMOŻLIWY.

  XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

  Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru ofert

  XIV. Inne postanowienia

  1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych do kwoty nie przekraczającej 30 000 euro.
  2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na jedną, dwie lub trzy części
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
  5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.
  7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania. W opisanym w niniejszym punkcie przypadku Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
  8. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

  XV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich jest Wójt Gminy Świnice Warckie z siedzibą w Świnicach Warckich, ul. Szkolna 199 – 140 Świnice Warckie,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2019 r.,
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  7. posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  1. nie przysługuje Pani/Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  XVI. Podstawa prawna i inne postanowienia:

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z póź. zm.) do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w/w ustawy nie stosuje się.

  Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Formularz oświadczenia zał. nr 2
  3. Formularz oświadczenia zał. nr 3
  4. Wzór umowy

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Sylwia Prażnowska

  1. skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
  1. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

  Załączniki
  ZAPYTANIE OFERTOWE   553.005 KB
  FORMULARZ OFERTOWY   23.879 KB
  ZAŁĄCZNIK NR 2   13.508 KB
  ZAŁĄCZNIK NR 3   15.520 KB
  WZÓR UMOWY   289.389 KB

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla dróg gminnych o nr 104453E, nr 104454E i nr 104472E

  Świnice Warckie, dn. 06 października 2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Wójt Gminy Świnice Warckie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego do 30 000 euro na zadanie:

  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla dróg gminnych o nr 104453E, nr 104454E i nr 104472E wybrana została oferta złożona przez:

  Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje
  ul. Dworcowa 5d/7
  99-100 Łęczyca

  Wykonawca zaproponował wykonanie w/w usługi za wynagrodzenie o wartości łącznej brutto: 24 600,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych, groszy 00/100).

  Oferty złożone przez pozostałych Wykonawców:

  1. Biuro Projektowe RAWAY Rafał Piotrowski
   Al. Stanów Zjednoczonych
   51 04-028 Warszawa
   cena brutto: 99 630,00 zł brutto
  2. NEOX Sp. zo.o.
   ul. Wały Piastowskie 1/1508
   80-855 Gdańsk

  cena brutto: 58 302,00 zł brutto

  II. Informacja o wykluczonych Wykonawcach:

  Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

  III. Informacja o ofertach odrzuconych:

  1. Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu została odrzucona oferta firmy Biuro Projektowe RAWAY Rafał Piotrowski, Al. Stanów Zjednoczonych
   51 04-028 Warszawa.
   Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. Oferta została sporządzona i przedstawiona w sposób niezgodny z wymaganiami zapytania ofertowego, gdyż Wykonawca nie dołączył do oferty wymaganych w pkt. VII zapytania ofertowego dokumentów, tj.

  a) kopii posiadanych uprawnień budowlanych,

  b) aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

  Rzeczona niezgodność treści oferty z zapytaniem ofertowym ma charakter zasadniczy i nieusuwalny.

  Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla dróg gminnych o nr 104453E,nr 104454E i nr 104472E

  Świnice Warckie, dn. 02.10.2017r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla dróg gminnych o nr 104453E, nr 104454E i nr 104472E

  Zapytanie ofertowe z dnia 14 września 2017 r. zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.bip.swinice.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=526&x=5), stronie internetowej zamawiającego http://www.swinicewarckie.com.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

  Zamawiający – Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 , 99-140 Świnice Warckie, przekazuje poniżej informacje:

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania: 35 000,00 zł brutto

  2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 25 września 2017r. do godz. 15:30 złożono następujące oferty, zawierające dane:

  NR
  OFERTY

  NAZWA WYKONAWCY
  I ADRES

  CENA OFERTY
  brutto (zł)

  DATA WPŁYNIĘCIA/ZŁOŻENIA OFERTY

  1

  Biuro Projektowe RAWAY Rafał Piotrowski Al. Stanów Zjednoczonych 51 04-028 Warszawa

  99 630,00

  20.09.2017r.

  2

  NEOX Sp. zo.o. ul. Wały Piastowskie 1/1508 80-855 Gdańsk

  58 302,00

  22.09.2017r.

  3

  Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje ul. Dworcowa 5d/7 99-100 Łęczyca

  24 600,00

  25.09.2017r.

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Zapytanie ofertowe na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla dróg gminnych o nr 104453E, nr 104454E i nr 104472E

  Świnice Warckie, dn. 14 września 2017r.
  Zapytanie ofertowe
  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
  na zadanie:
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla dróg gminnych o nr 104453E, nr 104454E i nr 104472E
  I. Nazwa oraz adres zamawiającego.
  GMINA ŚWINICE WARCKIE,
  w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie
  z siedzibą:
  ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie
  NIP: 775-24-07-015, REGON: 311019533
  tel.: 63/28-81-021, faks: 63/28-81-174
  e-mail: urzadswinice.w@wp.pl
  Strona internetowa: www.bip.swinice.akcessnet.net
  www.swinicewarckie.com.pl
  godziny urzędowania: 7 30 – 15 30
  II. Tryb udzielenia zamówienia:
  Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks cywilny.
  Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 „ustawy” jw.
  III. Opis przedmiotu zamówienia:
  Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla dróg gminnych o nr 104453E, nr 104454E i nr 104472E, przez uprawnione osoby wykonujące samodzielne funkcje do projektowania w budownictwie w wymaganych prawem polskim specjalnościach.
  Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
  Główny przedmiot: CPV- 74.23.20.00- 4 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  Zamówienie obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej (wraz z zaprojektowaniem infrastruktury towarzyszącej) rozbudowy/przebudowy trzech dróg gminnych:
 • droga nr 104453E to droga gminna Kaznów- Polusin o przewidywanej długości ok. 2,5 km.
 • droga nr 104454E to droga gminna tzw. Trakt Królewski, o przewidywanej długości ok. 1,8 km,
 • droga nr 104472E to droga gminna Świnice Warckie - Głogowiec, o przewidywanej długości ok. 1,4 km,
 • Należy uwzględnić fakt, że drogi te częściowo przebiegają w terenie kolejowym.
  Do zadań Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej należy:
  1. Uzyskanie uzgodnień dokumentacji projektowej.
  2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi zasadami Prawa budowlanego i sztuką budowlaną zgodną z polskimi normami, wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej - szt. 4 dla każdej z dróg.
  3. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej - szt. 1 dla każdej z dróg.
  4. Kosztorysy inwestorskie – szt. 2 dla każdej z dróg.
  5. Kosztorysy ofertowe – szt. 2 dla każdej z dróg (w tym wersja edytowalna w programach do kosztorysowania).
  6. Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu na projektowanych odcinkach – po 4 szt. dla każdej z dróg.
  7. Oprócz wersji papierowej Wykonawca zobowiązany będzie do utrwalenia dokumentacji projektowej wymienionej w punktach 2, 3, 4, 5, 6 w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD/PENDRIV z możliwością kopiowania w formacie PDF oraz w formacie edytowalnym w programach do kosztorysowania.- 2 szt.
  8. Opracowanie operatu wodno prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno prawnego (jeżeli zajdzie konieczność),
  9. Bezpłatny nadzór autorski w zakresie dokumentacji.
  10.W ramach prac projektowych należy wykonać rysunki, opisy techniczne niezbędne do wykonania planowanych robót budowlanych przy przedmiotowej inwestycji.
  11.Szczegółowe ustalenia odnośnie zakresu projektowego zapadną w trakcie projektowania zamierzenia inwestycyjnego.
  12. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszelkich czynności związanych z procesem projektowym (uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii itp.).
  13. Opracowania mają służyć do przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
  14. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego uaktualnienia elementów przedmiotu zamówienia w przypadku ich dezaktualizacji przed terminem ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  15. Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca winien zorganizować co najmniej 2 spotkania celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia zmian żądanych przez Zamawiającego, w szczególności mających na celu poprawę trwałości przedsięwzięcia lub parametrów technicznych proponowanych rozwiązań.
  16. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentacje uzgodnione ze wszystkimi instytucjami, których akceptacja jest wymagana dla wykonania dalszych prac budowlanych uwzględnionych w opracowaniach.
  17. Wszelkie materiały, uzgodnienia z instytucjami biorącymi udział w opiniowaniu przedmiotowej dokumentacji Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na własny koszt i we własnym zakresie.
  18. Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do uzyskania wszelkich materiałów, uzgodnień, opinii i reprezentowania przed instytucjami w imieniu Zamawiającego w tym do:
  - przygotowania wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( jeśli zajdzie potrzeba),
  - uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego ( jeśli zajdzie potrzeba).
  Projektant będzie odpowiedzialny za zawartość merytoryczną, techniczną i prawną opracowania projektowego, będącego przedmiotem zamówienia publicznego.
  Projektant ponosi również odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego wynikłe z wad przedmiotu zamówienia.
  Projektant będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym i zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami.
  Rozliczenie nastąpi po wykonaniu i dokonaniu protokolarnego odbioru.
  Zamawiający przekaże Wykonawcy :
  1.Aktualne podkłady geodezyjne, niezbędne do opracowania dokumentacji, mapy do celów projektowych w skali 1:1000
  Zaleca się Oferentom zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach.
  Każdy z Wykonawców indywidualnie winien przeprowadzić wizję lokalną związaną z wykonaniem usługi na w/w drogach gminnych (działkach ewidencyjnych) będących przedmiotem zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
  IV. Termin wykonania zamówienia:
  Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28 grudnia 2017r.
  V. Opis sposobu obliczania ceny:
  1. Cenę ofertową należy obliczyć zgodnie z formułą określoną w formularzu ofertowym(zał. nr 1).
  2. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny. Cenę oferty
  należy podać w PLN, kwotowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  1. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie bezpośrednie koszty wykonania zamówienia oraz koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
  2. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty
   z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
  3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
  4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny.
  VI. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  a) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
  b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  c) Dysponują odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.
  VII. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. Wykonawca (osoba wykonująca prace wskazane w pkt. III) powinien spełniać następujące kryteria:
  - posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
  - być członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego,
  - posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
  2. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy: wykażą się posiadaniem niezbędnego doświadczenia tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania wniosków minimum 2 zadania polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drogi zatwierdzonej prawomocną decyzją pozwolenia lub zgłoszenia na budowę. Do oferty oferenci dołączą zestawienie wykonanych usług z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączą dokumenty potwierdzające, że ta usługa została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawidłowo ukończona.
  VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
  1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
  2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (załącznik nr 2).
  3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).
  4. Do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych wmin 2 usług wraz z referencjami( załącznik nr 4)
  5. Do oferty należy dołączyć kopię posiadanych uprawnień budowlanych,
  6. Do oferty należy dołączyć
  VIII. Informacje o sposobie przekazania dokumentów i oświadczeń:
  Oferty należy składać:
 • Pisemnie w siedzibie zamawiającego ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie (pok. Nr 10), z dopiskiem Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych o nr 104453E, nr 104454E i nr 104472E”
 • IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
  Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Grzegorz Milczarek, tel. 63/28-81-074
  X. Opis sposobu przygotowania ofert:
  1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym- załącznik nr 1.
  1. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
  XI. Oferty należy składać w siedzibie Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie pok. Nr 10 , w terminie do dnia 25 września 2017r. do godziny 1530. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
  XII. Kryteria oceny ofert - cena 100%:
  Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie negocjacji cenowych i na tej podstawie dokonania wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty.
  UWAGA:
  ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT BEZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, W RAZIE ZAISTNIENIA OKREŚLONYCH PRZESŁANEK NP.: BRAK OFERT, CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZEKRACZA ŚRODKI FINANSOWE, JAKIE ZAMAWIAJĄCY MOŻE PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, WYBÓR OFERENTA Z INNYCH PRZYCZYN O CHARAKTERZE OBIEKTYWNYM OKAŻE SIĘ NIEMOŻLIWY.
  XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie i na piśmie.
  XIV. Inne postanowienia
  1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
  3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.
  6. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
  7. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
  XV. Podstawa prawna i inne postanowienia:
  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w/w ustawy nie stosuje się.
  Załączniki:
  1. Formularz ofertowy zał. nr 1,
  2. Formularz oświadczenia zał. nr 2
  3. Formularz oświadczenia zał. nr 3
  4. Wykaz wykonanych usług zał. nr 4
  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz
  Załączniki
  Formularz ofertowy   24.521 KB
  Oświadczenie- zał nr 2   12.909 KB
  Oświadczenie- zał nr 3   13.795 KB
  Wykaz usług - zał nr 4   22.286 KB
  Projekt umowy   146.004 KB

