główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCKIE

Świnice Warckie, dn. 21 grudnia  2021 r.

 

Gmina Świnice Warckie

ul. Szkolna 1
99-140 Świnice Warckie

ZPR. 271.11.2021.ZO

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Świnice Warckie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego którego wartość jest mniejsza  niż 130 000 zł na zadanie:

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCKIE”

wybrana została oferta złożona przez:

Pracowania Projektowa J&J Sp. zo.o.

ul. Zielona 6

24-100 Puławy

Wykonawca zaproponował wykonanie w/w usługi za wynagrodzenie:  42 804,00 zł brutto

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100% (100 pkt.) najwyższą ocenę z następującą ilością punktów: 100 pkt.

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w zapytaniu ofertowym kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

Ponadto Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, oraz nie podlegającą wykluczeniu, jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Oferty złożone przez pozostałych Wykonawców :

  1. Biuro projektów Organizacji i zaopatrzenia Inwestycji TECHPLAN Żychlin k/Konina, ul. Wrzosowa 14, 62-571 Stare Miasto. Wykonawca zaproponował wykonanie w/w usługi za wynagrodzenie: 85 000,00 zł brutto.

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100% (100 pkt.) ocenę z następującą ilością punktów: 50,36 pkt.

2. EKSPERTON Adam Hejnowski, ul. Szkolna 13 42-500 Będzin. Wykonawca zaproponował wykonanie w/w usługi za wynagrodzenie: 48 954,00 zł brutto.

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100% (100 pkt.) ocenę z następującą ilością punktów: 87,44 pkt

 

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Bartczak

artykuł nr 2

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCKIE

Świnice Warckie, dn. 15.12.2021 r.

Gmina Świnice Warckie
ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie

 

ZPR.271.11.2021.ZO

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego  na 

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCKIE”.

Zapytanie ofertowe z dnia 07 grudnia 2021 r. podlegające upublicznieniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.swinice.akcessnet.net, www.swinicewarckie.com.pl

Zamawiający – Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie,  przekazuje poniżej informacje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania: 50 000,00 zł brutto

2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 15 grudnia 2021 r. do godz. 12:00  złożono następujące oferty, zawierające dane:

Oferta nr 1 złożona przez:
Pracowania Projektowa J&J Sp. zo.o.
ul. Zielona 6
24-100 Puławy
cena brutto za wykonanie zadania : 42 804,00zł

Oferta nr 2 złożona przez :
Biuro projektów Organizacji i zaopatrzenia Inwestycji TECHPLAN
Żychlin k/Konina, ul. Wrzosowa 14
62-571 Stare Miasto
cena brutto za wykonanie zadania : 85 000,00 zł

Oferta nr 3 złożona przez:

EKSPERTON Adam Hejnowski
ul. Szkolna 13
42-500 Będzin

cena brutto za wykonanie zadania : 48 954,00 zł

 

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Bartczak

Załączniki:
Załącznik 169 KB
artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Świnice Warckie

ZPR.271.11.2021.ZO

Świnice Warckie, dn. 07 grudnia 2021 r.

 

Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy  Świnice Warckie

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH.

artykuł nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PIASKI, GMINA ŚWINICE WARCKIE”

Świnice Warckie, dn. 29.11.2021 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego  na  „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PIASKI,  GMINA ŚWINICE WARCKIE”

Szczegóły w załączniku.

artykuł nr 5

Informacja z otwarcia ofert dotyczy zadania pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PIASKI, GMINA ŚWINICE WARCKIE”

Świnice Warckie, dn. 25.11.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego  na  „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PIASKI,  GMINA ŚWINICE WARCKIE”

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 167 KB