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie pn.: wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo ? gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2017r.

  Świnice Warckie, dn. 28 marca 2017r.
  Wszyscy Wykonawcy
  biorący udział w postępowaniu
  INFORMACJA
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Gmina Świnice Warckie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2017r. o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), wybrana została oferta nr 1 złożona przez: PHU „MACIEJ” Piotr Łuczak, ul. Sienkiewicza 21 99- 210Uniejów z ceną brutto 84 840,50 brutto
  w tym :
  a) mechaniczne profilowanie i równanie -20 664,00 zł
  b) naprawa dróg- mieszanina żwiru i żużla wielkopiecowego - 64 176,50 zł
  Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą. Najkorzystniejsza oferta otrzymała w kryterium oceny ofert najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt.. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena oferty nie przekracza środków zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
  I. Wybór najkorzystniejszej oferty, a także nazwy (firmy), siedziby adresy Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert oraz przyznaną punktacją w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
  NR
  OFERTY
  NAZWA WYKONAWCY
  I ADRES
  CENA OFERTY
  brutto (zł)
  PRZYZNANA PUNKTACJA W KRYTERIUM CENA
  (pkt)
  1
  P.H.U. „MACIEJ” Piotr Łuczak, ul. Sienkiewicza 21, 99-210 Uniejów
  84 840,50
  ( w tym :
  a) mechaniczne profilowanie i równanie -20 664,00 zł
  b) naprawa dróg- mieszanina żwiru i żużla wielkopiecowego -64 176,50 zł
  100,00
  2
  Firma „POLDEK” Marek Włodarczyk, ul. Długosza 89 42-100 Kłobuck
  160 453,50
  ( w tym :
  a) mechaniczne profilowanie i równanie – 94 464,00 zł
  b) naprawa dróg- mieszanina żwiru i żużla wielkopiecowego – 65 989,50 zł)
  52,88
  4
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kupczyk Grażyna, ul. Mickiewicza 9 99-210 Uniejów
  87 453,00
  ( w tym :
  a) mechaniczne profilowanie i równanie – 19 188,00 zł
  b) naprawa dróg- mieszanina żwiru i żużla wielkopiecowego – 68 265,00 zł)
  97,01
  Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.
  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/Krzysztof Próchniewicz

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2017r.

  Świnice Warckie, dn. 22.03.2017r.
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2017r.
  Zapytanie ofertowe z dnia 14 marca 2017 r. zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.bip.swinice.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=526&x=5).
  Zamawiający – Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 , 99-140 Świnice Warckie, przekazuje poniżej informacje:
  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania: 93 000,00 zł brutto
  2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 21 marca 2017r. do godz. 15:30 złożono następujące oferty, zawierające dane:

  NR
  OFERTY
  NAZWA WYKONAWCY
  I ADRES
  CENA OFERTY
  brutto
  DATA WPŁYNIĘCIA/ZŁOŻENIA OFERTY
  1
  P.H.U. „MACIEJ” Piotr Łuczak, ul. Sienkiewicza 21, 99-210 Uniejów
  84 840,50 zł
  ( w tym :
  a) mechaniczne profilowanie i równanie -20 664,00 zł
  b) naprawa dróg- mieszanina żwiru i żużla wielkopiecowego -64 176,50 zł)
  21.03.2017r.
  2
  Firma „POLDEK” Marek Włodarczyk, ul. Długosza 89 42-100 Kłobuck
  160 453,50 zł
  ( w tym :
  a) mechaniczne profilowanie i równanie – 94 464,00 zł
  b) naprawa dróg- mieszanina żwiru i żużla wielkopiecowego – 65 989,50 zł)
  21.03.2017r.
  3
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kupczyk Grażyna, ul. Mickiewicza 9 99-210 Uniejów
  87 453,00 zł
  ( w tym :
  a) mechaniczne profilowanie i równanie – 19 188,00 zł
  b) naprawa dróg- mieszanina żwiru i żużla wielkopiecowego – 68 265,00 zł)
  21.03.2017r.
  Z poważaniem
  WójtGminy
  /-/KrzysztofPróchniewicz

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej nr 104481E

  Świnice Warckie, dn. 17 marca 2017r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Gmina Świnice Warckie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” nad realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 104481E” o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), wybrana została oferta nr 5 złożona przez: Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje, ul. Dworcowa 5d/7 99-100 Łęczyca z ceną brutto 4 990,00 zł.

  Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą. Najkorzystniejsza oferta otrzymała w kryterium oceny ofert najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt.. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena oferty nie przekracza środków zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

  I. Wybór najkorzystniejszej oferty, a także nazwy (firmy), siedziby adresy Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert oraz przyznaną punktacją w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:

  NR
  OFERTY

  NAZWA WYKONAWCY
  I ADRES

  CENA OFERTY
  brutto (zł)

  PRZYZNANA PUNKTACJA W KRYTERIUM CENA

  (pkt)

  1

  PILAMIS Sp. zo.o. Sp.k.
  al. Piłsudskiego 133d lok. 127 92-318 Łódź

  14 760,00

  33,81

  2

  AC DROGA Adam Chmielewski
  ul. Berlinga 16/25 62-400 Słupca

  8 610,00

  57,96

  4

  P.P.U.H. „IRO” Jerzy Wijaszka
  ul. Starowiejska 197b 97-500 Radomsko

  7 995,00

  62,41

  5

  Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje
  ul. Dworcowa 5d/7 99-100 Łęczyca

  4 990,00

  100,00

  II. Informacja o ofertach odrzuconych:

  Zamawiający zawiadamia o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

  NR
  OFERTY

  NAZWA WYKONAWCY
  I ADRES

  CENA OFERTY
  brutto (zł)

  PRZYZNANA PUNKTACJA W KRYTERIUM CENA

  (pkt)

  3

  DROGTRANS BIS Andrzej Pałys
  Al. Armii Krajowej 80 m 91 42-215 Częstochowa

  1 550,00

  Oferta odrzucona ze względu na rażąco niską cenę

  Uzasadnienie :

  Zamawiający powziął podejrzenie rażącego zaniżenia ceny przez Wykonawcę w oparciu o arytmetyczne kryterium, dla którego punktem odniesienia jest ustalona przez Zamawiającego

  szacunkowa wartość zamówienia powiększona o podatek VAT oraz różnica pomiędzy ceną oferty Wykonawcy badanego a ceną pozostałych złożonych ofert.

  Wartość oferty Wykonawcy ogółem, powiększona o podatek VAT wynosi: 1550,00 zł, co w porównaniu z wartością szacunkową zamówienia ustaloną przez Zamawiającego z należytą starannością, powiększoną o należny podatek VAT, wynoszącą: 7 326,28 zł wskazuje, że jest ona niższa o 79% od wartości szacunkowej zamówienia. Zamawiający odniósł również tę cenę oferty do średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, która wynosi: 7 581,00 zł, co wskazuje, że cena oferty jest o 80% niższa od tej średniej, a nie jedynie do wartości szacunkowej zamówienia ustalonej przez Zamawiającego. Taki procentowy poziom odniesienia ofert do wartości szacunkowej zamówienia oraz cen pozostałych ofert dał Zamawiającemu, zgodnie z orzecznictwem Sądów Okręgowych w tym zakresie podstawę do przyjęcia, iż oferta została przez Wykonawcę nienależycie skalkulowana lub zaniżona poniżej kosztów wytworzenia tego zamówienia. Powyższe daje zamawiającemu podstawę do przyjęcia, iż oferta wykonawcy jest niewiarygodna i nierealistyczna porównaniu do cen rynkowych.

  Jak wskazano w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 czerwca 2014r. (sygn. akt KIO 1056/14 i KIO 1059/14) „ zaoferowanie znacznie niższej ceny od cen innych ofert może być efektem świadomego działania wykonawcy albo nierzetelnej kalkulacji ceny, co w obu przypadkach zagraża nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia. Przepisy Pzp nakładają na zamawiających obowiązek przestrzegania przy udzielaniu zamówień publicznych zasady zachowania uczciwej konkurencji, a istotnym naruszeniem tej zasady są działania wykonawców polegające na składaniu ofert zawierających rażąco niskie ceny stosunku do przedmiotu zamówienia.

  W orzecznictwie zgodnie uznaje się, że rażąco niską ceną oferty jest cena niewiarygodna, nierealistyczna, odbiegająca wysokością od wartości zamówienia oszacowanej przez zamawiającego z należytą starannością oraz od wysokości cen pozostałych ofert złożonych w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub cen rynkowych, tj. cena, która nie pokrywa kosztów należytego wykonania przedmiotu zamówienia „cena rażąco niska jest więc ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie jest ceną rynkową (patrz wyrok KIO sygn. akt: KIO 2783/12 z dnia 9 stycznia 2013r.) Jak stwierdził Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 30 stycznia 2007r. sygn. akt XIX Ga 3/07, „o cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne””.

  W związku z powyższym Zamawiający odrzuciła ofertę Wykonawcy DROGTRANS BIS Andrzej Pałys ze względu na rażąco niską cenę.

  Zpoważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E Etap I przebudowa drogi nr 104467E

  Świnice Warckie, dn. 17 marca 2017r.

  Uczestnicy postępowania

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Gmina Świnice Warckie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” nad realizacją zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E – Etap I przebudowa drogi nr 104467E” o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), wybrana została oferta nr 5 złożona przez: Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje, ul. Dworcowa 5d/7 99-100 Łęczyca z ceną brutto 6 888,00 zł.

  Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą. Najkorzystniejsza oferta otrzymała w kryterium oceny ofert najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt.. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena oferty nie przekracza środków zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

  I. Wybór najkorzystniejszej oferty, a także nazwy (firmy), siedziby adresy Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert oraz przyznaną punktacją w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:

  NR
  OFERTY

  NAZWA WYKONAWCY
  I ADRES

  CENA OFERTY
  brutto (zł)

  PRZYZNANA PUNKTACJA W KRYTERIUM CENA (pkt)

  1

  PILAMIS Sp. zo.o. Sp.k.
  al. Piłsudskiego 133d lok. 127 92-318 Łódź

  25 830,00

  26,67

  2

  AC DROGA Adam Chmielewski
  ul. Berlinga 16/25 62-400 Słupca

  16 220,01

  42,47

  4

  P.P.U.H. „IRO” Jerzy Wijaszka
  ul. Starowiejska 197b 97-500 Radomsko

  14 760,00

  47,67

  5

  Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje
  ul. Dworcowa 5d/7 99-100 Łęczyca

  6 888,00

  100,00

  II. Informacja o ofertach odrzuconych:

  Zamawiający zawiadamia o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

  NR
  OFERTY

  NAZWA WYKONAWCY
  I ADRES

  CENA OFERTY
  brutto (zł)

  PRZYZNANA PUNKTACJA W KRYTERIUM CENA (pkt)

  3

  DROGTRANS BIS Andrzej Pałys
  Al. Armii Krajowej 80 m 91 42-215 Częstochowa

  1 799,49

  Oferta odrzucona ze względu na rażąco niską cenę

  Uzasadnienie :

  Zamawiający powziął podejrzenie rażącego zaniżenia ceny przez Wykonawcę w oparciu o arytmetyczne kryterium, dla którego punktem odniesienia jest ustalona przez Zamawiającego szacunkowa wartość zamówienia powiększona o podatek VAT oraz różnica pomiędzy ceną oferty Wykonawcy badanego a ceną pozostałych złożonych ofert.

  Wartość oferty Wykonawcy ogółem, powiększona o podatek VAT wynosi: 1 799,49 zł, co w porównaniu z wartością szacunkową zamówienia ustaloną przez Zamawiającego z należytą starannością, powiększoną o należny podatek VAT, wynoszącą: 10 162,53 zł wskazuje, że jest ona niższa o 82% od wartości szacunkowej zamówienia. Zamawiający odniósł również tę cenę oferty do średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, która wynosi: 13 099,50 zł, co wskazuje, że cena oferty jest o 86% niższa od tej średniej, a nie jedynie do wartości szacunkowej zamówienia ustalonej przez Zamawiającego. Taki procentowy poziom odniesienia ofert do wartości szacunkowej zamówienia oraz cen pozostałych ofert dał Zamawiającemu, zgodnie z orzecznictwem Sądów Okręgowych w tym zakresie podstawę do przyjęcia, iż oferta została przez Wykonawcę nienależycie skalkulowana lub zaniżona poniżej kosztów wytworzenia tego zamówienia. Powyższe daje zamawiającemu podstawę do przyjęcia, iż oferta wykonawcy jest niewiarygodna i nierealistyczna porównaniu do cen rynkowych.

  Jak wskazano w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 czerwca 2014r. (sygn. akt KIO 1056/14 i KIO 1059/14) „ zaoferowanie znacznie niższej ceny od cen innych ofert może być efektem świadomego działania wykonawcy albo nierzetelnej kalkulacji ceny, co w obu przypadkach zagraża nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia. Przepisy Pzp nakładają na zamawiających obowiązek przestrzegania przy udzielaniu zamówień publicznych zasady zachowania uczciwej konkurencji, a istotnym naruszeniem tej zasady są działania wykonawców polegające na składaniu ofert zawierających rażąco niskie ceny stosunku do przedmiotu zamówienia.

  W orzecznictwie zgodnie uznaje się, że rażąco niską ceną oferty jest cena niewiarygodna, nierealistyczna, odbiegająca wysokością od wartości zamówienia oszacowanej przez zamawiającego z należytą starannością oraz od wysokości cen pozostałych ofert złożonych w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub cen rynkowych, tj. cena, która nie pokrywa kosztów należytego wykonania przedmiotu zamówienia „cena rażąco niska jest więc ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie jest ceną rynkową (patrz wyrok KIO sygn. akt: KIO 2783/12 z dnia 9 stycznia 2013r.) Jak stwierdził Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 30 stycznia 2007r. sygn. akt XIX Ga 3/07, „o cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne””.

  W związku z powyższym Zamawiający odrzuciła ofertę Wykonawcy DROGTRANS BIS Andrzej Pałys ze względu na rażąco niską cenę.

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E Etap II przebudowa drogi nr 104459E

  Świnice Warckie, dn. 17 marca 2017r.

  Uczestnicy postępowania

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Gmina Świnice Warckie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” nad realizacją zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E – Etap II przebudowa drogi nr 104459E o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), wybrana została oferta nr 5 złożona przez: Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje, ul. Dworcowa 5d/7 99-100 Łęczyca z ceną brutto 2 880,00 zł.

  Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą. Najkorzystniejsza oferta otrzymała w kryterium oceny ofert najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt.. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena oferty nie przekracza środków zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

  I. Wybór najkorzystniejszej oferty, a także nazwy (firmy), siedziby adresy Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert oraz przyznaną punktacją w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:

  NR
  OFERTY

  NAZWA WYKONAWCY
  I ADRES

  CENA OFERTY
  brutto (zł)

  PRZYZNANA PUNKTACJA W KRYTERIUM CENA (pkt)

  1

  PILAMIS Sp. zo.o. Sp.k.
  al. Piłsudskiego 133d lok. 127 92-318 Łódź

  25 830,00

  11,15

  2

  AC DROGA Adam Chmielewski
  ul. Berlinga 16/25 62-400 Słupca

  16 220,01

  17,76

  4

  P.P.U.H. „IRO” Jerzy Wijaszka
  ul. Starowiejska 197b 97-500 Radomsko

  8 610,00

  33,45

  5

  Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje
  ul. Dworcowa 5d/7 99-100 Łęczyca

  2 880,00

  100,00

  II. Informacja o ofertach odrzuconych:

  Zamawiający zawiadamia o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

  NR
  OFERTY

  NAZWA WYKONAWCY
  I ADRES

  CENA OFERTY
  brutto (zł)

  PRZYZNANA PUNKTACJA W KRYTERIUM CENA (pkt)

  3

  DROGTRANS BIS Andrzej Pałys
  Al. Armii Krajowej 80 m 91 42-215 Częstochowa

  1 100,00

  Oferta odrzucona ze względu na rażąco niską cenę

  Uzasadnienie :

  Zamawiający powziął podejrzenie rażącego zaniżenia ceny przez Wykonawcę w oparciu o arytmetyczne kryterium, dla którego punktem odniesienia jest ustalona przez Zamawiającego szacunkowa wartość zamówienia powiększona o podatek VAT oraz różnica pomiędzy ceną oferty Wykonawcy badanego a ceną pozostałych złożonych ofert.

  Wartość oferty Wykonawcy ogółem, powiększona o podatek VAT wynosi: 1 100,00 zł, co w porównaniu z wartością szacunkową zamówienia ustaloną przez Zamawiającego z należytą starannością, powiększoną o należny podatek VAT, wynoszącą: 4 824,00 zł wskazuje, że jest ona niższa o 77% od wartości szacunkowej zamówienia. Zamawiający odniósł również tę cenę oferty do średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, która wynosi: 10 928,00 zł, co wskazuje, że cena oferty jest o 90% niższa od tej średniej, a nie jedynie do wartości szacunkowej zamówienia ustalonej przez Zamawiającego. Taki procentowy poziom odniesienia ofert do wartości szacunkowej zamówienia oraz cen pozostałych ofert dał Zamawiającemu, zgodnie z orzecznictwem Sądów Okręgowych w tym zakresie podstawę do przyjęcia, iż oferta została przez Wykonawcę nienależycie skalkulowana lub zaniżona poniżej kosztów wytworzenia tego zamówienia. Powyższe daje zamawiającemu podstawę do przyjęcia, iż oferta wykonawcy jest niewiarygodna i nierealistyczna porównaniu do cen rynkowych.

  Jak wskazano w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 czerwca 2014r. (sygn. akt KIO 1056/14 i KIO 1059/14) „ zaoferowanie znacznie niższej ceny od cen innych ofert może być efektem świadomego działania wykonawcy albo nierzetelnej kalkulacji ceny, co w obu przypadkach zagraża nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia. Przepisy Pzp nakładają na zamawiających obowiązek przestrzegania przy udzielaniu zamówień publicznych zasady zachowania uczciwej konkurencji, a istotnym naruszeniem tej zasady są działania wykonawców polegające na składaniu ofert zawierających rażąco niskie ceny stosunku do przedmiotu zamówienia.

  W orzecznictwie zgodnie uznaje się, że rażąco niską ceną oferty jest cena niewiarygodna, nierealistyczna, odbiegająca wysokością od wartości zamówienia oszacowanej przez zamawiającego z należytą starannością oraz od wysokości cen pozostałych ofert złożonych w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub cen rynkowych, tj. cena, która nie pokrywa kosztów należytego wykonania przedmiotu zamówienia „cena rażąco niska jest więc ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie jest ceną rynkową (patrz wyrok KIO sygn. akt: KIO 2783/12 z dnia 9 stycznia 2013r.) Jak stwierdził Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 30 stycznia 2007r. sygn. akt XIX Ga 3/07, „o cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne””.

  W związku z powyższym Zamawiający odrzuciła ofertę Wykonawcy DROGTRANS BIS Andrzej Pałys ze względu na rażąco niską cenę.

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Informacja z otwarcia ofert na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E Etap II przebudowa drogi nr 104459E

  Świnice Warckie, dn. 16.03.2017r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” nad realizacją zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E – Etap II przebudowa drogi nr 104459E”

  Zapytanie ofertowe z dnia 06 marca 2017 r. zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.bip.swinice.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=526&x=5).

  Zamawiający – Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 , 99-140 Świnice Warckie, przekazuje poniżej informacje:

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania: 4 824,00 zł brutto

  2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 14 marca 2017r. do godz. 15:30 złożono następujące oferty, zawierające dane:

  NR
  OFERTY

  NAZWA WYKONAWCY
  I ADRES

  CENA OFERTY
  brutto (zł)

  DATA WPŁYNIĘCIA/ZŁOŻENIA OFERTY

  1

  PILAMIS Sp. zo.o. Sp.k.
  al. Piłsudskiego 133d lok. 127 92-318 Łódź

  25 830,00

  10.03.2017r.

  2

  AC DROGA Adam Chmielewski
  ul. Berlinga 16/25 62-400 Słupca

  16 220,01

  10.03.2017r.

  3

  DROGTRANS BIS Andrzej Pałys
  Al. Armii Krajowej 80 m 91 42-215 Częstochowa

  1 100,00

  13.03.2017r.

  4

  P.P.U.H. „IRO” Jerzy Wijaszka
  ul. Starowiejska 197b 97-500 Radomsko

  8 610,00

  13.03.2017r.

  5

  Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje
  ul. Dworcowa 5d/7 99-100 Łęczyca

  2 880,00

  14.03.2017r.

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Informacja z otwarcia ofert na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E Etap I przebudowa drogi nr 104467E

  Świnice Warckie, dn. 16.03.2017r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” nad realizacją zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E – Etap I przebudowa drogi nr 104467E”

  Zapytanie ofertowe z dnia 06 marca 2017 r. zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.bip.swinice.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=526&x=5).

  Zamawiający – Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 , 99-140 Świnice Warckie, przekazuje poniżej informacje:

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania: 10 162,53 zł brutto

  2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 14 marca 2017r. do godz. 15:30 złożono następujące oferty, zawierające dane:

  NR
  OFERTY

  NAZWA WYKONAWCY
  I ADRES

  CENA OFERTY
  brutto (zł)

  DATA WPŁYNIĘCIA/ZŁOŻENIA OFERTY

  1

  PILAMIS Sp. zo.o. Sp.k.
  al. Piłsudskiego 133d lok. 127 92-318 Łódź

  25 830,00

  10.03.2017r.

  2

  AC DROGA Adam Chmielewski
  ul. Berlinga 16/25 62-400 Słupca

  16 220,01

  10.03.2017r.

  3

  DROGTRANS BIS Andrzej Pałys
  Al. Armii Krajowej 80 m 91 42-215 Częstochowa

  1 799,49

  13.03.2017r.

  4

  P.P.U.H. „IRO” Jerzy Wijaszka
  ul. Starowiejska 197b 97-500 Radomsko

  14 760,00

  13.03.2017r.

  5

  Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje
  ul. Dworcowa 5d/7 99-100 Łęczyca

  6 888,00

  14.03.2017r.

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Informacja z otwarcia ofert na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej nr 104481E

  Świnice Warckie, dn. 16.03.2017r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” nad realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 104481E”

  Zapytanie ofertowe z dnia 06 marca 2017 r. zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.bip.swinice.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=526&x=5).

  Zamawiający – Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 , 99-140 Świnice Warckie, przekazuje poniżej informacje:

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania: 7 326,28 zł brutto

  2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 14 marca 2017r. do godz. 15:30 złożono następujące oferty, zawierające dane:

  NR
  OFERTY

  NAZWA WYKONAWCY
  I ADRES

  CENA OFERTY
  brutto (zł)

  DATA WPŁYNIĘCIA/ZŁOŻENIA OFERTY

  1

  PILAMIS Sp. zo.o. Sp.k.
  al. Piłsudskiego 133d lok. 127 92-318 Łódź

  14 760,00

  10.03.2017r.

  2

  AC DROGA Adam Chmielewski
  ul. Berlinga 16/25 62-400 Słupca

  8 610,00

  10.03.2017r.

  3

  DROGTRANS BIS Andrzej Pałys
  Al. Armii Krajowej 80 m 91 42-215 Częstochowa

  1 550,00

  13.03.2017r.

  4

  P.P.U.H. „IRO” Jerzy Wijaszka
  ul. Starowiejska 197b 97-500 Radomsko

  7 995,00

  13.03.2017r.

  5

  Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje
  ul. Dworcowa 5d/7 99-100 Łęczyca

  4 990,00

  14.03.2017r.

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /- / Krzysztof Próchniewicz

  WYKONANIE USŁUGI BIEŻĄCEJ NAPRAWY, PROFILOWANIA ORAZ WYRÓWNYWANIA ŻWIROWYCH I ŻWIROWO ? GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2017R.

  Świnice Warckie, dn. 14 marca 2017r.

  Zapytanie ofertowe

  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

  na zadanie:

  WYKONANIE USŁUGI BIEŻĄCEJ NAPRAWY, PROFILOWANIA ORAZ WYRÓWNYWANIA ŻWIROWYCH I ŻWIROWO – GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2017R.

  I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

  GMINA ŚWINICE WARCKIE,
  w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie
  z siedzibą:
  ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie
  NIP: 775-24-07-015, REGON: 311019533
  tel.: 63/28-81-021, faks: 63/28-81-174
  e-mail: urzadswinice.w@wp.pl
  Strona internetowa: www.bip.swinice.akcessnet.net
  www.swinicewarckie.com.pl
  godziny urzędowania: 7 30 – 15 30

  II. Tryb udzielenia zamówienia:

  Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz.2164), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks cywilny.

  Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 „ustawy” jw.

  III. Opis przedmiotu zamówienia:

  Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2017r.

  Przedmiot zamówienia obejmuje:

  Naprawianie dróg gminnych obejmujące zakup mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego wraz z wymieszaniem i załadunkiem a następnie transport na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca gminnych dróg żwirowych i żwirowo – gruntowych z mechanicznym profilowaniem i równaniem nawierzchni tych dróg, wyładunkiem a następnie plantowaniem oraz zebraniem i wywozem kamieni, celem poprawienia jakości dróg na terenie gminy.

  Wyładunek mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego polegał będzie na miejscowym ułożeniu warstwy mieszanki, zasypaniu dziur, wyrw i nierówności występujących w drogach z równoczesnym plantowaniem – wyrównaniem oraz zbieraniem kamieni z naprawianych odcinków dróg.

  Grubość rozścielanej mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego winna być w miarę równomierna i wynosić około 10 cm.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłącznego regulowania terminu i ilości dostawy – usługi z uwzględnieniem każdorazowo warunków dostawy. Przystąpienie do wykonania usługi powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od wydania zlecenia przez Zamawiającego.

 • Przewidywana dostawa mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego do końca 2017r. wynosi około 1850m3.
 • Przewidywane mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowychiżwirowo – gruntowych o długości około 120 km przy średniej szerokości drogi 4 m.
 • Z każdego równania drogi zostanie sporządzony protokół odbioru, który będzie zawierał szczegółowy obmiar wykonanych robót drogowych. Protokoły odbioru będą podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca będzie wystawiał fakturę częściową VAT w oparciu o protokoły odbioru robót

  IV. Termin wykonania zamówienia:

  Wymagany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do czasu wykonania ostatniego zlecenia w 2017r.

  V. Opis sposobu obliczania ceny:

  1. Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowymi słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym m.in. podatek VAT (jeśli dotyczy).
  3. Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
  4. Cena może być tylko jedna.
  5. Cena oferty nie podlega waloryzacji.

  VI. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. Posiadajuprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeżeli

  przepisy szczegółowe nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,

  2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

  1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyćna formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
  2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2).
  3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).
  4. Zaparafowany wzór umowy

  VIII. Informacje o sposobie przekazania dokumentów i oświadczeń:

  Oferty należy składać:

 • Pisemnie w siedzibie zamawiającego ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie (pok. Nr 12), z dopiskiem „Wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2017r.”
 • IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

  Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Grzegorz Milczarek, tel. 63/28-81-074

  X. Opis sposobu przygotowania ofert:

  1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) ,
  1. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
  2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (załącznik nr 2).
  3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).
  4. Do oferty należy dołączyć zaparafowany wzór umowy(złącznik nr 4).

  XI. Oferty należy składać w siedzibie Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie pok. Nr 12 , w terminie do dnia 21 marca 2017r. do godziny 1530. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

  XII. Kryteria oceny ofert - cena 100% łącznie za cały przedmiot zamówienia:

  Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie negocjacji cenowych i na tej podstawie dokonania wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty.

  UWAGA:

  ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT BEZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, W RAZIE ZAISTNIENIA OKREŚLONYCH PRZESŁANEK NP.: BRAK OFERT, CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZEKRACZA ŚRODKI FINANSOWE, JAKIE ZAMAWIAJĄCY MOŻE PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, WYBÓR OFERENTA Z INNYCH PRZYCZYN O CHARAKTERZE OBIEKTYWNYM OKAŻE SIĘ NIEMOŻLIWY.

  XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

  Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru ofert

  XIV. Inne postanowienia

  1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych do kwoty nie przekraczającej 30 000 euro.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
  3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.
  6. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania. W opisanym w niniejszym punkcie przypadku Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
  7. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

  XV. Podstawa prawna i inne postanowienia:

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm.) do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w/w ustawy nie stosuje się.

  Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Formularz oświadczenia zał. nr 2
  3. Formularz oświadczenia zał. nr 3
  4. Wzór umowy

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Załączniki
  Formularz ofertowy   18.007 KB
  Załącznik nr 2   13.356 KB
  Załącznik nr 3   15.408 KB
  umowa - wzór   24.292 KB

  Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E Etap II przebudowa drogi nr 104459E

  Świnice Warckie, dn. 06 marca 2017r.

  Zapytanie ofertowe

  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

  na zadanie:
  „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiegonad realizacją zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E – Etap II przebudowa drogi nr 104459E”

  I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

  GMINA ŚWINICE WARCKIE,
  w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie
  z siedzibą:
  ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie
  NIP: 775-24-07-015, REGON: 311019533
  tel.: 63/28-81-021, faks: 63/28-81-174
  e-mail: urzadswinice.w@wp.pl
  Strona internetowa: www.bip.swinice.akcessnet.net
  www.swinicewarckie.com.pl
  godziny urzędowania: 7 30 – 15 30

  II. Tryb udzielenia zamówienia:

  Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r, poz. 2164, z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks cywilny.

  Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 „ustawy” jw.

  III. Opis przedmiotu zamówienia:

  Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E – Etap II przebudowa drogi nr 104459E”

  Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
  Główny przedmiot: CPV- 71.52.00.00- 9 usługi nadzoru budowlanego

  Zakres prac obejmuje:

  - roboty przygotowawcze;

  - roboty ziemne;

  -odwodnienie-remont przepustów pod koroną drogi;

  -nawierzchnię;

  -zjazdy indywidualne;

  -oznakowanie;

  - roboty wykończeniowe i odtworzeniowe;

  Szczegółowy zakres zadania objętego Nadzorem określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZPR.271.3.2017 dostępna na stronie Zamawiającego: http://www.bip.swinice.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=579&x=4&y=110

  Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie:

  a) reprezentowanie Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczną, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  b) ochrona interesów Zamawiającego oraz współdziałanie z nim oraz wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego mając na względzie dotrzymanie postanowień umowy zawartej Wykonawcą robót budowlanych,

  c) wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestycyjnego w ramach umocowania określonego przez Zamawiającego w umowie i zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

  d) zapewnienie skuteczności nadzoru inwestorskiego, dokonując w każdym czasie kontroli jakości wykonywanych robót budowlanych zabudowanych materiałów oraz postępu robót nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego,

  e) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,

  f) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz materiałów, które nie zostały wyszczególnione w ofercie Wykonawcy robót budowlanych,

  g) kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego,

  h) bieżące dokonywanie wpisów w dzienniku budowy podczas każdorazowej wizyty na budowie,

  i) organizowanie i prowadzenie narad koordynujących z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych we wskazanym terminie przez Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w tygodniu,

  j) bieżąca współpraca z Zamawiającym: udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu, wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy,

  k) informowanie Zamawiającego o występujących utrudnieniach w realizacji robót oraz zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień,

  l) sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru;

  m) kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa;

  n) potwierdzenie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości;

  o) w przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę robót, przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego o wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad (przedmiar robót, kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru;

  p) uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji;

  q) potwierdzenie gotowości Wykonawcy robót budowlanych do odbiorów wykonanych robót lub odmowy gotowości;

  r) stosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego;

  s) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postępu robót w szczególności zakrytych i zanikających;

  t) przejęcie od Wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej. Sprawdzenie jej kompletności i przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej przejęcia;

  u) rozliczenie robót w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie od zakończenia robót budowlanych;

  v) w porozumieniu z Zamawiającym inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych.

  Wymagania Zamawiającego:

  Osoba sprawująca nadzór inwestorski jako Przedstawiciel Zamawiającego, działa w jego imieniu oraz na jego rzecz, odpowiada za realizację robót budowlanych drogowych zgodnie z przepisami:

  a) Prawa budowlanego;

  b) Prawa zamówień publicznych;

  c) Kodeksu cywilnego.

  Inspektor nadzoru robót drogowych powinien posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności:

  a) drogowej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub posiadać równoważne kwalifikacje zawodowe uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zdobyte w innych krajach i uznane na podstawie odpowiednich przepisów,

  b) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

  IV. Termin wykonania zamówienia:

  Zamówienie należy zrealizować nie później niż do dnia 30 września 2017r.

  1. Od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego dla zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E – Etap II przebudowa drogi nr 104459E”

  2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami Wykonawcy robót budowlanych drogowych dla zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E – Etap II przebudowa drogi nr 104459E”

  3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany będzie do uczestniczenia w czynnościach związanych ze zrealizowaną inwestycją także po jej zakończeniu wynikających z terminu gwarancji.

  V. Opis sposobu obliczania ceny:

  1. Cenę ofertową należy obliczyć zgodnie z formułą określoną w formularzu ofertowym(zał. nr 1 ).
  2. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny. Cenę oferty

  należy podać w PLN, kwotowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  1. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie bezpośrednie koszty wykonania zamówienia oraz koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
  2. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty
   z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
  3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
  4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny.

  VI. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  a) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

  b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  c) Dysponują odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.

  VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

  1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
  2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (załącznik nr 2).
  3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).
  4. Do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego

  VIII. Informacje o sposobie przekazania dokumentów i oświadczeń:

  Oferty należy składać:

  Pisemnie w siedzibie zamawiającego ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie (pok. Nr 10), z dopiskiem pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E – Etap II przebudowa drogi nr 104459E”.

  IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

  Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Grzegorz Milczarek, tel. 63/28-81-074

  X. Opis sposobu przygotowania ofert:

  1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym- załącznik nr 1.

  2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

  XI. Oferty należy składać w siedzibie Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie pok. Nr 10 , w terminie do dnia 14 marca 2017r. do godziny 1530. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

  XII. Kryteria oceny ofert - cena 100%:

  Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie negocjacji cenowych i na tej podstawie dokonania wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty.

  UWAGA

  ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT BEZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, W RAZIE ZAISTNIENIA OKREŚLONYCH PRZESŁANEK NP.: BRAK OFERT, CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZEKRACZA ŚRODKI FINANSOWE, JAKIE ZAMAWIAJĄCY MOŻE PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, WYBÓR OFERENTA Z INNYCH PRZYCZYN O CHARAKTERZE OBIEKTYWNYM OKAŻE SIĘ NIEMOŻLIWY.

  XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie i na piśmie.

  Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty upływu składania ofert.

  XIV. Inne postanowienia

  1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
  3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.
  6. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
  7. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku nieudzielenia zamówienia na realizację zadania inwestorskiego pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E – Etap II przebudowa drogi nr 104459E”.

  XV. Podstawa prawna i inne postanowienia:

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm.) do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w/w ustawy nie stosuje się.

  Załączniki:

  1. Formularz ofertowy zał. nr 1,
  2. Formularz oświadczenia zał. nr 2
  3. Formularz oświadczenia zał. nr 3

  Z poważaniem

  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Załączniki
  Formularz ofertowy   17.053 KB
  Załącznik nr 2   12.816 KB
  Załącznik nr 3   13.702 KB

  Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E Etap I przebudowa drogi nr 104467E

  Świnice Warckie, dn. 06 marca 2017r.

  Zapytanie ofertowe

  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

  na zadanie:
  „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiegonad realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E – Etap I przebudowa drogi nr 104467E”

  I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

  GMINA ŚWINICE WARCKIE,
  w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie
  z siedzibą:
  ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie
  NIP: 775-24-07-015, REGON: 311019533
  tel.: 63/28-81-021, faks: 63/28-81-174
  e-mail: urzadswinice.w@wp.pl
  Strona internetowa: www.bip.swinice.akcessnet.net
  www.swinicewarckie.com.pl
  godziny urzędowania: 7 30 – 15 30

  II. Tryb udzielenia zamówienia:

  Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r, poz. 2164, z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks cywilny.

  Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 „ustawy” jw.

  III. Opis przedmiotu zamówienia:

  Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E – Etap I przebudowa drogi nr 104467E”.

  Zamówienie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020.

  Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

  Typ Operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

  Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
  Główny przedmiot: CPV- 71.52.00.00- 9 usługi nadzoru budowlanego

  Zakres prac obejmuje:

  - roboty przygotowawcze;

  - roboty ziemne;

  -odwodnienie-remont przepustów pod koroną drogi;

  -nawierzchnię;

  -zjazdy indywidualne;

  -oznakowanie;

  - roboty wykończeniowe i odtworzeniowe;

  Szczegółowy zakres zadania objętego Nadzorem określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZPR.271.2.2017 dostępna na stronie Zamawiającego: http://www.bip.swinice.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=579&x=4&y=110

  Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie:

  a) reprezentowanie Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczną, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  b) ochrona interesów Zamawiającego oraz współdziałanie z nim oraz wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego mając na względzie dotrzymanie postanowień umowy zawartej Wykonawcą robót budowlanych,

  c) wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestycyjnego w ramach umocowania określonego przez Zamawiającego w umowie i zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

  d) zapewnienie skuteczności nadzoru inwestorskiego, dokonując w każdym czasie kontroli jakości wykonywanych robót budowlanych zabudowanych materiałów oraz postępu robót nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego,

  e) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,

  f) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz materiałów, które nie zostały wyszczególnione w ofercie Wykonawcy robót budowlanych,

  g) kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego,

  h) bieżące dokonywanie wpisów w dzienniku budowy podczas każdorazowej wizyty na budowie,

  i) organizowanie i prowadzenie narad koordynujących z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych we wskazanym terminie przez Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w tygodniu,

  j) bieżąca współpraca z Zamawiającym: udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu, wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy,

  k) informowanie Zamawiającego o występujących utrudnieniach w realizacji robót oraz zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień,

  l) sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru;

  m) kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa;

  n) potwierdzenie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości;

  o) w przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę robót, przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego o wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad ( przedmiar robót, kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru;

  p) uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji;

  q) potwierdzenie gotowości Wykonawcy robót budowlanych do odbiorów wykonanych robót lub odmowy gotowości;

  r) stosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego;

  s) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postępu robót w szczególności zakrytych i zanikających oraz przekazanie jej Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą;

  t) przejęcie od Wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej. Sprawdzenie jej kompletności i przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej przejęcia;

  u) rozliczenie robót w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie od zakończenia robót budowlanych;

  v) w porozumieniu z Zamawiającym inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych.

  Wymagania Zamawiającego:

  Osoba sprawująca nadzór inwestorski jako Przedstawiciel Zamawiającego, działa w jego imieniu oraz na jego rzecz, odpowiada za realizację robót budowlanych drogowych zgodnie z przepisami:

  a) Prawa budowlanego;

  b) Prawa zamówień publicznych;

  c) Kodeksu cywilnego.

  Inspektor nadzoru robót drogowych powinien posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności:

  a) drogowej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub posiadać równoważne kwalifikacje zawodowe uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zdobyte w innych krajach i uznane na podstawie odpowiednich przepisów ,

  b) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

  IV. Termin wykonania zamówienia:

  Zamówienie należy zrealizować nie później niż do dnia 30 września 2017r.

  1. Od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego dla zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E – Etap I przebudowa drogi nr 104467E”.

  2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami Wykonawcy robót budowlanych drogowych dla zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E – Etap I przebudowa drogi nr 104467E”.

  3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany będzie do uczestniczenia w czynnościach związanych ze zrealizowaną inwestycją także po jej zakończeniu wynikających z terminu gwarancji.

  V. Opis sposobu obliczania ceny:

  1. Cenę ofertową należy obliczyć zgodnie z formułą określoną w formularzu ofertowym(zał. nr 1 ).
  2. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny. Cenę oferty

  należy podać w PLN, kwotowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  1. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie bezpośrednie koszty wykonania zamówienia oraz koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
  2. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty
   z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
  3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
  4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny.

  VI. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  a) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

  b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  c) Dysponują odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.

  VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

  1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
  2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (załącznik nr 2).
  3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).
  4. Do oferty należy dołączyć

   aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

  VIII. Informacje o sposobie przekazania dokumentów i oświadczeń:

  Oferty należy składać:

  Pisemnie w siedzibie zamawiającego ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie (pok. Nr 10), z dopiskiem pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E – Etap I przebudowa drogi nr 104467E”.

  IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

  Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Grzegorz Milczarek, tel. 63/28-81-074

  X. Opis sposobu przygotowania ofert:

  1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym- załącznik nr 1.

  2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

  XI. Oferty należy składać w siedzibie Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie pok. Nr 10 , w terminie do dnia 14 marca 2017r. do godziny 1530. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

  XII. Kryteria oceny ofert - cena 100%:

  Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie negocjacji cenowych i na tej podstawie dokonania wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty.

  UWAGA:

  ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT BEZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, W RAZIE ZAISTNIENIA OKREŚLONYCH PRZESŁANEK NP.: BRAK OFERT, CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZEKRACZA ŚRODKI FINANSOWE, JAKIE ZAMAWIAJĄCY MOŻE PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, WYBÓR OFERENTA Z INNYCH PRZYCZYN O CHARAKTERZE OBIEKTYWNYM OKAŻE SIĘ NIEMOŻLIWY.

  XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie i na piśmie.

  Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty upływu składania ofert.

  XIV. Inne postanowienia

  1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
  3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.
  6. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
  7. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku nieudzielenia zamówienia na realizację zadania inwestorskiego pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E – Etap I przebudowa drogi nr 104467E”.

  XV. Podstawa prawna i inne postanowienia:

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm.) do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w/w ustawy nie stosuje się.

  Załączniki:

  1. Formularz ofertowy zał. nr 1,
  2. Formularz oświadczenia zał. nr 2
  3. Formularz oświadczenia zał. nr 3

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Załączniki
  Formularz ofertowy   16.930 KB
  Załącznik nr 2   12.924 KB
  Załącznik nr 3   13.737 KB

  Za pytanie ofertowe na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej nr 104481E

  Świnice Warckie, dn. 06 marca 2017r.
  Zapytanie ofertowe
  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
  na zadanie:
  „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiegonad realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 104481E”
  I. Nazwa oraz adres zamawiającego.
  GMINA ŚWINICE WARCKIE,
  w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie
  z siedzibą:
  ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie
  NIP: 775-24-07-015, REGON: 311019533
  tel.: 63/28-81-021, faks: 63/28-81-174
  e-mail: urzadswinice.w@wp.pl
  Strona internetowa: www.bip.swinice.akcessnet.net
  www.swinicewarckie.com.pl
  godziny urzędowania: 7 30 – 15 30
  II. Tryb udzielenia zamówienia:
  Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r, poz. 2164, z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks cywilny.
  Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 „ustawy” jw.
  III. Opis przedmiotu zamówienia:
  Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104481E”.
  Zamówienie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
  Typ Operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
  Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
  Główny przedmiot: CPV- 71.52.00.00- 9 usługi nadzoru budowlanego
  Zakres prac obejmuje:
  - roboty przygotowawcze;
  - roboty ziemne;
  -odwodnienie-remont przepustów pod koroną drogi;
  -nawierzchnię;
  -zjazdy indywidualne;
  -oznakowanie;
  - roboty wykończeniowe i odtworzeniowe;
  Szczegółowy zakres zadania objętego Nadzorem określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZPR.271.1.2017 dostępna na stronie Zamawiającego: http://www.bip.swinice.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=579&x=4&y=110
  Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie:
  a) reprezentowanie Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczną, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  b) ochrona interesów Zamawiającego oraz współdziałanie z nim oraz wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego mając na względzie dotrzymanie postanowień umowy zawartej Wykonawcą robót budowlanych,
  c) wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestycyjnego w ramach umocowania określonego przez Zamawiającego w umowie i zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
  d) zapewnienie skuteczności nadzoru inwestorskiego, dokonując w każdym czasie kontroli jakości wykonywanych robót budowlanych zabudowanych materiałów oraz postępu robót nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego,
  e) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
  f) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz materiałów, które nie zostały wyszczególnione w ofercie Wykonawcy robót budowlanych,
  g) kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego,
  h) bieżące dokonywanie wpisów w dzienniku budowy podczas każdorazowej wizyty na budowie,
  i) organizowanie i prowadzenie narad koordynujących z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych we wskazanym terminie przez Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w tygodniu,
  j) bieżąca współpraca z Zamawiającym: udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu, wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy,
  k) informowanie Zamawiającego o występujących utrudnieniach w realizacji robót oraz zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień,
  l) sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru;
  m) kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa;
  n) potwierdzenie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości;
  o) w przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę robót, przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego o wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad (przedmiar robót, kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru;
  p) uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji;
  q) potwierdzenie gotowości Wykonawcy robót budowlanych do odbiorów wykonanych robót lub odmowy gotowości;
  r) stosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego;
  s) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postępu robót w szczególności zakrytych i zanikających;
  t) przejęcie od Wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej. Sprawdzenie jej kompletności i przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej przejęcia;
  u) rozliczenie robót w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie od zakończenia robót budowlanych;
  v) w porozumieniu z Zamawiającym inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych.
  Wymagania Zamawiającego:
  Osoba sprawująca nadzór inwestorski jako Przedstawiciel Zamawiającego, działa w jego imieniu oraz na jego rzecz, odpowiada za realizację robót budowlanych drogowych zgodnie z przepisami:
  a) Prawa budowlanego;
  b) Prawa zamówień publicznych;
  c) Kodeksu cywilnego.
  Inspektor nadzoru robót drogowych powinien posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności:
  a) drogowej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub posiadać równoważne kwalifikacje zawodowe uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zdobyte w innych krajach i uznane na podstawie odpowiednich przepisów,
  b) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.
  IV. Termin wykonania zamówienia:
  Zamówienie należy zrealizować nie później niż do dnia 30 czerwca 2017r.
  1. Od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 104481E”
  2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami Wykonawcy robót budowlanych drogowych dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 104481E”
  3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany będzie do uczestniczenia w czynnościach związanych ze zrealizowaną inwestycją także po jej zakończeniu wynikających z terminu gwarancji.
  V. Opis sposobu obliczania ceny:
  1. Cenę ofertową należy obliczyć zgodnie z formułą określoną w formularzu ofertowym(zał. nr 1 ).
  2. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny. Cenę oferty
  należy podać w PLN, kwotowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  1. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie bezpośrednie koszty wykonania zamówienia oraz koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
  2. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty
   z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
  3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
  4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny.
  VI. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  a) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
  b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  c) Dysponują odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.
  VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
  1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
  2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (załącznik nr 2).
  3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).
  4. Do oferty należy dołączyć

   aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

  VIII. Informacje o sposobie przekazania dokumentów i oświadczeń:
  Oferty należy składać:
  Pisemnie w siedzibie zamawiającego ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie (pok. Nr 10),z dopiskiem pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104481E”.
  IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
  Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Grzegorz Milczarek, tel. 63/28-81-074
  X. Opis sposobu przygotowania ofert:
  1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym- załącznik nr 1.
  2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
  XI. Oferty należy składać w siedzibie Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie pok. Nr 10 , w terminie do dnia 14 marca 2017r. do godziny 1530. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
  XII. Kryteria oceny ofert - cena 100%:
  Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie negocjacji cenowych i na tej podstawie dokonania wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty.
  UWAGA:
  ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT BEZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, W RAZIE ZAISTNIENIA OKREŚLONYCH PRZESŁANEK NP.: BRAK OFERT, CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZEKRACZA ŚRODKI FINANSOWE, JAKIE ZAMAWIAJĄCY MOŻE PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, WYBÓR OFERENTA Z INNYCH PRZYCZYN O CHARAKTERZE OBIEKTYWNYM OKAŻE SIĘ NIEMOŻLIWY.
  XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie i na piśmie.
  Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty upływu składania ofert.
  XIV. Inne postanowienia
  1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
  3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.
  6. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
  7. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku nieudzielenia zamówienia na realizację zadania inwestorskiego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 104481E”.
  XV. Podstawa prawna i inne postanowienia:
  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm.) do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w/w ustawy nie stosuje się.
  Załączniki:
  1. Formularz ofertowy zał. nr 1,
  2. Formularz oświadczenia zał. nr 2
  3. Formularz oświadczenia zał. nr 3
  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz
  Załączniki
  Formularz ofertowy   16.850 KB
  Załącznik nr 2   12.810 KB
  Załącznik nr 3   13.727 KB

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na realizację zadania: opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E,nr 104453E i nr 104454E

  Świnice Warckie, dn. 15 września 2016r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Wójt Gminy Świnice Warckie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego do 30 000 euro na zadanie:

  OPRACOWANIE MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH O NR 104472E, NR 104453E I NR 104454E

  wybrana została oferta złożona przez:

  USŁUGI GEODEZYJNE
  GEODETA UPRAWNIONY
  CZESŁAW TECŁAW
  ul. Ozorkowskie Przedmieście 10B m. 15
  99-100 Łęczyca

  Wykonawca zaproponował wykonanie w/w usługi za wynagrodzenie o wartości łącznej brutto: 13 640,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100).

  Oferty złożone przez pozostałych Wykonawców:

  I. PRACOWNIA USŁUG GEODEZYJNYCH
  Vitamis s.c.
  Marek Błaszczyk, Andrzej Nowocin, Jarosław Miszkiewicz
  ul. Grunwaldzka 19 A
  99-301 Kutno

  cena brutto: 15 867,00 zł

  II. SMART GEO
  ATD sp. z o.o.
  ul. Piotrkowska 67/14U
  90-422 Łódź

  cena brutto: 18 081,00 zł

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Wyjaśnienia zapytania ofertowego na opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E, nr 104453E i nr 104454E

  Świnice Warckie, dnia 06 września 2016r.r.

  Wyjaśnienie do zapytania ofertowego pn. opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E, nr 104453E i nr 104454E

  Szanowni Państwo,

  Zamawiający, Gmina Świnice Warckie udziela wyjaśnienia i doprecyzowania zapytania ofertowego na opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E, nr 104453E i nr 104454E w poniższym zakresie:

  Droga nr 104472E – długości 1,5 km

  Droga nr 104453E i nr 104454E - długości 4,5 km

  Należy wykonać nowy pomiar w pasie o szerokości planowanego pasa drogowego 10 metrów plus 30 metrów obszaru otaczającego teren inwestycji z każdej strony, co stanowi łączny pas o szerokości 70 metrów.

  Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E,nr 104453E i nr 104454E

  Świnice Warckie, dn. 02 września 2016r.

  Zapytanie ofertowe

  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

  na zadanie:
  Opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E, nr 104453E i nr 104454E

  I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

  GMINA ŚWINICE WARCKIE,
  w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie
  z siedzibą:
  ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie
  NIP: 775-24-07-015, REGON: 311019533
  tel.: 63/28-81-021, faks: 63/28-81-174
  e-mail: urzadswinice.w@wp.pl
  Strona internetowa: www.bip.swinice.akcessnet.net
  www.swinicewarckie.com.pl
  godziny urzędowania: 7 30 – 15 30

  II. Tryb udzielenia zamówienia:

  Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r, poz. 2164, z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks cywilny.

  Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 „ustawy” jw.

  III. Opis przedmiotu zamówienia:

  Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E, nr 104453E i nr 104454E

  Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
  Główny przedmiot: CPV- 74.23.20.00- 4 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
  CPV – 74.27.40.00-0 usługi sporządzania map

  Przedmiot zamówienia obejmuje:

  Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E, nr 104453E i nr 104454E

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie map do celów projektowych dla:

  a) Droga gminna o nr 104472E

  Obręb geodezyjny Świnice Osiedle dz. nr 210

  Kraski dz. nr 327

  Świnice Warckie 76/3 - (teren kolejowy)

  Świnice Warckie 43/1, 43/2, 36/1

  b) Droga gminna o nr 104453E i 104454E

  Obręb geodezyjny Kaznów dz. nr 151

  Obręb geodezyjny Kaznówek dz. nr 9, 5, 23

  Obręb geodezyjny Polusin dz. nr 70, 35 32, 40,

  Obręb geodezyjny Polusin dz. nr 9 (teren kolejowy)

  Obręb geodezyjny Kraski dz. nr 9

  Obręb geodezyjny Zbylczyce dz. nr 526 (część działki do nawierzchni bitumicznej)

  niezbędnych do opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Mapy do celów projektowych winny być wykonane w skali 1:1000.

  Wykonawca po zakończeniu pracy geodezyjnej przekaże dokumentację powstałą w wyniku opracowania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie i zakresie przewidzianym w standardach technicznych dotyczących geodezji i kartografii. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości wykonania pracy geodezyjnej przez PODGiK, Wykonawca zobowiązany jest do jej korekty.

  Wykonawca winien uzyskać oraz przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające włączenie opracowanych map do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  Mapy powinny zostać dostarczone Zamawiającemu w formie wydruku na papierze (1 egzemplarz) oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD (2 egzemplarze) w formacie czytanym przez oprogramowanie AutoCad oraz w formacie PDF.

  Zakres rzeczowy zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami, w tym, w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

  Zaleca się Oferentom zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach.

  Każdy z Wykonawców indywidualnie winien przeprowadzić wizję lokalną związaną z wykonaniem usługi na w/w drogach gminnych (działkach ewidencyjnych) będących przedmiotem zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

  IV. Termin wykonania zamówienia:

  Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2016r.

  V. Opis sposobu obliczania ceny:

  1. Cenę ofertową należy obliczyć zgodnie z formułą określoną w formularzu ofertowym(zał. nr 1 ).
  2. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny. Cenę oferty należy podać w PLN, kwotowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie bezpośrednie koszty wykonania zamówienia oraz koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
  4. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
  5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
  6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny.

  VI. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  a) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

  b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  c) Dysponują odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.

  VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

  1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
  2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (załącznik nr 2).
  3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).

  VIII. Informacje o sposobie przekazania dokumentów i oświadczeń:

  Oferty należy składać:

 • Pisemnie w siedzibie zamawiającego ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie (pok. Nr 10), z dopiskiem Opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych”.
 • IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

  Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Grzegorz Milczarek, tel. 63/28-81-074

  X. Opis sposobu przygotowania ofert:

  1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym- załącznik nr 1.
  2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

  XI. Oferty należy składać w siedzibie Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie pok. Nr 10 , w terminie do dnia 12 września 2016r. do godziny 1530. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

  XII. Kryteria oceny ofert - cena 100%:

  Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie negocjacji cenowych i na tej podstawie dokonania wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty.

  UWAGA:

  ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT BEZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, W RAZIE ZAISTNIENIA OKREŚLONYCH PRZESŁANEK NP.: BRAK OFERT, CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZEKRACZA ŚRODKI FINANSOWE, JAKIE ZAMAWIAJĄCY MOŻE PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, WYBÓR OFERENTA Z INNYCH PRZYCZYN O CHARAKTERZE OBIEKTYWNYM OKAŻE SIĘ NIEMOŻLIWY.

  XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie i na piśmie.

  XIV. Inne postanowienia

  1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
  3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.
  6. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
  7. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

  XV. Podstawa prawna i inne postanowienia:

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm.) do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w/w ustawy nie stosuje się.

  Załączniki:

  1. Formularz ofertowy zał. nr 1,
  2. Formularz oświadczenia zał. nr 2
  3. Formularz oświadczenia zał. nr 3

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Załączniki
  Formularz ofertowy   18.174 KB
  Załączik r 2   12.668 KB
  Załączik nr 3   13.692 KB

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świnice Warckie w 2016 roku.

  Świnice Warckie, dn. 22 sierpnia 2016r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Wójt Gminy Świnice Warckie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego do 30 000 euro na zadanie:

  USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2016 ROKU

  wybrana została oferta złożona przez:

  RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski
  ul. Studzińskiego 48 m. 8
  91- 498 Łódź

  Wykonawca zaproponował wykonanie w/w usługi za wynagrodzenie o wartości łącznej brutto: 71 938,72 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 72/100).

  Oferty złożone przez pozostałych Wykonawców:

  1. „DURAS” Anna Durasik
   ul. Traktorowa 20/81
   91-129 Łódź

  cena brutto: 85 383,36 zł

  Z poważaniem

  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zadania pn.: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnicach Warckich.

  Świnice Warckie, dn. 07 lipca 2015r.

  Gmina Świnice Warckie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnicach Warckich o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wybrana została oferta nr 6 złożona przez: Zakład Stolarski Waldemar Nowak, Zębowo, ul. Lipowa 22, 64-310 Lwówek

  z ceną brutto 45 657,60 zł.

  Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena oferty nie przekracza środków zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

  Szczegóły w załączeniu.


  Załączniki
  Wyniki postępowania   1.441 MB

  Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnicach Warckich.

  Świnice Warckie, dn. 23 czerwca 2015r.

  Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnicach Warckich.

  Kody CPV:

  CPV 45.11.27.23- 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

  Plac zabaw jest realizowany w ramach projektu nr POKL/I/9.1.1/ST/15 pt. „Przedszkole na medal”, w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  OGÓLNA CHARAKTERYSTYK OBIEKTU

  Projekt przewiduje zakup i montaż urządzeń placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnicach Warckich. Urządzenia należy zamontować na uprzednio przygotowanej bezpiecznej nawierzchni z piasku. Całość należy ogrodzić ogrodzeniem panelowym wysokości 1,23 m z furtką szerokości 3,0 m.

  W ramach wymiany istniejącej nawierzchni trawiastej przewiduje się usunięcie humusu na gr. 30 cm i powierzchni 195 m2. Po usunięciu humusu należy wyprofilować i zagęścić koryto pod warstwy piasku. Plac należy ogrodzić. Ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej i grubości drutu 4 mm. Rozmiar oczka 50x200mm wraz z poziomym przetłoczeniem wzmacniającym sztywność panelu. Słupki z kształtownika zamkniętego o wymiarach przekroju 60x40 mm. Ogrodzenie w kolorze zielonym. Słupki wysokości 1,8 m montowane w gotowych elementach podmurówki 30x30x90 cm.

  Posadowienie nowych urządzeń zabawowych w fundamencie betonowym za pomocą stalowych ocynkowanych kotew – zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi producenta wg zestawienia jak poniżej:

  zestaw z pajęczyną – 1 szt.,

  stożek – 1 szt.,

  huśtawka wagowa – 1 szt.,

  huśtawka podwójna – 1 szt.,

  karuzela tarczowa – 1 szt.

  Urządzenia składające się na zamówienie muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN 1176-1 „Wyposażenie placów zabaw. Ogólne zasady bezpieczeństwa i metody badań” oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa. Dopuszcza się montaż urządzeń zabawowych wyłącznie o jednorodnym charakterze. Urządzenia wraz ze strefami bezpieczeństwa muszą mieścić się na bezpiecznej nawierzchni.

  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania mapy geodezyjnej powykonawczej wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

  Wybudowany plac zabaw ma mieć intensywną, atrakcyjną dla dzieci kolorystykę. Wyposażenie placu ma tworzyć estetyczną, harmonijną całość.

  Szczegóły w załączeniu.

  Z poważaniem
  Wójt Gmiy
  /-/ Krzysztof Próchnniewicz

  Załączniki
  Zapytanie ofertowe plac zabaw   2.025 MB
  Formularz ofertowy   438.203 KB
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   454.778 KB
  Wzór umowy   837.857 KB
  Wykaz wykonanych robót budowlanych   183.586 KB
  Przedmiar   16.875 KB

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE

  Świnice Warckie, dn. 27 sierpnia 2014r.

  W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości zawiadomienie Wójta Gminy Świnice Warckie o wynikach postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego do 30 000 euro na zadanie: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie”.

  Zapytanie ofertowe na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie

  Świnice Warckie, dn. 19 sierpnia 2014r.

  Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowy ok. 100 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Świnice Warckie, działających na zasadzie osadu czynnego wspomaganego złożem fluidalnym z odprowadzeniem ścieków oczyszczanych za pomocą drenażu w gruncie lub nasypie wraz z przyłączami do budynków w obrębach ewidencyjnych i na działkach ewidencyjnych właścicieli nieruchomości
  .

  Szczegóły w załączeniu.

  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Załączniki
  Zapytanie ofertowe Świnice Warckie   373.573 KB
  Formularz ofertowy   14.631 KB